Wrocław, 12.11.2013 r.
L.dz. 4/11/13
                                                                                Premier RP
                                                                                Pan Donald Tusk
Szanowny Panie Premierze!

     Zarząd ROD „Pokój” we Wrocławiu przy poparciu działkowców naszego ogrodu
wyrażanym podczas tegorocznych walnych zebrań w postaci kolejnych stanowisk kierowanych do władz RP, prosimy Pana o podjęcie interwencji w sprawie niepokojącego zatrzymania procesu legislacyjnego projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zostało tylko 69 dni, a Sejm jest daleko od uchwalenia ustawy.
     Uważamy, że podkomisja nadzwyczajna pod przewodnictwem posłanki Krystyny
Sibińskiej zniszczyła ustawę czyniąc ją bezsensowną, zmarnowała tylko czas wprowadzając zapisy dewastujące organizację działkowców i niekonstytucyjne, uchylone później w większości przez połączone komisje. Pomimo rezygnacji z tych zapisów przez połączone komisje sejmowe nadal pozostawiono zapis w art. 30, który budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, zgłaszane zarówno przez stronę rządową, Związek Miast Polskich, jak i konstytucjonalistów. Uwłaszczenie w takiej formie jest nierealne gdyż nie bierze pod uwagę prawa pierwokupu działki przez właściciela gruntu (gminę) za procent jego wartości. Aby jednak dowiedzieć się czy gmina z tego prawa skorzysta, działkowiec musi wystąpić z takim wnioskiem, a gdy gmina z tego prawa zechce skorzystać nie ma już odwrotu od procedury i działkowiec zostaje bez odszkodowania za swoje mienie na działce i bez działki.
     Poza tym tak zapisane uwłaszczenie jest niepowszechne i dzieli działkowców na dwie grupy. Nawet jeśli w dużym mieście, jakim jest Wrocław, działkowcy chcieliby z tego prawa skorzystać to nie mają oni gwarancji, że gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu. Jednakże ponad trzecia część działkowców z tego prawa nie może skorzystać, z uwagi na użytkowanie zwykłe terenów przez PZD. Gminy otrzymały grunty ogrodów od skarbu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ogrodów, jednakże nie zawsze oddawały je w użytkowanie wieczyste PZD. Tak było w przypadku naszego ogrodu, który istnieje nieprzerwanie od 1947 na gruntach poniemieckich (formalnie w strukturach POD od 1953), był ogrodem przyzakładowym PKP na gruntach skarbu państwa. Komunalizacja oddała nasze grunty gminie, ale gmina nie chciała uznać naszych praw do tych gruntów, chociaż to pokolenia naszych działkowców odbudowały ten teren ze zgliszcz wojennych poniemieckiego jenieckiego obozu z czasów II wojny światowej. Nasz ogród należy do tej mniej uprzywilejowanej grupy, która z prawa nie skorzysta, chociaż ogród istnieje w tym miejscu od czasów powojennych i trwale wpisał się w krajobraz kulturowy, społeczny i przyrodniczy osiedla Tarnogaj. Gmina po nabyciu praw do gruntu wykonała plan miejscowy, w którym w ogóle nie uwzględniła istnienia naszego ogrodu pomimo wielu sprzeciwów wnoszonych przez działkowców ROD „Pokój” i Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działkowcy naszego ogrodu liczącego 232 rodziny czują się oszukani i sponiewierani przeszło 20 letnią walką o byt.
     My nie jesteśmy przeciwni uwłaszczeniu, jak chcą nam wmówić to posłowie PO, wprost przeciwnie, w naszych najśmielszych marzeniach, a także w projekcie obywatelskim, nie braliśmy nawet po uwagę możliwości uwłaszczenia ponieważ, znamy stanowisko gminy przeciwnej takiemu rozwiązaniu, ponadto zawsze takie propozycje były albo nierealne albo niekonstytucyjne i w rezultacie ich przyjęcie zagrażałoby istnieniu naszych działek. Bardzo prosimy o nakłonienie posłów PO pracujących nad projektem do zrozumienia naszego problemu i rozwiązania kwestii uwłaszczenia działkowców odrębnym, ale kompleksowym aktem prawnym, który da sprawiedliwe, realne, przejrzyste i zgodne z konstytucją mechanizmy uwłaszczenia działek na gruntach komunalnych, a także weźmie pod uwagę specyfikę zaszłości prawnych wielu ogrodów, którym odmawia się prawa do istnienia. To z jednej strony uchroni obecny projekt przed ryzykiem nieuchwalenia w terminie, a co za tym idzie utraty przez nas wszelkich nabytych praw i majątku wypracowanego na działkach, nieraz przez 4 pokolenia, z
drugiej zaś dowiedzie, że obietnica uwłaszczenia działkowców nie jest populistycznym hasłem posłów PO wymierzonym przeciw działkowcom a uczciwą propozycją skierowaną do obywateli przez partię rządzącą.
     Z tego też względu apelujemy do Pana Premiera o osobiste zaangażowanie w
przyspieszenie prac legislacyjnych i uchwalenie ustawy w terminie. Pamiętamy obietnice składane nam przed miesiącami, pamiętamy obietnice składane nam od 20 przeszło lat, z których prawie żadne nie doczekały się realizacji. Będziemy o nich pamiętać także przy urnach wyborczych.
     Liczymy, że nie zawiedzie Pan naszego zaufania do Państwa, gdyż bez tego zaufania,
życie w Polsce straci jakikolwiek sens.

Z poważaniem
Zarząd i Działkowcy ROD „Pokój”

Otrzymują:

 

Premier RP
Marszałek RP
KR PZD Warszawa
OZ PZD Wrocław

Warto odwiedzić


 

Logowanie