04.03.2019
 
Uchwała nr 3/XIV/2019

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy okręgu wrocławskiego na 2019r.
      Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z Planem Pracy okręgu wrocławskiego na 2019r. stwierdza, że zawiera on wszystkie zadania jakie pozostają do realizacji w bieżącym roku i obejmuje pełny zakres obowiązków zawartych w Statucie PZD.
      Najważniejszym zadaniem do realizacji w 2019r. jest zwołanie , zorganizowanie i odbycie IX-go Okręgowego Zajazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który dokona wyboru nowych władz okręgowych Związku, a także uchwali program działalności okręgu wrocławskiego na kadencję lat 2019-2023.
      Do ważnych zadań statutowych należy również przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego, w trakcie której wybrane zostaną nowe władze w ogrodach, które realizować będą zadania uchwalone zarówno na bieżący rok jak i całą kadencję. Duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu walnego zebrania i jego efektów będzie udział w nich Członków Zespołu Okręgowego.
      Do bardzo ważnych zadań jakie będą realizowane w bieżącym roku należy zaliczyć kontynuowanie regulacji stanu prawnego terenów ROD w trybie przepisów art. 75 i art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych . Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 93% terenów ogrodów ma już uregulowany stan prawny to zakończenie tego procesu obejmującego 31 ha powinno się zakończyć w 2019r. W ten sposób100% terenów ROD w okręgu wrocławskim znajdzie się w prawnym użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.
      Zadanie to ma zatem kolosalne znaczenie dla ewentualnych prób likwidacji terenów ogrodów na cele komercyjne ujęte w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ale także będzie miało znaczenie dla zagwarantowania praw Związku i praw działkowców w przypadku likwidacji terenów na cele publiczne.
Należy w tym miejscu podkreślić ustalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zgodnie, z którym już ponad 50% terenów ogrodów pozostawia się jako zieleń, co jest niewątpliwym sukcesem walki prowadzonej przez okręg , zarządy ROD i działkowców w latach 2015-2017. Jednakże będziemy dalej zwracać uwagę na nowotworzone jak i aktualizowane plany miejscowe wnosząc do nich niezbędne uwagi i wnioski w przypadku niekorzystnych rozwiązań.
      Do zadań istotnych i ważnych w bieżącym roku należy zaliczyć prowadzenie spraw związanych z likwidacją terenów ogrodów na cele komunikacyjne i przeciwpowodziowe. Podjęte już decyzje obejmują tereny co najmniej 7 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni około 12 ha. Pragniemy równocześnie zakończyć w 2019r. procesy związane z likwidacją terenów 10 ogrodów o pow. 25 ha rozpoczęte i kontynuowane w minionych latach. Realizując program rozwoju ogrodów a zwłaszcza Program budowy i modernizacji infrastruktury ROD wspierać będziemy wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe podejmowane na walnym zebraniach, w tym w ramach Programu budowy i modernizacji siedzib zarządów ROD. Dla realizacji w/w zadań nie tylko przeznaczamy środki finansowe Funduszu Rozwoju ROD okręgu wrocławskiego ale także wspierać będziemy wystąpienia zarządów ogrodów w sprawie pozyskania środków z gmin. Działać będziemy także w sprawie pozyskania środków na inwestycje i remonty również z Gminy Wrocław, kontynuując rozpoczęte w tej sprawie rozmowy z nowymi władzami Wrocławia.
      W roku 2019 prowadzić będziemy intensywną współprace z zarządami ogrodów w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ustawy o ROD, przepisów Statutu PZD oraz realizacji wszelkich innych zadań w tym w sprawie uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na korzystanie z wód podziemnych. Celom tym służyć będą nie tylko kontrole działalności zarządów ogrodów, kontrole podejmowanych uchwał ale przede wszystkim szeroki instruktaż, poradnictwo prawne i szkolenia obejmujące pełen zakres działalności statutowej prowadzonej w ogrodach.
      Oprócz narad i szkoleń organizacyjnych, kontynuować będziemy szkolenia nowych działkowców oraz szkolenia służby instruktorskiej. Propagować będziemy działania na rzecz ochrony środowiska na terenach ogrodów, na rzecz utrzymania czystości i porządku poprzez sprawne usuwanie odpadów i przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych w Regulaminie ROD i w uchwałach gmin.
      Propagując ogrodnictwo działkowe oraz działalność Polskiego Związku Działkowców zorganizujemy konkursy okręgowe „Rodzinny Ogród Działkowy 2019r.” i Wzorowa Działka 2019” oraz uroczystości Okręgowych Dni Działkowca.
      Wśród istotnych realizowanych przez organy okręgowe zadań rozszerzać i wdrażać będziemy Program ogrodowo-finansowy DGCS PZD System, tak by z końcem kadencji funkcjonował on we wszystkich ogrodach. W 2019r. zwracać będziemy uwagę na realizację przez zarządy ROD wniosków i zaleceń wynikających z Raportu w sprawie bezpieczeństwa na terenach ogrodów a zawartych w uchwale Okręgowej Rady. Analizować będziemy również realizację przez zarządy ROD zaleceń wynikających z powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek przeprowadzonego w 2017r.
      Wskazane wyżej najważniejsze zadania realizowane będą zarówno przez ustępujące władze okręgowe jak i nowowybrane na IX-tym Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD.
      Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża przekonanie, że ten szeroki program ujęty w Planie Pracy na 2019r. zostanie w pełni zrealizowany. Okręgowa Rada stwierdza, że zawiera on wszystkie zadania zawarte w Statucie PZD i zadania przyjęte do realizacji przez władze nadrzędne Związku i na podstawie §109 pkt 2 Statutu PZD Plan Pracy na 2019r. – zatwierdza.
 
 
Sekretarz Okręgu Wrocławskiego PZD                   Prezes Okręgu Wrocławskiego PZD
              Karol Pacanowski                                                 mgr Janusz Moszkowski