Wrocław, dnia 20 września 2013r.
 
             
                               Pan 
                               Rafał JURKOWLANIEC
                               Marszałek
                               Województwa   Dolnośląskiego
                               W r o c ł a w
 
 
Szanowny Panie Marszałku !
 
Działkowcy Dolnego Śląska, uczestnicy manifestacji w dniu 20 września 2013r. przed Urzędem Marszałkowskim, reprezentujący blisko 280 tysięcy użytkowników działek w ogrodach działkowych w województwie dolnośląskim zwracamy się do Pana Marszałka o poparcie naszych postulatów mających na celu uchwalenie jeszcze w bieżącym roku obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Pragniemy poinformować, że spośród 4-ech projektów ustaw wniesionych do Sejmu RP, to zgodnie z intencjami Premiera Donalda Tuska projekt obywatelski został uznany za wiodący i zgodnie z decyzją Sejm RP został przekazany do rozpatrzenia przez dwie Komisje Sejmowe tj. Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje te wyłoniły spośród swoich członków obecnie 16 osobową Nadzwyczajną Podkomisje Sejmową, której zadaniem jest przeanalizowanie obywatelskiego projektu ustawy i przedłożenie w/w Komisjom.
Niestety prace Podkomisji Sejmowej zostały i są spowolnione co grozi nieuchwaleniem nowej ustawy o ogrodach działkowych jeszcze w 2013r., a termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny upływa z dniem 20 stycznia 2014r.
Spowolnienie prac Podkomisji sejmowej ma swoje źródło w postępowaniu Przewodniczącej Podkomisji – Pani Krystyny Sibińskiej i pozostałych członków z ramienia Platformy Obywatelskiej, którzy wykorzystując swoją większościową pozycję ( 7 członków Podkomisji) już doprowadzili do bardzo wielu zmian w projekcie obywatelskim, wbrew oczekiwaniom działkowców, wbrew opiniom członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej będący stroną w posiedzeniach Podkomisji, wbrew zdaniom, wnioskom i opiniom posłów pozostałych ugrupowań parlamentarnych wchodzących w skład Podkomisji, to jest z Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Palikota, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Taki sposób procedowania spowodował, że z pierwotnego projektu obywatelskiego zostało co najwyżej 30% treści.
Posłowie Platformy Obywatelskiej wprowadzili do obywatelskiego projektu nowe zapisy, które mogą być uznane za niekonstytucyjne, co może doprowadzić do tego , że nowa ustawa o ogrodach w ogóle nie wejdzie w życie.
Wśród licznych wprowadzonych nowych propozycji są zapisy o tzw. „uwłaszczeniu” działkowców udziałami, w stosunku do ilości działek w prawie wieczystego użytkowania gruntów i współwłasności majątku ogrodowego.       
Zapisy te z jednej strony mogą doprowadzić do skupowania udziałów przez osoby zasobne w środki finansowe co w istocie może doprowadzić do późniejszej likwidacji ogrodu na cele komercyjne. Propozycja tzw. „uwłaszczenia” naraża działkowców na koszty notarialne, wieczyste księgowe oraz prawdopodobnie na podatki od nieruchomości oraz już powoduje napięcia i podziały wśród działkowców, gdyż nie wszystkie ogrody i nie w całości zostały wcześniej przekazane w użytkowanie wieczyste PZD. Propozycja ta wprowadza nierówności w traktowaniu działkowców co może być niezgodne z Konstytucją RP. Proponuje się ponadto ustawowe składanie oświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiego Związku Działkowców co według działkowców nie powinno mieć miejsca. Propozycję tę działkowcy uznają jako próbę wywołania destabilizacji w ogrodach i dezorganizacji w polskim Związku Działkowców, wprowadzenia celowego zamieszania wśród działkowców, którzy i tak będą głosować na zebraniach czy pozostać w ogólnopolskim stowarzyszeniu czy powołać odrębne.
Posłowie Platformy Obywatelskiej wbrew niemal wszystkim pozostałym posłom i wbrew pełnomocnikom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wprowadziły zasadnicze zmiany w sprawie odbywania zebrań w ogrodach, narażając działkowców na znaczne koszty zwoływania zebrań (listy polecone) oraz w sprawie terminów zebrań, uchwalenia statutu i wyborów władz stowarzyszenia. Wprowadzone propozycje są wręcz niemożliwe w wielu punktach do realizacji przez społecznie działających działkowców w zarządach ogrodów.
Przedstawiając tylko te jedne z głównych zastrzeżeń, pragniemy zwrócić uwagę, , że ich celem jest rozbicie obecnej społecznej organizacji – Polskiego Związku Działkowców, co nie ma miejsca w żadnym innym narodowym związku działkowców w pozostałych 13-tu państwach Unii Europejskiej.
Dzisiejsza manifestacja ma zwrócić uwagę na prawdziwe cele przyświecające posłom Platformy Obywatelskiej, którzy w swoich postanowieniach maja na uwadze interesy deweloperów i innych inwestorów komercyjnych a nie ludzi pracy najemnej emerytów i rencistów, ludzi ubogich i bezrobotnych, dla których działka i ogród jest sensem życia.
 
Szanowny Panie Marszałku !
 
Uprzejmie prosimy o poparcie naszych żądań by projekt pod którym podpisało się 1 milion obywateli naszego Państwa mógł zostać przyjęty przez Sejm RP. Projekt obywatelski jest bowiem zgodny z Konstytucja RP, nie wniesiono bowiem dotąd żadnych uwag w tej sprawie.
Liczymy, że do poparcia naszych dążeń włączy się również Pan Marszałek oraz wszyscy członkowie Zarządu Województwa i wszyscy radni Sejmiku Wojewódzkiego.
Liczymy, że stanie Pan po stronie mieszkańców województwa, które Pan reprezentuje.
Prosimy o wsparcie i pomoc, o której będziemy pamiętać przy zbliżających się wyborach samorządowych.
 
Szanowny Panie Marszałku !
 
Pragniemy przypomnieć, że petycje w tej sprawie złożyliśmy Panu Marszałkowi w dniu 05 czerwca br., na którą nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wyrażamy zatem nadzieję, że tym razem Pan Marszałek zapozna się z naszym protestem i oczekiwaniami i udzieli nam odpowiedzi, którą przekażemy wszystkim działkowcom .
 
 
                          Przewodniczący Zgromadzenia działkowców
                                    w dniu 20 września 2013r.
 
                                     mgr Janusz Moszkowski
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie