02.11.2017
 
X posiedzenie Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
w dniu 27 października 2017r.
 
W dniu 27 października br. w Sali konferencyjnej Okręgowego Domu Działkowca odbyło się X-te posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Posiedzenie poświęcone było rezultatom ponownego przeglądu stanu zagospodarowania wytypowanych rodzinnych ogrodów działkowych i działek, a także likwidacjom terenów ogrodów działkowych w latach 2015-2017. Okręgowy Zarząd miał również za zadanie wypowiedzieć się w sprawie proponowanych zmian w Statucie PZD oraz w sprawie partycypacji na 2018r.
Gośćmi X-go posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu byli Wojewoda Dolnośląski – Pan Paweł Hreniak, Burmistrz Miasta i Gminy Brzeg Dolny – Pan Stanisław Jastrzębski oraz Wójt Gminy Wisznia Mała – Pan Jakub Bronowicki.
W posiedzeniu uczestniczyli oprócz członków Okręgowego Zarządu, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Zofia Zielińska, Zastępca Przewodniczącej – Bronisława Mularczyk i Sekretarz – Marek Chromów oraz zaproszeni Prezesi ROD „Malina” Pan  Zdzisław Nawara, Prezes ROD „X-lecie” – Barbara Trzak i Prezes ROD „Związkowiec” – Ryszard Pudełko. Na posiedzenie przybyli również członkowie PZD z ROD do odznaczenia odznaką „Za Zasługi dla PZD” i złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”.
Łącznie w X-tym posiedzeniu Okręgowego Zarządu uczestniczyły 42 osoby w tym 30-tu członków OZ  (frekwencja 76%).
Po otwarciu posiedzenia, powitaniu gości członków Okręgowego Zarządu, nastąpiło zatwierdzenie porządku obrad i powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, w skład której weszli Pan Karol Pacanowski – Sekretarz OZ jako Przewodniczący oraz Panie: Krystyna Kałdunek, Maria Ptak i Ewa Szajneman. Po stwierdzeniu prawomocności obrad – Prezes Okręgowego Zarządu poprosił Wojewodę Dolnośląskiego do wręczenia odznaki Ministra Rolnictwa – Prezesowi ROD „Kłos” Pani Janinie Krzykawiak-Wolańskiej.
Zgodnie z porządkiem obrad – Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski wraz  z I Wiceprezes Panią Barbarą Korolczuk dokonał odznaczenia odznaką „Za Zasługi dla PZD” – Wojewodę Dolnośląskiego  - Pana Pawła Hreniaka, Wójta Gminy Wisznia Mała – Pana Jakuba Bronowickiego oraz długoletnich działaczy PZD Panów  Zbigniewa Korniaka i Tadeusza Kadowa z ROD „Lotnik”.
Prezes Okręgowego Zarządu po dokonaniu odznaczeń wspomniał o zasługach Wojewody i Wójta Gminy Wisznia Mała w udzielaniu pomocy Związkowi w sprawach prawnych i dofinansowaniu inwestycji w ROD w Psarach. Wojewoda Dolnośląski podziękował za odznaczenie, informując, ze sam jest działkowcem w ROD „Hiacynt”, chwaląc sobie użytkowanie działki wraz z żoną i dziećmi i oferując pomoc w sprawach trudnych dla okręgu. Również Wójt Gminy Wisznia Mała dziękując za odznaczenie zaoferował dalszą pomoc ogrodowi „Raków”.
W dalszej części obrad Prezes Okręgowego Zarządu wręczył złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” – zasłużonym działaczom PZD w ROD „Lotnik” – Panu Henrykowi Dryja, w ROD „Sępolno” – Pani Helenie Gemza, ROD „Sahara” - Panu Stanisławowi Kurach – ROD ”Zdrówko” – Pani Marii Mielechowicz.
W związku z trwającymi w 2017r. obchodami 120-lecia ogrodnictwa działkowego, które uroczyście obchodziliśmy w dniu 9 września br. – Prezes Okręgowego Zarządu wręczył Jubileuszowy Medal 120-lecia – Wojewodzie Dolnośląskiemu – Panu Pawłowi Hreniakowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Brzeg Dolny – Panu Stanisławowi Jastrzębskiemu, członkom Okręgowego Zarządu Pani Janinie Krzykawiak Wolańskiej, Panu Ryszardowi Grzelka i byłemu wieloletniemu członkowi OZ  - Prezesowi ROD „Malina” – Panu Zdzisławowi Nawarze.
Dyplom Jubileuszowy 120-lecia ogrodów działkowych został wręczony członkowi OZ – Pani Krystynie Kałdunek.
Po wręczeniu Medali słowa podziękowania przekazał Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hryniak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Brzeg Dolny – Pan Stanisław Jastrzębski.   
W ramach porządku obrad Prezes Okręgowego Zarządu przedstawił Informację z przeprowadzonych w 2017r. przeglądów zagospodarowania ogrodów i działek oraz w osobnym Wystąpieniu złożył Informację z przeprowadzonych w latach 2015-2017 likwidacji terenów ogrodów na cele komunikacyjne i przeciwpowodziowe.
Po przerwie Prezes OZ przypomniał obchody Jubileuszowe 120-lecia ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim w dniu 9 września 2017r. a następnie szczegółowo omówił projekt zmian w Statucie PZD do zatwierdzenia na XIII-tym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZD oraz przeprowadził konsultacje w sprawie wysokości partycypacji na 2018r. 
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu dokonał zmian w składzie Okręgowego Zarządu wygaszając mandaty – Pani Jadwidze Gałęckiej z powodu rezygnacji z członka OZ i Janowi Pinkiewiczowi w związku ze śmiercią.
Okręgowy Zarząd powołał na członka OZ Panią Barbarę Trzak Prezesa ROD „X-lecia”, Panią Ewę Gaicką – Dyrektora Biura OZ – członka PZD w ROD „Goździk” i Pana Ryszarda Pudełko Prezesa ROD „Związkowiec”.      
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu oprócz w/w uchwał organizacyjnych przyjął:
1)     Uchwałę nr 1/X/2017 w sprawie przyjęcia informacji z przeprowadzonego przeglądu zagospodarowania wytypowanych ROD i działek w okręgu wrocławskim.
2)     Uchwałę nr 2/x/2017 w sprawie likwidacji terenów ROD w okręgu wrocławskim w latach 2015-2017r.
3)     Uchwałę nr 3/X/2017 w sprawie podsumowania obchodów 120-ecia ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim
4)     Uchwałę nr 4/X/2017 w sprawie podsumowania okręgowych konkursów przeprowadzonych w 2017r.
oraz Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Statucie PZD do przyjęcia na XIII- Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZD 
i Stanowisko w sprawie wysokości partycypacji na rzecz nadrzędnych organów PZD na 201
 
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

ZałącznikWielkość
Wystąpienie dot. likwidacji terenów ROD.doc41.5 KB
Wystąpienie dot. podsumowania ponownych przeglądów ROD i działek .doc41 KB