04.03.2019
 
Uchwała nr 8/XIV/2019

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zadań dla organów PZD okręgu wrocławskiego w związku z uchwaleniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjmuje przedstawioną przez Prezesa Okręgu Informację o sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych wynikającej z nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia i stwierdza, że uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 11 stycznia 2018r. Studium zmienia dotychczasowe ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów rodzinnych ogrodów działkowych zawarte w poprzednim Studium z 2006r.
 
Okręgowa Rada z zadowoleniem przyjmuje zapisy nowego Studium, zgodnie z którym ponad 80 ogrodów działkowych uznano jako trwały element zieleni miejskiej wzbogacający krajobraz Wrocławia i służący mieszkańcom miasta.
 
Okręgowa Rada stwierdza, że szeroka kampania prowadzona w latach 2015-2017 przez Okręgowy Zarząd i jego Prezydium oraz przez zarządy ogrodów i działkowców w celu ponownego wprowadzenia terenów ogrodów do Studium i miejscowych planów odniosła skutek. Podkreślić należy w szczególności ogromne zaangażowanie w walce o zachowanie ogrodów zarządów i działkowców, którzy na apel zawarty w Uchwale nr 3/IV/2015 Okręgowego Zarządu złożyli do władz Wrocławia w minionych latach kilka tysięcy propozycji, uwag i wniosków.
 
Za tę walkę, która w dużej części przyniosła pozytywny skutek należą się wszystkim ogromne podziękowania.
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z ubolewaniem stwierdza, że ponad 60 rodzinnych ogrodów działkowych w dalszym ciągu przeznaczonych jest w Studium na inne cele, zwłaszcza pod deweloperskie budownictwo mieszkaniowe, komercyjne usługi i przemysł. Okręgowa Rada wyraża zrozumienie dla realizacji zadań publicznych, w tym komunikacyjnych i potrzebę ograniczenia niektórych powierzchni ogrodów, jednakże nie może zgodzić się na przyszłą eliminację ogrodów, które w wielu miejscach Wrocławia są jedynymi terenami zielonymi, służącymi lokalnym
 
społecznościom i na które jest duże zapotrzebowanie . Dlatego też Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się zwłaszcza do tych zarządów, których ogrody w Studium mają inne przeznaczenie o kontynuowanie walki w obronie ogrodu, o wnoszenie w dalszym ciągu sprzeciwów wobec dotychczasowych ustaleń, o kierowanie do władz Wrocławia wniosków o dokonanie zmian w Studium przy kolejnej jego aktualizacji. Wnioski te powinny mieć aprobatę walnych zebrań i wszystkich działkowców w postaci podjętych uchwał i składanych podpisów. Okręgowa Rada zwraca się przy tym do zarządów ogrodów o pilne śledzenie podjętych przez władze Wrocławia decyzji o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych i natychmiastowe reagowanie poprzez składanie uwag, wniosków i protestów w przypadku prób przeznaczenia terenu ogrodu na inny cel, prowadzący do przyszłej jego likwidacji.
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zobowiązuje Okręgowy Zarząd do udzielenia zarządom ROD wszelkiej pomocy w sprawie obrony terenów ogrodów kierując się ustaleniami zawartymi w Uchwale nr 3/XXVI/2019 Krajowej Rady z dnia 24 stycznia 2019r. i zaleceniami ujętymi w Uchwale nr 1/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wytycznych dla okręgów i zarządów ROD w zakresie niezbędnych działań dotyczących studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
 
Wiceprezes Okręgu Wrocławskiego PZD           Prezes Okręgu Wrocławskiego PZD
       Jerzy Karpiński                                                    mgr Janusz Moszkowski