02.07.2019
 
Uchwała nr 1/II/2019
 
Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie oceny i podsumowania IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu.
 
      Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjmuje przedstawioną przez Okręgowy Zarząd Informację o przebiegu i rezultatach IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu, który miał miejsce w dniu 8 czerwca 2019r.
      Okręgowa Rada z uznaniem podkreśla bardzo dobre przygotowanie IX Okręgowego Zjazdu i jego organizację oraz sprawny przebieg. Zwraca uwagę również na dobre prowadzenie obrad przez Przewodniczących IX Zjazdu. IX Okręgowy Zjazd zaszczycił swoją obecnością Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki a na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uczestniczenia w Zjeździe Wojewody Dolnośląskiego oraz licznych przedstawicieli samorządów terytorialnych w tym Wiceprezydenta Wrocławia, 4-ech burmistrzów miast oraz         3 z-ców burmistrzów miast i gmin.
      Okręgowa Rada zwraca uwagę na słowa uznania, wygłoszone przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców za uzyskane efekty, wyniki w realizacji zadań w okręgu wrocławskim oraz za bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Podkreślił także, że bardzo dobra współpraca władz okręgowych Związku z zarządami ogrodów przyczyniła się do utrzymania tak potrzebnej jedności organizacyjnej w ramach Polskiego Związku Działkowców. Natomiast wystąpienia przedstawicieli samorządów terytorialnych świadczą o dobrej współpracy z zarządami ROD jak i z Okręgowym Zarządem PZD we Wrocławiu.
      Okręgowa Rada jest zdania, że przyjęty przez IX Okręgowy Zjazd szeroki Program działania na lata 2019-2022 powinien doprowadzić do dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, do ich stabilizacji i umocnienia oraz do właściwego zarządzania przez zarządy ROD.
      Okręgowa Rada zwraca uwagę na przyjęcie przez IX Okręgowy Zjazd 5-ciu Stanowisk, których celem jest zwrócenie uwagi na stan prawny terenów ogrodów, na konieczność właściwego uporządkowania gospodarki odpadami, na współpracę z władzami miast i gmin, na utrzymanie jedności ruchu działkowego i na powszechnym udziale w wyborach parlamentarnych w 2019r.
      Okręgowa Rada deklaruje pilne przystąpienie do realizacji przyjętego Programu oraz spełnienie oczekiwań członków Związku a zwłaszcza licznych nowo wybranych prezesów ROD i pozostałych członków zarządów ogrodów.
      Okręgowa Rada podkreśla sprawne przeprowadzenie wyboru nowych władz okręgowych Związku, będące rezultatem rzetelnie przeprowadzonych narad przedzjazdowych z delegatami na IX Okręgowy Zjazd.
      Okręgowa Rada stwierdza, że IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu wypełnił wszystkie obowiązki i zadania określone w § 102 Statutu PZD.
 
I Wiceprezes                                                                                                              Prezes
Okręgu Wrocławskiego PZD                                                                                    Okręgu Wrocławskiego PZD
Karol Pacanowski                                                                                                     mgr Janusz Moszkowski
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie