12.09.2013

 
Zmiany, jakie posłowie Platformy Obywatelskiej (PO) oraz Solidarnej Polski (SP), wprowadzili do projektu obywatelskiego, poważnie naruszyły jego integralność oraz istotę. Zapisy te wywołały ogromne poruszenie w środowisku działkowym, a zdaniem konstytucjonalistów mogą być niezgodne z Konstytucją. Dlatego też członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przygotowali poprawki do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowiącego sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej. Poprawki te mają na celu przywrócenie zapisów projektu obywatelskiego, który popiera milion obywateli naszego kraju. Poprawki Komitetu uwzględniają także uwagi działkowców, ktorzy zgałaszają je w masowych listach wysyłanych każdego dnia do KR PZD.
 

Poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowiącego sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projektach ustaw zawartych w drukach nr 1148, 1170, 1204 i 1240 (INF-0141-8-13)
1. W art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) działkowcu - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki;”;
2. W art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części – należy przez to rozumieć zbycie lub wygaśnięcie praw przysługujących stowarzyszeniu ogrodowemu do nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy lub jego część oraz wydanie tej nieruchomości przez stowarzyszenie ogrodowe;”;
3. W art. 2 po pkt 10 dodać pkt 11 w brzmieniu:
„11) podmiocie likwidującym - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest rodzinny ogród działkowy podlegający likwidacji lub podmiot, który nabywa własność tej nieruchomości wskutek wywłaszczenia.”
4. Art. 8 otrzymuje brzmienie:
Art. 8. ROD zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych.”;
5. W art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może, w drodze uchwały, utworzyć ROD na gruntach stanowiących własność gminy.”;
6. W art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o brzmieniu:
„2a. Do utworzenia ROD na gruntach stanowiących własność powiatu lub województwa przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;
7. W art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, kompetencję, o której mowa w ust. 1, wykonuje właściwy starosta w drodze zarządzenia, po uzyskaniu zgody wojewody. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
8. W art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.”;
9. W art. 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu:
„4. Działkowcowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu powództwa o stwierdzenie nieważności regulaminu lub jego zmian w razie ich sprzeczności z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
5. Wytoczenie powództwa, o którym mowa w ust. 4, nie zawiesza obowiązywania zaskarżonego regulaminu lub jego zmian. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwaleniu regulaminu lub jego zmian, jednakże nie później niż z upływem sześciu miesięcy od dnia uchwalenia regulaminu.”;
 
10. Po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:
    „Art. 17a. 1. Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.
3. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania ROD na podstawie przepisów odrębnych.”;
 
11. W art. 19 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy prawa do nieruchomości, na której znajduje się ROD, zostały nabyte przez stowarzyszenie ogrodowe nieodpłatnie, właściciel nieruchomości może zgłosić do stowarzyszenia ogrodowego wniosek o likwidację ROD, o ile funkcjonowanie ROD jest sprzeczne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tę nieruchomość. Zgłaszając wniosek właściciel jest obowiązany przedstawić propozycję nieruchomości zamiennej odpowiadającej warunkom określonym w art. 21 pkt 1 oraz przedstawić propozycję umowy gwarantującej realizację obowiązków określonych w art. 21 oraz art. 22.”;
 
12. W art. 19 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku odmowy zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o uznanie odmowy za bezpodstawną, w terminie 6 miesięcy od otrzymania odmowy. Rozpatrując sprawę sąd bada zgodność proponowanej umowy z przepisami ustawy. Orzeczenie sądu stwierdzające bezpodstawność odmowy zastępuje oświadczenie w przedmiocie zgody na likwidację.”;
13. W art. 22 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) działkowcom - odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD, pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowopowstałym ROD;”;
14. W art. 23 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
„2.W przypadku braku akceptacji podmiotu likwidującego dla wielkości kosztów wynikających z art. 21 i 22, podmiot likwidujący może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy przedstawione koszty związane z likwidacją ROD odpowiadają cenom rynkowym.”; 
15. W art. 24 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku likwidacji części ROD obejmującej nie więcej niż 10% jego powierzchni i nie więcej niż 10 działek, za zgodą stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ten ROD, w miejsce realizacji obowiązków, o których mowa w art. 21, podmiot likwidujący może wypłacić na rzecz tego stowarzyszenia kwotę odszkodowania stanowiącą równowartość szacunkowych kosztów tych obowiązków, a na rzecz działkowca – prawa do działki.”;
16. Art. 25 otrzymuje brzmienie:
Art. 25. 1. W przypadku likwidacji ROD lub jego części w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej, nie stosuje się przepisu art. 21, jeżeli Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego występowała jako właściciel nieruchomości w dniu nabycia do tej nieruchomości tytułu prawnego przez stowarzyszenie ogrodowe lub w dniu, w którym  ROD stał się ogrodem stałym w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz.390, późn. zm.).
        2. W przypadku likwidacji ROD, o której mowa w ust. 1, art. 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zobowiązanym do wypłaty odszkodowań jest podmiot, który występował jako właściciel nieruchomości w dniu wskazanym w ust. 1. Ustalenie odszkodowań następuje w drodze decyzji.
       3.  Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest:
 1) w przypadku gdy podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowań jest Skarb Państwa - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  
2) w przypadku gdy podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowań jest jednostka samorządu terytorialnego - organy wykonawczy tej jednostki.
      4. W przypadku gdy likwidacja części ROD, o której mowa w ust. 1, powoduje, że inna część ROD nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowań jest obowiązany, na wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej części ROD na zasadach ogólnych.”;
 
17. Art. 26 otrzymuje brzmienie:
Art. 26. 1. W przypadku likwidacji ROD lub jego części w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, obowiązanym do odtworzenia ogrodu i wypłaty odszkodowania jest podmiot będący właścicielem nieruchomości w dniu orzekania o zwrocie.
2. Do likwidacji ROD lub jego części, o których mowa ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 21 oraz art. 22 ust. 1 i 2. Uprawnienie do odtworzenia oraz do odszkodowania nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość odszkodowań i osoby uprawnione do ich otrzymania, określa się w decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości.
4. Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 1, w zakresie w wskazanym w ust. 3, nie wstrzymuje jej wykonania w zakresie zwrotu nieruchomości. Art. 23 nie stosuje się.
5. W przypadku, gdy likwidacja części ROD, z przyczyny wskazanej w ust. 1, powoduje, że inna część ROD nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany, na wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej części ROD na zasadach ogólnych.
6. Przepisy powyższe stosuje się w przypadku, gdy do nieruchomości zajmowanej przez ROD lub jego część objęta likwidacją stowarzyszeniu ogrodowemu przysługuje tytuł prawny.”;
 
18. Art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Działkowiec korzysta z działki na podstawie prawa do działki ustanowionego przez stowarzyszenie ogrodowe.
    2. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej albo umowy o ustanowienie użytkowania.
    3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawierane są pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.
   4. Przy ustanowieniu prawa do działki, o którym mowa w ust. 1,  uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.”;
 
19. Art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29.1. Jeżeli nieruchomość, na której zlokalizowana jest działka, stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego albo została mu oddana w użytkowanie wieczyste, na pisemny wniosek działkowca, stowarzyszenie ogrodowe ustanawia na jego rzecz bezterminowe prawo użytkowania działki - w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
2. Przepis art. 28 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają działkowca, na rzecz którego ustanowiono prawo użytkowania działki.”;
 
20. Art. 36 otrzymuje brzmienie:
    „Art. 36. Prawo do działkiwygasa z chwilą:
1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron;
2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
3) likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka;
4) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.”;
 
21. Art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40.W przypadku wygaśnięcia prawa do działki w związku z likwidacją ROD lub jego części na warunkach określonych w art. 21, art. 24 ust. 3 lub art. 26, działkowcowi przysługuje prawo do działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do stowarzyszenia ogrodowego odpowiedniego żądania na piśmie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od likwidacji ROD.”;
 
22. Po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:
    „Art. 40a. 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie, na których rzecz wspólnie ustanowiono prawo do działki, powinni w terminie 3 miesięcy zawiadomić stowarzyszenie ogrodowe, któremu z nich przypadło prawo do działki, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.
          2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, stowarzyszenie ogrodowe wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż miesiąc, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.
          3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, stowarzyszenie ogrodowe może pozostawić  prawo do działki jednemu z byłych współmałżonków.Pozostawienie prawa do działki następuje poprzez rozwiązanie umowy w stosunku do drugiego z byłych współmałżonków w trybie art. 37 ust. 1.
        4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień do podziału majątku wspólnego w zakresie praw majątkowych wynikających z własności, o której mowa w art. 31 ust. 2.”;
 
23. Art. 41 otrzymuje brzmienie:
    „Art. 41. 1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.
3. Stowarzyszenie ogrodowe powinno złożyć oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. We wniosku działkowiec zobowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 42.
4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i musi mieć formę pisemną z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
5. Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta powinna złożyć pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.
7. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może zaskarżyć do sądu odmowę zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.”;
 
24. Art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.
2. W razie przeniesienia prawa do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa pomiędzy stronami.
3. W razie rozwiązania umowy w przypadku określonym w art. 37 ust. 3, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w drodze porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym i działkowcem.
4. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, stowarzyszenie ogrodowe może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji. Przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 269 z późn. zm.) o uproszczonej egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez stowarzyszenie ogrodowe.”;
 
25. Po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:
    „Art. 42a. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się o okoliczności będącej podstawą zgłoszenia roszczenia. Termin ten przedawnia się z upływem 3 lat od zaistnienia tej okoliczności.”;
 
26. Skreślić art. 43;
 
27. Po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:
   „Art. 48a. 1. W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały organu stowarzyszenia ogrodowego.”;
2. Stowarzyszenie ogrodowe udziela działkowcowi informacji w przedmiocie nabycia członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego.”;
 
28. Art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. 1. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzi rejestr działek.
2. Rejestr obejmuje informacje dotyczące:
1) powierzchni działki,
2) numeru porządkowego działki,
3) osoby lub osób mających prawo do działki i rodzaju tego prawa,
            4) inne informacje określone w statucie.
    3. Sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa statut.”;
 
 
29. Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6
Przepisy przejściowe
 
Art. 51.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) Polski Związek Działkowców, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.), staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) jednostki organizacyjne i organy samorządu Polskiego Związku Działkowców, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się jednostkami organizacyjnymi i organami stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w pkt 1, a członkowie tych organów zachowują mandaty;
3) prawa i obowiązki, w tym zobowiązania i należności, Polskiego Związku Działkowców stają się prawami i obowiązkami oraz zobowiązaniami i należnościami stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w pkt 1.
2. Do czasu uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stowarzyszenie to działa na podstawie statutu Polskiego Związku Działkowców, w zakresie w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
Art. 52.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej.
 
Art. 53.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie Polskiego Związku Działkowców, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
1) stają się działkowcami w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) zachowują członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w każdym czasie złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, zachowując do działki prawo, o którym mowa w art. 52 pkt 2, albo prawo użytkowania nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
 
Art. 54.
1. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, uchwala statut odpowiadający wymogom niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Statut jest uchwalany odpowiednio na zasadach określonych w statucie Polskiego Związku Działkowców.
2. W terminie 14 dni od dnia uchwalenia statutu stowarzyszenie ogrodowe składa do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz ze statutem.
 
Art. 55.
1. Działkowcy korzystający z działek położonych na terenie ROD, w liczbie stanowiącej co najmniej 1/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego ROD, mogą złożyć wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD. Wniosek w formie pisemnej składany jest do zarządu ROD wraz z podpisami działkowców popierających wniosek.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD jest zobowiązany zwołać zebranie w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące. O terminie zebrania działkowców, zarząd ROD zawiadamia działkowców za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem tego zebrania, do wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego ROD. W zawiadomieniu podaje się cel zwoływanego zebrania.
 
Art. 56.
1. Zebranie działkowców, o którym mowa w art. 55 ust. 1, w drodze głosowania, podejmuje uchwałę o:
1) pozostawieniu ROD, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu, albo
2) wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwała o wyodrębnieniu ROD).
2. Uchwała zebrania działkowców podejmowana jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD, którego dotyczy uchwała.
 
Art. 57.
1. Uchwała o wyodrębnieniu ROD musi ponadto zawierać postanowienie o przyjęciu statutu oraz powołaniu komitetu założycielskiego nowego stowarzyszenia ogrodowego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
2.  W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, bezpośrednio po głosowaniu, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego przekazuje komitetowi założycielskiemu dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 55 ust. 2, oraz protokół głosowania.
 
Art. 58.
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 55 ust. 2, zarząd jest zobowiązany wskazać, że  w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie i wskazać jego termin. Drugi termin zebrania nie może być późniejszy niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 55 ust. 1. W zawiadomieniu zarząd jest zobowiązany wskazać zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie wynikające z niniejszego artykułu.
2. Na zebraniu w drugim terminie uchwała, o której mowa w art. 56 ust. 1, podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ROD, którego dotyczy uchwała. Postanowienia art. 57 stosuje się odpowiednio.
 
Art. 59.
1. Do założenia stowarzyszenia ogrodowego, powołanego na podstawie uchwały o wyodrębnieniu ROD, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Występując z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia ogrodowego powołanego na podstawie uchwały o wyodrębnieniu ROD, komitet założycielski, poza wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, zobowiązany jest przedłożyć uchwałę o wyodrębnieniu ROD oraz wykazać spełnienie wymogów, o których mowa w art. 55 ust.2 i art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 2.
3.  Z dniem nabycia osobowości prawnej przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w ust. 1, staje się ono następcą prawnym stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 51 ust. 1, w zakresie praw i obowiązków terenowej jednostki organizacyjnej, której dotyczyła uchwała o wyodrębnieniu ROD. Następstwo prawne obejmuje w szczególności prawa do nieruchomości, zajmowanej przez ROD, własność infrastruktury ogrodowej oraz środki na rachunkach bankowych prowadzonych dla terenowej jednostki organizacyjnej.
4. Podstawę rachunkową wyodrębnienia ROD stanowi sprawozdania finansowe tego ROD, sporządzone na dzień poprzedzający dzień, o którym mowa w ust.3. Stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w ust. 1, zobowiązane jest spłacić wszystkie należności wewnątrzorganizacyjne przysługujące stowarzyszeniu ogrodowemu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1, a powstałe przed dniem, o którym mowa w ust. 3. 
5. Postanowienie o rejestracji stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do dokonywania zmian w księgach wieczystych w zakresie wskazanym w ust. 3.
 
 
Art. 60.
1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 albo 2, rodzinny ogród działkowy pozostaje jednostką organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, które prowadzi ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Ponowny wniosek o zwołanie zebrania działkowców, o którym mowa w art. 55 ust. 1, może zostać złożony nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania zwołanego w celu, o którym mowa w  art. 55 ust. 1. Przepisy art. 55-59 stosuje się.
 
Art. 61.
1. W stosunku do ROD, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i zajmowanej przez ROD, a do której stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD nie może wykazać tytułu prawnego uprawniającego do władania nieruchomością, właściciel w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy może wydać decyzję o likwidacji ROD.
2.  W przypadku likwidacji ROD na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wypłacić działkowcom oraz stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowania za nakłady poczynione na nieruchomości. Przy ustalaniu odszkodowań art. 22 stosuje się odpowiednio.
3. Wysokość odszkodowań i osoby uprawnione do ich otrzymania, określa się w decyzji, o której mowa w ust. 1.
4. Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 1, w zakresie w wskazanym w ust. 3, nie wstrzymuje jej wykonania w zakresie wydania nieruchomości.
5. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest:
1) w zakresie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
2) w zakresie nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego - organy wykonawczy jednostki będącej właścicielem nieruchomości.
6. W przypadku zaniechania wydania decyzji, o której mowa w ust.1, z upływem 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD nabywa prawo użytkowania – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – do nieruchomości zajmowanej przez ten ROD.
7. Stwierdzenie nabycia prawa, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji, która stanowi podstawę do ujawnienia prawa w księdze wieczystej. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 
Art. 62.
1. Wydawanie decyzji, o której mowa w art. 61 ust.1, jest wyłączone, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy ROD spełnia przynajmniej jeden z warunków:
1) funkcjonowanie ROD na nieruchomości jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) ROD funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem ROD lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabywania własności nieruchomości przez Skarb Państwa;
3) ROD funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a komunalizacja nieruchomości nastąpiła w związku z funkcjonowaniem na niej ROD;
4) nieruchomość zajęta jest przez ROD, który posiadał ustaloną lokalizację w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz.390, późn. zm.), lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tejże ustawy stał się ogrodem stałym.
2.  W przypadku ROD spełniającego jeden z warunków, wskazanych w ust. 1, stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ten ROD, z dniem wejścia w życie ustawy, nabywa prawo użytkowania – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - do nieruchomości zajmowanej przez ten ROD. Stwierdzenie nabycia prawa następuje w drodze decyzji.
3. Przepis art. 61 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
 
Art. 63.
Postanowienia art. 61 i 62 stosuje się odpowiednio do części ROD.
 
Art. 64.
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, w zakresie roszczeń do nieruchomości zajętych przez ROD stosuje się art. 25.
2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, w zakresie zwrotu nieruchomości zajętych przez ROD stosuje się art. 26.”;
 
30. Art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)     art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)  stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia … o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr …, poz. ….), w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych przez rodzinne ogrody działkowe.”.
2)     art. 13d w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a także w art. 12 ust. 2 pkt 6 oraz w art. 13b stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.”.
 
31. Po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
   „Art. 71a. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w art. 29 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; ”;
 
 
32. Po art. 71a dodaje się art. 71b w brzmieniu:
   „Art. 71b. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w art. 294 po pkt 5 dodaje się pkt 5a o brzmieniu:
            „5a) na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych;”;
 
33. Art. 73 otrzymuje brzmienie:
      „Art. 73. W ustawie z dnia 28 lipca 2006 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) w art. 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia …… o rodzinnych ogrodach działkowych  (Dz.U. nr .. poz. ), a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”.
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie