Uchwała nr 28/III/2017
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego „Wzorowa Działka Roku 2017”
    Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie §109 ust. 2 pkt 3, §110 Statutu PZD w związku z §7 Statutu oraz Uchwały nr  3/VIII/2017 Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 01.III.2017r. w sprawie przyjętego Planu Pracy na 2017 rok postanawia:
Ogłosić na rok 2017 konkurs okręgowy p.n.
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2017”
§ 1
- Do udziału w konkursie Zarząd ROD możne zgłosić tylko jedną działkę, w tym działka która uzyskała wysoka ocenę w konkursie ogrodowym w 2016r.
- Zgłoszona do Konkursu działka powinna mieć elementy wyposażenia i zagospodarowania zgodne z Regulaminem ROD.
- W konkursie nie mogą brać udział działki, które w ostatnich 3 latach otrzymali I miejscew Konkursie Okręgowym.
- Termin zgłaszania działki do konkursu upływa z dniem 31 maja 2017r.
§ 2
Zgłoszenie o którym mowa w § 1 winno zawierać:
- Uchwałę Zarządu ROD typującą działkę do konkursu z podaniem jej numeru, powierzchni oraz nazwiska i adresu użytkownika działki.
- Pisemna zgodę użytkownika działki na udział w konkursie okręgowym.
§ 3
Zespół Okręgowej Komisji Konkursowej dokona oceny zgłoszonej działki do konkursu w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku w oparciu o kryteria Regulaminu konkursu krajowego „ Wzorowa Działkowa Roku 2017”. Z dokonanej oceny Komisja sporządzi  protokół w 3 egz. z czego po 1 egz. otrzymują Zarząd ROD, użytkownik działki i Okręgowa Komisja Konkursowa.
§ 4
Na podstawie protokołów, Sprawozdania Komisji i wniosków Prezydium Okręgowego Zarządu dokona rozstrzygnięcia Konkursu zatwierdzając listę laureatów oraz wyróżnionych działek w konkursie.
§ 5
Laureaci i uczestnicy Konkursu „ Wzorowa Działka Roku 2017” otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i wydawnictwa PZD.
§ 6
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości Okręgowych Dni Działkowca –wrzesień 2017 r.
 
Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu                                                    Prezes OZ PZD we Wrocławiu
 
Karol Pacanowski                                                                            Janusz  Moszkowski