04.03.2019
 
STANOWISKO
 
       Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.
 
       Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyraża zdecydowany sprzeciw, wobec wprowadzeniu zapisów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych, które doprowadzą do obciążania działkowców ogromnymi kosztami z tytułu wywozu odpadów z terenów ogrodów działkowych. 
       Nie uwzględnienie przez Ministra Środowiska propozycji Polskiego Związku Działkowców dotyczącej maksymalnej stawki rocznej za wywóz odpadów segregowanych na poziomie 48zł od działki, a wprowadzenie zapisu, który określa, iż kwota roczna od działki za wywóz odpadów segregowanych wynosić będzie 3,2% przeciętnego, miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na 1 osobę, którą corocznie uchwala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, po raz kolejny pokazuje na brak zrozumienia dla społeczności działkowej. Zgodnie z przyjętą stawką przeciętnego, miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem na poziomie 1598zł., w 2019r. maksymalna stawka za wywóz odpadów nie będzie mogła przekroczyć 51,10zł. Jak widać, jest to kwota wyższa niż ta zaproponowana przez Polski Związek Działkowców, co przy ponad milionowej społeczności działkowej kumulować będzie ogromne wpływy do budżetów gmin, których usługi z tytułu wywozu odpadów z terenów ROD niestety nie będą tożsame z potrzebami działkowców.
       Wynika to m.in. z faktu, iż narzucenie maksymalnej stawki za wywóz odpadów i wprowadzenie jednocześnie zapisu obligującego ogrody do wywozu odpadów z ich terenów z częstotliwością co 2 tygodnie, dodatkowo zwiększy koszty wywozu, które już teraz są bardzo wysokie i w wielu ROD stanowią znaczną część opłat ogrodowych ponoszonych corocznie przez działkowców. Ponadto wprowadzenie zapisu, że opłata ponoszona przez działkowca będzie dotyczyła pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów bez określenia jego pojemności wprowadzi samowolę wśród gmin co do ustalania tych parametrów i wskazywaniem przez gminy pojemników i worków o małych pojemnościach dla zwiększenia opłaty za wywóz odpadów.
       Należy ponadto zaznaczyć, że skoro Minister Środowiska wyraził zgodę na traktowanie terenów rodzinnych ogrodów działkowych jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, to nie powinno się w sposób sztywny i jednoznaczny określać częstotliwości ich wywozu. Powszechnie bowiem wiadomo, iż przebywanie działkowców w ogrodach ma charakter sezonowy i związany jest także z warunkami atmosferycznymi. W takiej sytuacji nie można absolutnie uogólniać i nakazywać zarządom ogrodów działkowych do zdeklarowania codwutygodniowego wywozu śmieci, gdyż w wielu przypadkach, szczególnie w okresie zimowym, w ogrodach stać będą puste kontenery i przyjazd śmieciarki będzie zbędny, a mimo to zarząd będzie zmuszony do pokrycia kosztów transportu. Z ww. powodów Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu uważa, że projekt nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej” zawiera liczne błędne propozycje, w wielu przypadkach nieprzemyślane, narażające niemajętne rodziny działkowców na znaczne, nieuzasadnione koszty. 
       Zwrócić należy również uwagę na pozbawienie działkowców możliwości skorzystania ze zwolnień z części opłat z tytułu wywozu odpadów z ogrodu w związku z ich powszechnym, obowiązkowym kompostowaniem na terenie działek ogrodowych. Z ulg takich skorzystać będą mogli bowiem wyłącznie posiadający kompostowniki mieszkańcy domów jednorodzinnych. Proponowany zapis jest nie tylko krzywdzący działkowców, którzy od początku funkcjonowania ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, stosują zasadę kompostowania odpadów organicznych, ale także o nierównym traktowaniu podmiotów wobec prawa w tej samej sprawie. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zapisami §42 Regulaminu ROD każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Dlaczego zatem właściciel domku jednorodzinnego ma prawo do ulgi, a działkowiec, który kompostuje odpady ma być tej ulgi pozbawiony.
       Kolejnym zapisem uderzającym w działkowców jest proponowany 4 krotny wzrost opłat, w przypadku niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na chwilę obecną opłata ta jest dwukrotna. Jest to kolejny zapis uderzający w finanse działkowców, w większości emerytów, rencistów i ludzi niemajętnych.
       Jak widać zapisów niekorzystnych dla środowiska działkowego jest aż zanadto! Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu nie może zaakceptować takiej sytuacji i przedstawionych w projekcie ustawy zapisów, gdyż w sposób nieuzasadniony uderzają w rodziny działkowców dla których działka ogrodowa to często jedyna możliwa forma spędzania wolnego czasu. Po drugie wszyscy działkowcy ponoszą już opłaty z tytułu wywozu odpadów w miejscach zamieszkania, a grupa czynna zawodowo dodatkowo jeszcze w miejscu pracy, gdyż taki obowiązek spoczywa na pracodawcach. Jak widać, dochodzi do sytuacji, że opłaty z tytuły wywozu odpadów można ponosić w dwóch lub nawet trzech miejscach, pomimo ich generowania wyłącznie w jednym miejscu, w którym aktualnie dana osoba przebywa.
       Przedstawiając powyższe Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu opiniuje negatywnie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponieważ w sposób nieuzasadniony, zbyt rygorystyczny traktuje zarówno niezamieszkałe tereny ogrodów działkowych, jak i działkowców, wyraźnie ograniczających gromadzenie i wywóz odpadów poprzez ich kompostowanie i wykorzystywanie w uprawie ogrodniczej.
       Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu zwraca się do Ministra Środowiska o wzięcie pod uwagę naszych słusznych propozycji i spostrzeżeń i przedłożenie do kolejnej konsultacji poprawionego projektu ustawy. 
 
Sekretarz OR PZD                  Wiceprezes OR PZD               Prezes OR PZD
we Wrocławiu                         we Wrocławiu                         we Wrocławiu      
Karol Pacanowski                   Jerzy Karpiński                                  mgr Janusz Moszkowski
 
                        Skarbnik OR PZD                   I Wiceprezes OR PZD
                        we Wrocławiu                         we Wrocławiu
                        inż. Zbigniew Knapek             mgr Barbara Korolczuk