06.03.2018
 
W dniu 3 marca 2018r. miało miejsce  XI-te posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu działalności władz okręgowych Związku w 2017r. jak i zadaniom do realizacji w roku 2018, a także omówieniu rezultatów XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się w Warszawie w dniu 9 grudnia 2017r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z Przewodnicząca mgr Zofia Zielińską.
Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołana została Komisja Uchwał i Stanowisk w składzie : Teresa Gabryś (ROD „Zacisze”), Zbigniew Skrzypczak (ROD „Elektron”), Henryk Cybulski (ROD „Zgoda” w Sycowie), Bogdan Kucharzak ROD „Odra” w Brzegu Dolnym).
Sprawozdanie z realizacji zadań w 2017r. przedstawi Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski, który referując zagadnienia zwrócił uwagę na bardzo dobrze przeprowadzoną kampanię sprawozdawczą w 2017r. jak i na przygotowania do walnych zebrań w roku 2018. Omówił realizację regulacji stanu prawnego w okręgu w oparciu o przepisy ustawy o ROD informując, że pomimo różnych trudności uregulowano stan prawny w stosunku do 90% terenów objętych wnioskami, co czyni iż okręg wrocławski znalazł się w ścisłej czołówce wśród okręgów w kraju i najlepszym wśród dużych miast. Prezes OZ zrelacjonował toczące się postępowania i rozliczenie spraw dotyczących likwidacji części terenów ogrodów pod drogi i trasy szybkiego ruchu oraz pod budowę wałów przeciwpowodziowych oraz realizację zadań w zakresie inwestycji i remontów w ROD zwracając uwagę na wykonanie w okręgu 114 zadań w 72 ROD, które Okręgowy Zarząd wsparł dotacjami z Funduszu Rozwoju w wysokości 587.898 zł. Kontynuując działalność szkoleniowa wskazał, że w 2017r. zorganizował 18 szkoleń nowych działkowców, w których uczestniczyło 1.422 osoby, a godnym podkreślenia jest udział w szkoleniach blisko 90% nowych działkowców zROD we Wrocławiu. Podkreślił również efekty ponownego przeglądu terenów ROD, które wykazały znaczną poprawę stanu zagospodarowania ogrodów i podjęcie szeregu zadań inwestycyjnych i remontowych. Prezes OZ przypomniał uroczyste obchody Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w kraju jak i w okręgu wrocławskim w dniu 9 września z udziałem blisko 250 działaczy i działkowców oraz Dyrektora Biura Wojewody Dolnośląskiego i Burmistrzów Miast i Gmin.
Prezes Okręgowego Zarządu szeroko omówił przebieg i rezultaty XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, a zwłaszcza uchwalenie nowelizacji Statutu PZD oraz przyjęcie Stanowisk szczególnie w sprawie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz w sprawie współpracy z władzami samorządowymi i w sprawie działalności na rzecz ogrodów i działkowców.
Główny Księgowy Okręgowego Zarządu mgr Bożena Każura przedstawiła bilans oraz sprawozdanie finansowe okręgu wrocławskiego za 2017r. informując, że działalność statutowa okręgu zamknęła się nadwyżką w wysokości 63.188,39 zł.
Protokół badania bilansu i sprawozdań finansowych OZ przedstawiła w imieniu Komisji Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska podkreślając prawidłowość i rzetelność bilansu i sprawozdań oraz dokonując wysokiej oceny działalności Okręgowego Zarządu w 2017r. W dalszej części obrad Gł. Księgowa przedstawiła preliminarze okręgu na 2018r., które następnie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
Po dyskusji, która przebiegała w duchu realizacji zadań w 2017r. oraz zadań na rok 2018 a także w sprawie realizacji przepisów znowelizowanego Statutu PZD, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjął 5 uchwał tj. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu za 2017r. oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdań finansowych za 2017r. a także w sprawie przyjęcia Planu Pracy i w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych na 2018r.
Okręgowy Zarząd przyjął również STANOWISKO w sprawie znaczenia XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
 
 
                                                                                       Prezes OZ PZD
                                                                                       we Wrocławiu
                                                                                       mgr Janusz Moszkowski
 
 

ZałącznikWielkość
Uchwała nr 1XIOZ zatwierdzenie sprawozdania .doc52.5 KB
Uchwała nr 3XI zatwierdzenie planu pracy.doc30.5 KB
S T A N O W I S K O.doc29 KB