Pan Donald TUSK
                                                                                               Prezes Rady Ministrów
 
                                                                                               Aleje Ujazdowskie 1/3
                                                   
                                                                                               00-583 WARSZAWA
 
 
 
 
LIST OTWARTY
 
Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Wrocławia
uczestniczących w dniu 7 listopada 2013 r. w naradzie zorganizowanej w sprawie uwłaszczenia działkowców oraz utrudniania przez Platformę Obywatelską uchwalenia
obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
 
 
 
Szanowny Panie Premierze.
 
 
                Z coraz większym niepokojem obserwujemy bieg wydarzeń związanych z procesem legislacyjnym obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Coraz bardziej zbliża się termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na usankcjonowanie nowych przepisów dotyczących funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, a nadal nie wiadomo jak zakończy się batalia o te przepisy. Nasz projekt ustawy, jaki został złożony w Sejmie RP, na przestrzeni ostatnich miesięcy został w dużym zakresie przeredagowany ze szkodą dla jego pierwotnych założeń. Stało się tak wskutek działań nadzwyczajnej podkomisji sejmowej w której posłowie PO mieli przewagę liczebną i mogli wprowadzać swoje pomysły nie licząc się z opiniami konstytucjonalistów, posłów opozycji oraz naszych przedstawicieli W trakcie manifestacji działkowców, jaka miała miejsce w dniu 10 października br., pojawiły się wreszcie symptomy poprawienia się tej sytuacji.  Jedyną sporną kwestią został sposób wprowadzenia uwłaszczenia działkowców zawarty w aktualnym art. 30 projektu ustawy. Miało to być przedyskutowane z naszymi przedstawicielami z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Rozmowy w tym zakresie utknęły jednak w miejscu z powodu nieustępliwego stanowiska posłów PO, którzy nie uwzględniają naszych argumentów.
 
              W naszym odczuciu sama idea uwłaszczenia jest bardzo ciekawa i godna wdrożenia. My, działkowcy, wszyscy się z nią zgadzamy. Uważamy jednak, że uwłaszczenie to powinno być powszechne i realne, że powinno obejmować wszystkich działkowców, a nie tylko ich część. Ponadto, powinno być ono zgodne z Konstytucją RP oraz z uprawnieniami gmin w tym zakresie. Dlatego też zmiany przepisów powinny być przeprowadzone w sposób rozsądny i przemyślany, poprzez odrębną ustawę, której opracowanie i wprowadzenie w życie będzie wymagało dużo czasu. Aktualna koncepcja uwłaszczenia, narzucona w art. 30 projektu, spowoduje zakwestionowanie całej ustawy przez Prezydenta RP lub nawet przez Trybunał Konstytucyjny i może spowodować wstrzymanie wdrożenia w życie całego projektu ustawy, a w perspektywie paraliż w funkcjonowaniu ROD.  Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego wcale nie obligował do wprowadzenia tego typu rozwiązania ustawowego. Z kolei, jak wiadomo, pomysł ten jest kwestionowany przez konstytucjonalistów oraz przez Związek Miast Polskich, co tylko może utwierdzać w przekonaniu o istnieniu realnego zagrożenia zaskarżenia całej ustawy o ile będzie zawierać zapisy zawarte we wspomnianym art. 30. Oddzielnym problemem jest to, że artykuł ten całkowicie nie koresponduje z pozostałą częścią projektu ustawy. Pozostawienie tego artykułu w jego obecnym brzmieniu musi spowodować zmianę wielu innych zapisów projektu ustawy, a na to już nie ma czasu.
 
Panie Premierze.
 
           Jeżeli Pana obietnica o uwłaszczeniu działkowców była szczera i bezinteresowna to powinien Pan ją sfinalizować poprzez wdrożenie rzetelnie dopracowanej ustawy, zgodnej z Konstytucją RP. Ponadto, uwłaszczenie określone w takiej ustawie powinno być realne i dotyczyć wszystkich działkowców. Jeżeli Pan doprowadzi do tego to będziemy Panu za to bardzo wdzięczni. To co zapisane zostało w art. 30 projektu ustawy nie gwarantuje wdrożenia Pana pomysłu. Co gorsze jest destrukcyjne dla dalszego funkcjonowania ROD i zawiera w sobie widmo upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dlatego też w pełni podzielamy stanowisko Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych dotyczące tej sprawy i zawarte w piśmie z dnia 29 października br. skierowanym do Pana Premiera. W pełni też podzielamy stanowiska Prezydium Krajowej Rady PZD oraz Krajowej Rady PZD wystosowane do Pana Premiera w ostatnich dniach i wnoszące o rozważne odniesienie się do meritum sprawy.
 
Szanowny Panie Premierze.
 
         Uważamy, że dla spełnienia intencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku oraz dla zabezpieczenia dalszego prawidłowego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce potrzebą chwili jest niezwłoczne podjęcie przez Pana odpowiednich decyzji i spowodowanie zmiany w nastawieniu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej do całej sprawy. Dlatego też apelujemy do Pana o spowodowanie:
 
  • nadania pomysłowi uwłaszczenia odrębnego trybu postępowania legislacyjnego w celu stworzenia warunków do powszechnego i zgodnego z Konstytucją RP wdrożenia tego pomysłu;
  • zakończenia procesu legislacyjnego pozostałej części obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w b.r.;
 
         Prosimy Pana, Panie Premierze, żeby nie uszczęśliwiano nas na siłę. Niech zwycięży rozwaga i rozsądek!
 
         Łączymy wyrazy szacunku i poważania.
 
                            
Uczestnicy narady:
 
    Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu                      Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
 
          mgr Barbara  Korolczuk                                            Jerzy  Karpiński
 
   
 
             oraz Prezesi ROD wg. załączonej listy  ( 60 podpisów uczestników).

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie