16.09.2019
 
 
Szanowni Państwo ! Szanowni Goście !
Drodzy działkowcy !
 
          Spotykamy się dzisiaj na kolejnych uroczystościach Okręgowych Dni Działkowca. Nasze święto zgromadziło licznie naszych działaczy Związku z rodzinnych ogrodów działkowych, wzorowych działkowców. Wśród zgromadzonych mamy dzisiaj dużą grupę nowych prezesów ogrodów i pozostałych osób wybranych do zarządów ROD na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 2019r. Przyznać należy, że w bieżącym roku nastąpiła największa od ponad 20 lat wymiana kadr w ogrodach, wybrano bowiem aż 82 nowych prezesów ROD. Obserwujemy zatem wymianę pokoleń w zarządzaniu ogrodami, w prowadzeniu działalności związkowej.
          Nie możemy jednak nie pamiętać o długoletnich działaczach, prezesach ogrodów, którzy prowadzili ogrody przez ponad20 lat. Należy im się szacunek i podziękowanie za trud, za poświęcenie, za dokonania w rozwoju ogrodu działkowego, za umacnianie naszej Organizacji. Wymiana kadr, dość poważna nastąpiła także w organach okręgowych Związku, gdyż na IX-tym Okręgowym Zjeździe w dniu 8 czerwca br. zmiany w składzie Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu sięgnęły 38 %. Mamy dość mocno zmienione kierownictwo okręgu wrocławskiego, mocno odmłodzone, co powinno przynieść nową jakość w działaniach na rzecz działkowców, ogrodów i Związku. Osobiście widzę zmiany analogiczne do zmian jakie zaistniały we władzach miasta Wrocławia i dlatego Panie Prezydencie sądzę, że wzajemna współpraca mająca na względzie rozwój Wrocławia, a w tym rozwój rodzinnych ogrodów działkowych przebiegać będzie we wzajemnym zrozumieniu z korzyścią dla całego społeczeństwa, a trzeba przyznać, że dużą częścią społeczeństwa są rodziny działkowców. Działki bowiem w 157 ogrodach działkowych Wrocławia uprawia blisko 35 tyś rodzin, co przedkłada się na około 100.000 osób.
          Okręg wrocławski to jednak nie tylko ogrody wrocławskie, które dominują pod względem ilościowym, ale także ogrody znajdujące się w wielu miastach i gminach obejmujących teren dawnego województwa wrocławskiego, a więc w 223 ogrodach okręgu działki użytkuje ok. 58 tyś. rodzin.
          Okręgowy Zarząd ma ambitne plany rozwojowe. Uchwalony na Zjeździe Program na kadencję 2019-2023 zakłada podniesienie na znacznie wyższy poziom stan zagospodarowania i zainwestowania naszych ogrodów, wyposażenia ich w nowoczesną infrastrukturę służącą zarówno rodzinom działkowców, ale także okolicznym mieszkańcom naszych miast i osiedli. Program ten zakłada daleko idącą współpracę z władzami miast i gmin, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestniczących w Zjeździe Wiceprezydenta i burmistrzów. Cieszymy się, że nasz Program znalazł zrozumienie, aprobatę Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, który doprowadził do uchwalenia przez Radę Miejską Wrocławia środków finansowych na infrastrukturę w ogrodach. Panie Prezydencie serdecznie za tę pomoc dziękujemy. Już teraz widzę nasze ogrody faktycznie na miarę XXI wieku, dostępne również dla społeczeństwa, z ciągami spacerowymi, placami zabaw i rekreacji z urządzeniami do fitnes, bezpiecznymi dla dzieci jak i dla osób dorosłych, oświetlone, czyste, zadbane, z dostępem do wody pitnej, z sanitariatami itp. Wizja ta ma dużą szansę się spełnić i to nie tylko dzięki wsparciu finansowemu Miasta i pozostałych gmin, ale także dzięki ofiarnej, zaangażowanej pracy naszych społecznych działaczy w ogrodach.
          Dzisiaj za tę społeczną pracę odznaczymy grono działaczy w rodzinnych ogrodach działkowych najwyższymi odznaczeniami związkowymi – odznaką „Za Zasługi dla PZD” i złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Podziękujemy także byłym działaczom wręczając im specjalne dyplomy Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
          Jak wskazuje historia, ale także dzień dzisiejszy rodzinne ogrody działkowe są potrzebne społeczeństwu, rodzinom i to nie tylko ze względu na możliwości uprawy własnych warzyw i owoców, ale także ze względu na ekologię, na wytwarzany przez ogrody mikroklimat, na poprawę środowiska miejskiego oraz na krzewienie i utrwalenie integracji społecznej, kultury osobistej, wymianę doświadczeń i to w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie.
          Naszymi ogrodami działkowymi może poszczycić się nie tylko nasz okręg, ale i nasze miasta. Ogrody okręgu wrocławskiego należą już tradycyjnie od ponad 20 lat do najpiękniejszych, do najlepiej zagospodarowanych w Polsce, o czym świadczą wyniki konkursów krajowych. W bieżącym roku wrocławski ogród „Związkowiec” uzyskał bowiem tytuł laureata krajowego konkursu. Jest to już 22 ogród z naszego okręgu, który uzyskał taki tytuł.
          Dzisiaj ogłosimy wyniki konkursów okręgowych „ROD Roku 2019” i „Wzorowa Działka 2019”. Już teraz gratulujemy osiągnięć, wyników wszystkim uczestnikom obu konkursów.
          Konkursy będą ogłaszane również w kolejnych latach. Tak jak w bieżącym roku dalej podnosić będziemy wysokość nagród. W 2020 roku zorganizujemy również konkurs „Kronik Ogrodowych”. Kroniki obrazują historię ogrodu, jego rozwój, najważniejsze wydarzenia. Nie będzie nas, ale kroniki zostaną dla kolejnych pokoleń. W kronikach tych zapiszemy kolejne jubileusze ogrodu. Dzisiaj z tej okazji wręczymy puchary ogrodom, które obchodzą Jubileusz 90-lecia , 70, 60, 50 i 40-lecia. Życzę tym ogrodom dalszego rozwoju.
          Pragnę przypomnieć, ze tak niedawno bo w 2016r. obchodziliśmy w całej Polsce Jubileusz 35-lecia Polskiego Związku Działkowców, a w roku 2017 Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W roku 2020, a więc w roku przyszłym będziemy obchodzić Jubileusz 75-lecia polskiego ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim. Przypomnę, że historię powstania i zagospodarowania ogrodów od 1945r. przedstawiliśmy w książce, która ukazała się w 1995r. na ówczesne 50-lecie przyjęta zresztą do zbiorów Ossolineum.
          Dzisiaj jesteśmy w przededniu XIV-go Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbędzie się w dniu 18 października br. w Warszawie. Delegacja okręgu wrocławskiego jedzie na Zjazd z podniesionym czołem, do czego uprawniają zrealizowane w ubiegłych latach zadania.
          Będziemy z pewnością aktywni na Zjeździe w poczuciu odpowiedzialności za ogrody i za Polski Związek Działkowców. Nasz społeczny Związek, nasze Stowarzyszenie Ogrodowe tworzą jednak działkowcy, działacze, bez nich nie byłoby Związku. Dlatego cieszyć się należy, że co roku do Związku przystępuje blisko 2.000 nowych członków, a w samym Wrocławiu działki otrzymało w 2018r. 1.500 nowych rodzin, w większości młodych rodzin. Sytuacja ta napawa ogromnym optymizmem. Świadczy to o tym, że ogrody są potrzebne. Wiele z naszych ogrodów współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. W ogrodach, po zakończeniu aktywności zawodowej można wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę działając w zarządzie lub w komisji rewizyjnej. Jest to bardzo ważny aspekt pod względem zdrowotnym.
          Wszystkim naszym działaczom za tę ich działalność należą się słowa ogromnego podziękowania za wkład w rozwój ogrodnictwa działkowego. Ogrody działkowe na trwałe wpisały się w krajobraz naszych miast i gmin. Dbajmy wszyscy by ogrody działkowe służyły nie tylko obecnym, ale i kolejnym pokoleniom, by służyły całemu społeczeństwu. Z okazji Dni Działkowca, które obchodzone są w licznych ogrodach życzę wszystkim działkowcom satysfakcji z użytkowania działki, dorodnych plonów i wszystkiego co najlepsze a przede wszystkim zdrowia.
          Jak powiedział kiedyś nieżyjący już Wicemarszałek Sejmu Pan Małachowski –działka to zdrowie.
 
P.S.
W trakcie uroczystości działkowcy nieodpłatnie mogli skorzystać z badań ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi oraz tkanki tłuszczowej przeprowadzanych przez SYNEXUS.
 
                                                                     Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                        mgr  Janusz Moszkowski  
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie