04.03.2019
 
STANOWISKO
 
Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019 r.w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie możliwego zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości stanowiących tereny obecnych rodzinnych ogrodów działkowych
 
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyraża zdecydowany sprzeciw, wobec wprowadzenia zapisów dotyczących możliwego zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości stanowiących tereny obecnych rodzinnych ogrodów działkowych. Należy zwrócić uwagę, że część ogrodów działkowych było zakładanych ponad 50 lat temu wyłącznie dla pracowników zakładów. I właśnie do tych gruntów mogą być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne, gdyż grunty tych ogrodów stanowiły wcześniej własność osób indywidualnych, najczęściej rolników indywidualnych i były wykupione czy wywłaszczone przez Państwo. Z wielkim zaniepokojeniem odbieramy zatem zagrożenia przedstawione w propozycjach regulacji ujętych w przepisach przejściowych nowelizowanej ustawy, które zezwalają na trzyletni okres zgłaszania roszczeń do tych gruntów przez poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. Uważamy, że są to wyjątkowo niekorzystne zapisy stwarzające nadmierną ochronę współwłaścicieli lub ich spadkobierców nieruchomości wywłaszczonych na cele ogrodnictwa działkowego. Nadanie w proponowanych przepisach aż 3 – letniego terminu, od dnia wejścia w życie ustawy, na dochodzenie roszczeń przez ww. osoby, co do których decyzje (umowy) w sprawie wywłaszczenia doszły do skutku ponad 20 lat wstecz – jest niedopuszczalne.
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca również uwagę, że z zaleceń samego Trybunału Konstytucyjnego (wyroki: z dnia 14 lipca 2015 r., SK 26/14 i z dnia 12 grudnia 2017 r., SK 39/15) wynika, że prawidłowa realizacja jego orzeczeń wymaga należytego wyważenia zarówno interesu prywatnego, jak i interesu publicznego. Tymczasem można przyjąć, że przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zabezpiecza interesu publicznego, gdyż nie bierze pod uwagę zagrożeń likwidacji wielu rodzinnych ogrodów działkowych lub ich części, które zostały utworzone na gruntach wywłaszczonych, a dzisiaj są w dobrej wierze użytkowane przez tysiące rodzin działkowców. Projektodawcy nie wzięli także pod uwagę skutków postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz finansowe konsekwencje jakie będą nałożone na jednostki samorządu terytorialnego w przypadku likwidacji terenów ROD. Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami narusza więc w rażący sposób interesy samych działkowców.
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu całkowicie zgadza się i popiera argumentację przedstawioną przez Krajową Radę PZD w stanowisku wyrażonym w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca uwagę, że w procesie legislacyjnym, ponownie pominięto, co należy uznać za duże uchybienie, konsultację treści projektu ustawy z Polskim Związkiem Działkowców. Doprowadziło to do powstania sytuacji, w której w konsekwencji nie uwzględniono w analizie skutków projektu ustawy. Pominięto, jakże ważny fakt wejścia w życie nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 r. A na mocy art. 75, jak i art. 76 tej ustawy Polski Związek Działkowców uzyskał prawo użytkowania znacznej części obecnych terenów ogrodów działkowych, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Grunty te, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą zostać dotknięte postępowaniem o zwrot wywłaszczonej kilkadziesiąt lat temu nieruchomości.
Przedstawiając powyższe, Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu opiniuje negatywnie projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, szczególnie w kontekście zagrożeń, jakie niesą dla działkowców i Związku, wprowadzone zmiany. Za najważniejsze zagrożenia należy więc uznać: potencjalnie bardzo szeroki zakres żądań zwrotowych obejmujących własność samorządów terytorialnych od 50 lat i więcej, a także niczym nieuzasadnione przedłużenie do 3 lat terminu zgłaszania nowych roszczeń oraz możliwość zgłoszenia żądania zwrotu nieruchomości w sytuacji, w której byli właściciele nie wykazali dotychczas zainteresowania ich odzyskaniem.
Z ogromnym niepokojem przyglądaliśmy się więc trwającym w Sejmie pracom nad zmianom przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Niestety, w dniu 20 lutego 2019 r., Sejm RP uchwalił jednak ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza ww. niekorzystne rozstrzygnięcia dla Polskiego Związku Działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz samych działkowców. Na te niekorzystne rozstrzygnięcia wskazała posłanka Małgorzata Pępek z KP Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej, która jako jedyna zwróciła uwagę na problem zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w kontekście rodzinnych ogrodów działkowych. Wskazała m.in., że projekt ustawy wzbudza uzasadniony niepokój działkowców obawiających się masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Posłanka wyraziła również wątpliwość, czy trzyletni okres na zgłaszanie roszczeń zasadniczo nie zwiększa uprawnień byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości. I w związku z tym, jako jedyna zadała pytanie, które nurtuje wielu działkowców: „Czy zostaną podjęte stosowne działania w celu wyeliminowania zapisów stanowiących zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych ?”. Niestety, żadna z osób, odpowiedzialnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nie udzieliła satysfakcjonującej dla środowiska działkowego odpowiedzi na powyższe pytanie.
W związku z powyższym, Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że wobec braku uwzględnienia przez Sejm RP stanowiska Krajowej Rady PZD, a także licznych stanowisk, apeli i listów Okręgów PZD, Zarządów ROD, Kolegiów Prezesów ROD, Okręgowych i Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz samych działkowców w sprawie dokonania zmian w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy dalej walczyć z niekorzystnymi dla działkowców zapisami w tej ustawie prowadzącymi do negatywnych skutków z niej wypływających dla PZD oraz działkowców.
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, zwraca się obecnie do Senatu RP, który zgodnie z procedurą legislacyjną będzie zajmował się wspomnianą ustawą, o poważne rozważenie naszych zastrzeżeń, a w następnej kolejności do Sejmu RP, po wprowadzeniu przez Senat niezbędnych poprawek do projektu ustawy. Oczekujemy, że senatorowie RP przeprowadzą merytoryczną dyskusję nad skutkami nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarówno w sferze interesu publicznego, jak i prywatnego, a przede wszystkim biorąc pod uwagę również środowisko społeczne, jakim są rodziny działkowców.
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że wszystkie zarządy rodzinnych ogrodów działkowych i sami działkowcy powinni aktywnie włączyć się w walkę o ogrody oraz swoje prawa. Dotychczasowa działalność organów Związku i jego członków świadczy o ich efektywności skutecznie zabezpieczających od 30 lat polskie ogrody przed kolejnymi próbami ich przejmowania. Wprowadzenie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami uważamy za kolejną próbę likwidacji wielu terenów ogrodów działkowych.
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się więc do senatorów Rzeczypospolitej Polski o pochylenie się nad przyjętym przez Sejm RP projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i o wprowadzenie poprawek uwzględniających prawa milionowej rzeszy działkowców, które to prawa kilkadziesiąt lata temu nabyli w dobrej wierze, zagospodarowując i inwestując w swoje działki.
 
 
 
Sekretarz OR PZD                  Wiceprezes OR PZD               Prezes OR PZD
we Wrocławiu                        we Wrocławiu                                    we Wrocławiu      
Karol Pacanowski                  Jerzy Karpiński                                  mgr Janusz Moszkowski
 
                        Skarbnik OR PZD                 I Wiceprezes OR PZD
                        we Wrocławiu                                    we Wrocławiu
                        inż. Zbigniew Knapek                       mgr Barbara Korolczuk