S T A N O W I S K O
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie utrudniania przez Platformę Obywatelską uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu obradujące w dniu 29 października 2013r. z udziałem przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych m. Wrocławia wyraża ogromny niepokój w związku z przedłużającym się procesem uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obecne zahamowanie tego procesu związane jest z wprowadzeniem przez Platformę Obywatelską do projektu ustawy art. 30 zawierającego przepisy o tzw. „uwłaszczeniu działkowców”. Prezydium Okręgowego Zarządu zwraca uwagę, że wykonanie zaleceń zawartych w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. od początku napotyka na  szereg trudności i to przede wszystkim ze strony Platformy Obywatelskiej. Przypomina się, że to Polski Związek Działkowców doprowadził do przygotowania i opracowania obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie do uzyskania jego poparcia przez 1 milion działkowców. Poprzez złożenie pod nim swoich podpisów zaakceptowali oni zaproponowane rozwiązania dotyczące funkcjonowania w Polsce rodzinnych ogrodów działkowych. Odbyło się to zaledwie w okresie 3 miesięcy i to w trudnym okresie zimowym.
Po przedstawieniu projektu ustawy na forum Sejmu RP został on skierowany do Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego, które wyłoniły spośród swych członków Podkomisję Sejmową.
Pragnie się podkreślić, że praca Podkomisji prowadzona przez Posła Platformy Obywatelskiej – Krystynę Sibińską była swoistą gehenną, która zakończyła się przyjęciem przez Podkomisję wielu nowych zapisów oraz dokonaniem wielu zmian w projekcie obywatelskim wypaczając tym samym jego sens. Dopiero na wspólnym posiedzeniu Komisji Sejmowych w dniu 10 października 2013r. w trakcie ogólnokrajowej manifestacji uwzględniono słuszne wnioski Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, z wyjątkiem jednego zapisu dotyczącego tzw. „uwłaszczenia działkowców”.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca uwagę, że Trybunał Konstytucyjny w swoim Wyroku z dnia 11 lipca 2012r. nie stawiał wymogu uwłaszczenia działkowców a zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia w nowej ustawie zapisów dotyczących możliwości prowadzenia ogrodów działkowych przez odrębne stowarzyszenia. Zatem wpisanie do projektu ustawy całkiem nowego zapisu o tzw. „uwłaszczeniu działkowców” było zaskoczeniem dla samych działkowców i Związku.
Prezydium Okręgowego Zarządu stwierdza, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia wszystkie wymogi zawarte w Wyroku TK. Wprowadzenie do projektu ustawy art. 30 o tzw. „uwłaszczeniu” powoduje, że nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych może w ogóle nie zostać uchwalona przez Sejm z uwagi na jej niezgodność z Konstytucją RP. Wprowadzony art. 30 powoduje, że projekt ustawy jest dysfunkcyjny i burzy całą wypracowaną i uzgodnioną koncepcje ustawy. Wymusza dokonanie zmian w dużej części projektu ustawy to jest w ponad 30 artykułach.
Prezydium Okręgowego Zarządu stwierdza, że przyjęcie przez Sejm RP tak niespójnego projektu ustawy wywoła złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosków o uznanie ustawy za niezgodną z Konstytucją RP, szczególne przez Prezydentów dużych miast. Na niekonstytucyjność zaproponowanego przez Platformę Obywatelską zapisu zwrócił uwagę również Związek Miast Polskich.
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu oświadcza, że nie jest przeciwko uwłaszczeniu działkowców, jednakże uwłaszczenie to powinno obejmować wszystkich działkowców i to na równych prawach. Powinno to być zatem uwłaszczenie powszechne i realne do przeprowadzenia.
By tak się stało sprawa uwłaszczenia działkowców powinna zostać wydzielona z projektu obywatelskiego i przeniesiona do odrębnego projektu ustawy. Z projektem uwłaszczenia działkowców wiążą się bowiem takie zagadnienia jak funkcjonowanie stowarzyszenia ogrodowego, realizacja zadań i prawa użytkowników wieczystych, sprawy podatkowe, zbywanie prawa użytkowania wieczystego, roszczenia, znoszenie współwłasności, sposób zarządzania częściami i rzeczami wspólnymi, likwidacja ogrodu i prawo do odszkodowań za utratę tytułu prawnego. Jest to tak duża materia, że nie sposób ująć ją w projekcie obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, tym bardziej, że jej rozwiązania nie przystawałyby do treści obecnego projektu ustawy.
Przedstawiając powyższe spostrzeżenia zwraca się również uwagę na czas jaki pozostał do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a jest go w rzeczywistości niewiele bo zaledwie 2 miesiące odliczając święta i dni ustawowo wolne.
Odnosi się wrażenie, że posłowie Platformy Obywatelskiej celowo przeciągają i utrudniają uchwalenie ustawy, by doprowadzić do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce wbrew stanowisku działkowców, którzy licznie demonstrowali swoją wolę na manifestacjach w województwach a zwłaszcza podczas 15-tysięcznej manifestacji ogólnokrajowej w Warszawie w dniu 10 października 2013r.
Wszystkie negatywne konsekwencje wynikające z takiej postawy spadną na Platformę Obywatelską, jako sprawce całego zamieszania likwidatora rodzinnych ogrodów działkowych, tak potrzebnych całemu społeczeństwu.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do Pana Premiera Donalda Tuska i Pani Marszałek Sejmu RP – Ewy Kopacz o spowodowanie uznania słusznych przedstawionych w niniejszym STANOWISKU argumentów, które doprowadzą do wyłączenia z projektu ustawy   art. 30 co umożliwi uchwalenie  przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zarówno w przewidzianym  terminie jak i w zgodzie z Konstytucją RP.
  
Wiceprezes OZ                      Wiceprezes OZ                      Prezes OZ
Jerzy Karpiński                      inż. Józef Smolis                    mgr Janusz Moszkowski
 
Skarbnik OZ                          Członek OZ                            Członek OZ
dr Grażyna Watras                 inż. Zbigniew Knapek            Władysława Lech
 
Członek OZ                           Członek OZ
Karol Pacanowski                  Jan Pinkiewicz

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie