04.01.2018
 
Sukcesy w regulacji stanów prawnych
terenów ogrodów w okręgu wrocławskim
 
      Przepisy Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. umożliwiły uregulowanie stanu prawnego terenów ROD, które do dnia wejścia w życie Ustawy nie legitymowały się decyzjami administracyjnymi. Dotychczasowy status takich terenów stwarzał niepewność co do ich dalszych losów, wywoływał stan zagrożenia, brak poczucia stabilizacji oraz hamował podejmowanie szeregu inwestycji czy modernizacji już istniejących urządzeń. Poddawał wątpliwość co do możliwości uzyskiwania odszkodowań, szczególnie przez działkowców w przypadku likwidacji terenu ogrodu. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu niezwykle energicznie przystąpił do realizacji ustawy. Po wejściu jej w życie złożył 81 wniosków w tym 79 wniosków do władz Miasta Wrocławia oraz 2 wnioski do starosty oleśnickiego i trzebnickiego.
      Z ogromną satysfakcją możemy poinformować działkowców i zarządy 65 rodzinnych ogrodów działkowych, w tym 63 ogrodów Wrocławia, iż dzięki efektywnej działalności i podejmowania licznych działań Prezydent Wrocławia oraz Starosta Oleśnicki i Trzebnicki wydali 71 decyzji, którymi potwierdzono nabycie przez Polski Związek Działkowców prawo użytkowania do gruntów 395 ha terenów ogrodów. Tym samym stan prawny został uregulowany w stosunku do 90% terenów ROD objętych wnioskami. Uzyskanie tak dobrego rezultatu, który w zdecydowanej większości odnosi się do gruntów wrocławskich ogrodów możliwe było dzięki przedłożeniu władzom Wrocławia wszystkich wymaganych do wydania decyzji dokumentów, a także dzięki licznym rozmowom z przedstawicielami władz i złożeniu w dotychczasowym procesie aż 14 odwołań od odmownych decyzji Prezydenta, a także 12 skarg na rażącą zwłokę w rozpatrywaniu wniosków. Podkreślić należy, że wszystkie dotąd złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania i skargi zostały rozpatrzone pozytywnie i w niektórych przypadkach to SKO w wydanych decyzjach potwierdziło nabycie przez PZD prawo użytkowania do gruntów ROD.
      Wszystko wskazuje na to, że w roku 2018 zakończony zostanie proces wydawania decyzji potwierdzających nabycie przez Związek prawa użytkowania gruntów ogrodów.
      Do uregulowania pozostały bowiem tereny 12-tu ROD. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w I kwartale br. powinny być wydane decyzje obejmujące tereny kolejnych 6-ciu ogrodów działkowych.
      Uzyskanie tak dobrego rezultatu i to w szczególności w dużym mieście jakim jest Wrocław i licznych kontaktów z przedstawicielami Urzędu Miejskiego a także to efekt dobrej współpracy z zarządami ROD, skutecznego postepowania władz okręgu wrocławskiego a w szczególności Prezesa Okręgowego Zarządu mgr Janusza Moszkowskiego
 
Dyrektor Biura OZ PZD we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Gaicka