Posłowie PO odrzucili poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 01.10.2013

Projekt ustawy o ROD po poprawkach Podkomisji sejmowej w dniu 24 i 25 września 2013 r.

Zgodnie z decyzją połączonych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w dniu 24 i 25 września 2013 r. Podkomisja sejmowa zajęła się rozpatrzeniem poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Większość poprawek przygotowanych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej miała na celu przywrócenie pierwotnych zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD, pod którym podpisało się prawie milion obywateli. Przedstawiciele Komitetu zgłosili 43 poprawki, z czego aż 29 czyli 67% zostało odrzuconych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej włożył wiele wysiłku w uzasadnienie przedstawionych poprawek. Mimo to, posłowie PO i SP bez żadnej dyskusji wszystkie te poprawki konsekwentnie odrzucali.

Podczas prac Podkomisji sejmowej posłowie PO odrzucili następujące poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej:

1) nie przyjęto przywrócenia zapisu, że działkowcem może być osoba pełnoletnia (art. 2 pkt.1)

2) nie przyjęto przywrócenia definicji podmiotu likwidującego (dawny art. 2 pkt. 11)

3) nie przyjęto wykreślenia, że ROD mogą być zakładane na gruntach innych podmiotów. Nie przyjęto też przywrócenia zapisu, że ROD mogą być zakładane na gruntach stowarzyszeń ogrodowych (art. 8)

4) nie przyjęto wykreślenia zapisu, że stwierdzenie przez organ nadzoru budowlanego naruszenia prawa przy wybudowaniu, rozbudowaniu bądź nadbudowaniu altany lub innego obiektu będzie stanowiło podstawę rozwiązania umowy wyłącznie z działkowcem, który posiada dzierżawę działkową (art. 14 ust.3).

5) nie przyjęto dodania zapisu, że działkowcowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu powództwa o stwierdzenie nieważności regulaminu ROD bądź jego zmiany (art. 15).

6) nie przyjęto dodania zapisu, że w przypadku likwidacji ROD na cele publiczne, realizowanej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie oraz nieruchomość zamienna byłaby wskazywana w decyzji wywłaszczeniowej (art. 18)

7) nie przyjęto zmiany zapisu, aby wraz z wnioskiem o likwidację ROD podmiot likwidujący będzie musiał przedstawić stowarzyszeniu ogrodowemu projekt umowy, której przedmiotem będzie nieruchomość zamienna (art. 19 ust. 2).

8) nie przyjęto przywrócenia zapisu, że sąd rozpatrując odmowę zawarcia umowy dotyczącej warunków likwidacji ROD będzie zobowiązany do zbadania jej zgodności z przepisami ustawy o ROD (art. 19 ust. 4)

9) nie przyjęto dodania zapisu, że nieruchomość zaproponowana w zamian za nieruchomość likwidowanego ROD będzie musiała być położona w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego ROD (art. 21 pkt.1)

10) nie przyjęto dodania zapisu, aby działkowiec poza odszkodowaniem za majątek na działce mógł otrzymać odszkodowanie za prawo do działki w ROD (pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowopowstałym ROD) (art. 22 ust. 1 pkt.1)

11) nie przyjęto przywrócenia zapisu, że podmiot likwidujący będzie zobowiązany do zrekompensowania kosztów i strat poniesionych przez stowarzyszenie ogrodowe w związku z likwidacją ROD (poza wypłaceniem odszkodowania, zapewnianiem nieruchomości zamiennej oraz odtworzeniem ROD) (dawny art. 22 ust.1 pkt. 3)

12) nie przyjęto dodania zapisu, że w przypadku likwidacji ROD w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej działkowcy będą mogli otrzymać odszkodowanie również, gdy roszczenie dotyczy ROD, który stał się ogrodem stałym w rozumieniu ustawy z 1981 r. o POD (art. 25 ust.1)

13) w przyjęto wykreślenia zapisu, że w przypadku likwidacji ROD w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej działkowiec będzie miał tylko 3 lata od daty wydania działki na dochodzenie wypłaty odszkodowania (art. 25 ust. 3)

14) nie przyjęto dodania zapisu, aby w przypadku likwidacji ROD w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej ustalenie odszkodowania następowało w drodze decyzji wydanej przez konkretnie wskazane podmioty tj. starostę albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (art. 25 ust. 3).

15) nie przyjęto przywrócenia zapisu, aby w przypadku likwidacji ROD w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości - w decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości był wskazywany podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, osoby uprawnione do jego otrzymania oraz ustalana wysokość odszkodowania. Mimo, że zgodnie z odrzuconą propozycją - zaskarżenie tej decyzji nie wstrzymywałoby jej wykonania w zakresie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (art. 26)

16) nie przyjęto przywrócenia zapisu, że przypadku likwidacji ROD w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości był wymóg, aby na wniosek stowarzyszenia ogrodowego następowała likwidacja pozostałej części ROD, która nie nadaje się do prawidłowego korzystania (za odszkodowaniem) (art. 26)

17) nie przyjęto przywrócenia zapisu, aby na rzecz działkowca ustanawiane było prawo użytkowania działki, o którym mowa w Kodeksie cywilnym i zostało wykreślone uwłaszczenie w trybie zaproponowanym przez posłów PO (art. 27 ust.2 i 3 i art. 29).

18) nie przyjęto dodania zapisu, aby przepisy odnoszące się do przyczyn wygaszenia prawa do działki poza dzierżawcami działkowymi odnosiły się również do uwłaszczonych działkowców i użytkowników w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 36)

19) nie przyjęto dodania zapisów, które regulowałyby prawo do działki po rozwodzie (art. 40a)

20) nie przyjęto dodania zapisów, aby przeniesienie przez działkowca praw do działki było uzależnione od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (art. 41)

21) nie przyjęto dodania zapisu o możliwości dochodzenia przez działkowca praw na drodze sądowej, w tym w sprawach nabycia lub utraty członkostwa (art. 42a i art. 48a)

22) nie przyjęto wykreślenia zapisu, że statut stowarzyszenia ogrodowego może określać tryb postępowania pojednawczego przed ogrodową komisją rozjemczą (art. 43)

23) nie przyjęto dodania zapisów, które doprecyzowują, że z dniem wejścia w życie ustawy o ROD organy samorządu PZD przekształcają się również w organy stowarzyszenia ogrodowego, a członkowie tych organów zachowują mandaty (art. 51)

24) nie przyjęto zmiany zapisu, że po wejściu w życie ustawy o ROD członkowie PZD będą mogli w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym, jakim stanie się PZD (art. 53)

25) nie przyjęto zmiany zapisu, że po wejściu w życie ustawy o ROD PZD będzie miało 18, a nie 12 miesięcy na uchwalenie statutu (art. 54 ust.1)

26) nie przyjęto wykreślenia zapisu, że PZD w ciągu 2 miesięcy po zarejestrowaniu nowego statutu będzie miał obowiązek przeprowadzenia wyborów do swoich organów jako stowarzyszenia ogrodowego (art. 53 ust.3)

27) nie przyjęto zmiany zapisu, że zwołanie zebrań w ROD w celu wyboru stowarzyszenia ogrodowego będzie fakultatywne i będzie następowało po uzyskaniu wniosku działkowców w liczbie nie mniejszej niż 1/10 (art. 55)

28) nie przyjęto zmiany zapisu, aby drugi termin zebrania zwoływanego w celu dokonania wyboru stowarzyszenia ogrodowego był określany w zawiadomieniu o zwołaniu pierwszego zebrania (art. 58)

29) nie przyjęto dodania zapisu, że w przypadku nie dokonania wyboru stowarzyszenia ogrodowego ponowny wniosek o zwołanie zebrania może zostać złożony dopiero po upływie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania (art. 60 ust.2).

30) nie przyjęto dodania zapisu, że swoiste zasiedzenie ROD na gruntach bez tytułu prawnego potwierdzane byłoby w drodze decyzji (art. 62 ust.2)

31) nie przyjęto dodania zapisu, że zwolnienie z podatku rolnego następowałoby bez konieczności corocznego składania wniosku w tym zakresie (art. 66).

Skutki odrzucenia poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej:

1) działkowcem będzie mogła być również osoba niepełnoletnia (art. 2 pkt.1),

2) ogrody będą mogły być zakładane na gruntach prywatnych przez co mogą być w przyszłości zakwestionowane zwolnienia podatkowe (art. 8),

3) w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego wykonania altany lub innego obiektu niezgodnie z prawem, stowarzyszenie ogrodowe nie będzie mogło na tej podstawie rozwiązać umowy z użytkownikiem, użytkownikiem wieczystym albo właścicielem działki rodzinnej (art. 14 ust.3),

4) działkowcy nie będą mieli podstawy prawnej na drodze sądowej kwestionowania regulaminu ROD (art. 15),

5) w przypadku wywłaszczenia stowarzyszenia ogrodowego z nieruchomości w celu likwidacji ROD na cel publiczny działkowcy będą pozbawieni gwarancji wypłaty odszkodowań i działki zamiennej (art. 18);

