Uchwała nr 27/III/2017
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”
    Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie § 109 ust. 2 pkt3, §110 Statutu PZD w związku z § 7 Statutu oraz Uchwały nr 3/VIII/2017 Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 01.III.2017r. w sprawie przyjętego Planu Pracy na 2017 rok postanawia:
Ogłosić na rok 2017 konkurs okręgowy p.n.
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2017”
§ 1
Zgłoszenia Ogrodu do udziału w konkursie dokonuje Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na piśmie w terminie do dnia 31 maja 2017r.
Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane ogrody:
- które w ciągu ostatnich 3 lat zajmowały I-e miejsce w konkursie,
- w którym występują ponadnormatywne altany i zjawiska zamieszkiwania na działkach oraz przypadki zameldowania na terenie działek ROD.
§ 2
Okręgowa Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów do konkursu w terminie do 30 lipca 2017 roku.
      Ocena Rodzinnego Ogrodu Działkowego dokonana będzie w oparciu o kryteria Regulaminu Konkursu Krajowego na 2017 r.
      Komisja Konkursowa z dokonanej oceny sporządzi protokół w 2 egz. z czego 1 egzemplarz pozostawi w Zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
§ 3
    Na podstawie protokołów, sprawozdania i wniosków z pracy Okręgowej Komisji Konkursowej Prezydium Okręgowego Zarządu dokona rozstrzygnięcia Konkursu i ustali listę laureatów.
§ 4
     Laureaci Konkursu „ Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017” otrzymują puchary, dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe oraz komplet wydawnictw PZD.
    Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe oraz komplet wydawnictw PZD.
    Prezesi ROD za wkład w przygotowanie ogrodu do konkursu, otrzymują nagrody finansowe oraz z tytułu uzyskania przez ogród I, II i III miejsca otrzymują „Złote”, „Srebrne” i „Brązowe” Pióro.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie pucharów dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości Okręgowych Dni Działkowca we wrześniu 2017 r.
 
 
Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu                                                        Prezes OZ PZD we Wrocławiu
 
Karol  Pacanowski                                                                                mgr  Janusz  Moszkowski