6) bez zdefiniowania podmiotu likwidującego działkowcy nie będą mieli gwarancji otrzymania odszkodowania lub działek zamiennych w przypadku likwidacji ROD (dawny art. 2 pkt. 11). W przypadku likwidacji ROD sądy będą mogły wydawać arbitralne wyroki w zakresie spełnienia przed podmiot likwidujący warunków likwidacji zgodnie z ustawą o ROD (art. 19 ust.2 i 4). Podmiot likwidujący ROD będzie mógł przekazać pod nowy ogród działkowy każdą nieruchomość (nawet po dawnym wysypisku śmieci) (art. 21 pkt.1). Działkowiec nie otrzyma dodatkowego odszkodowania za prawo do działki (art. 22 ust.2 pkt. 1). Stowarzyszenie ogrodowe nie otrzyma rekompensaty za koszty i straty poniesione w zw. z likwidacją ROD (np. koszty dojazdu) (art. 22 ust.2 pkt. 3),

7) w przypadku likwidacji ROD w związku z roszczeniem osoby trzeciej, odszkodowania nie otrzymają działkowcy ze wszystkich ROD znajdujących się w podobnej sytuacji (art. 25 ust.1). Działkowiec będzie miał tylko 3 lata od wydania działki na dochodzenie odszkodowania. Działkowcy nie będą mogli w uproszczonej i krótszej procedurze otrzymać odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na działkach (art. 25 ust.3).Do samo dotyczy likwidacji ROD w zw. ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, gdzie odszkodowanie będzie można uzyskać po długoletnim procesie, pod warunkiem wydania działki i pozostawienia nie niej majątku. W sytuacji, gdy po zwrocie wywłaszczonej nieruchomości pozostała część ROD nie będzie nadawała się do prawidłowego korzystania, stowarzyszenie ogrodowe nie będzie mogło ubiegać się o likwidację pozostałej części ROD i wypłatę odszkodowania na rzecz działkowców (art. 26)

8) działkowiec nie będzie już mógł zabiegać o ustanowienie prawa użytkowania do działki, o którym mowa w Kodeksie cywilnym. Część działkowców będzie mogła uwłaszczyć się na udziale w prawie do nieruchomości, zajmowanej przez ROD (art. 27 ust. 2 i 3 oraz art. 29).

9) stowarzyszenie ogrodowe nie będzie miało możliwości wygaszenia prawa do działki w przypadku, gdy działkowiec uwłaszczył się albo przysługuje mu prawo użytkowania w rozumieniu k.c. (art. 36).

10) stowarzyszenie ogrodowe nie będzie miało wpływu na zmianę użytkownika działki, nie będzie miało również wiedzy, komu działka została przekazana (art. 41)

11) każda sprawa sporna w ogrodzie będzie musiała być rozstrzygana w sądzie. Nie będzie wymogu przeprowadzenia wewnętrznego postępowania pojednawczego (art. 43)

12) po wejściu w życie ustawy o ROD nie będzie wiadomo, czy członkowie dotychczasowych organów PZD mogą sprawować swoje funkcje. Nie będzie również wiadomo, czy organy samorządu PZD przekształcają się w organy PZD jako stowarzyszenia ogrodowego (art. 51)

13) dotychczasowi członkowie PZD w bardzo krótkim okresie zimowo-wiosennym będą musieli ponownie potwierdzać, czy chcą być członkami w PZD (art. 53)

14) PZD w nierealnie krótkim czasie po zarejestrowaniu nowego statutu (2 miesięcy) będzie miał obowiązek przeprowadzenia wyborów do swoich organów jako stowarzyszenia ogrodowego (art. 53 ust.3)

15) po wejściu w życie ustawy o ROD PZD będzie miał bardzo krótki okres - 12 miesięcy na uchwalenie statutu (art. 54)

16) stowarzyszenie ogrodowe w celu wyboru stowarzyszenia ogrodowego będzie musiało ponieść koszty i zwołać i przeprowadzić walne zebranie, nawet gdy nie będzie chętnych działkowców, aby w nim uczestniczyć (art. 53 ust.3). Jeżeli walne zebranie nie dokona wyboru stowarzyszenia ogrodowego, stowarzyszenie ogrodowe będzie musiało ponieść koszty i zwołać kolejne walne zebranie (art. 58). Stowarzyszenie ogrodowe będzie mogło być zmienione w każdym czasie co wpłynie negatywnie na stabilność organizacyjną i finansową ogrodu (art. 60 ust.2)

17) aby uzyskać zwolnienie z podatku rolnego konieczny będzie wniosek, którego inne podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnego nie muszą składać (art. 66)

przygotowała

Monika Pilzak

WGG KR PZD

Warto odwiedzić


 

Logowanie