22.10.2019

 

Informacja z narad szkoleniowych z Prezesami zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, które odbyły się w dniach 28 września 2019r., 11, 14 i 15 października 2019r. w Biurze OZ PZD we Wrocławiu
 
W dniach 28 września, 11, 14 i 15 października 2019r. odbyły się w Biurze OZ
narady szkoleniowe z prezesami zarządów ROD. Narady otworzył Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski, witając serdecznie przybyłych na spotkanie i przedstawiając tematykę narad:
 
1.     Tworzenie ośrodka finansowo – księgowego przy Okręgowym Zarządzie PZD we Wrocławiu. 
2.     Wdrażanie w ogrodach programu komputerowego DGCS PZD System – moduł ogrody działkowe i moduł finansowo – księgowy.
3.     Walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2020r. – zasady zwoływania, przebieg walnego zabrania, zadania dla zarządu i komisji rewizyjnej w związku z organizacją walnych zebrań, obsługa walnych zebrań przez członków OR, OKR i pracowników Biura OZ.
4.     Zasady realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2019 roku dofinansowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ze środków finansowych Gminy Wrocław.
5.     Działalność zarządu ROD.  
6.     Dyskusja – zadawanie pytań.
 
Narady poprowadzili – Prezes OZ Pan mgr Janusz Moszkowski, Pani Ewa Gaicka – Dyrektor Biura OZ, Wiceprezes OZ oraz Pani Bożena Każura – Główna księgowa OZ. Prezes OZ przedstawił w najważniejszych punktach tegoroczną działalność Okręgowego Zarządu, tj. zwołanie 14 posiedzeń, podczas których rozpatrywane były sprawy dotyczące m.in. ogrodów i działek, przygotowania do XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się w dniu 18 października 2019r., omówił przebieg tegorocznych Krajowych Dni Działkowca i Okręgowych Dni Działkowca, z udziałem Wojewody, Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydenta. Przypomniał, że na stronie internetowej Okręgu zamieszczono artykuł i zdjęcia z Okręgowych Dni Działkowca. Ponadto omówiona została tematyka przekazywania niezagospodarowanych gruntów na rzecz gmin, regulacja stanu prawnego gruntów ogrodów. Prezes OZ przypomniał również o przyszłorocznych Jubileuszach ROD. Poruszony został również temat zwoływania posiedzeń Kolegiów Prezesów oraz łączenia małych ROD. Prezes OZ omówił również przekazaną zarządom ROD korespondencję, tj. pismo w sprawie powierzchni użytkowej i ilości użytkowanych działek, z prośbą o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 listopada 2019r., pismo w sprawie przystąpienia ogrodu do OFK – ankietę należy przesłać do Biura OZ najpóźniej do końca października. Prezes OZ omówił również pismo w sprawie jubileuszy, które obchodzą ogrody działkowe i zachęcał zarządy do występowania o puchar i dyplom, których przyznanie uświetni z pewnością przyszłoroczne obchody dni działkowca. Omówione zostało również pismo skierowane do zarządów ogrodów wrocławskich, w którym informujemy o przyznanej pomocy finansowej przez Gminę Wrocław ogrodom na rozwój, modernizację i budowę nowej infrastruktury w ROD. Przekazane został również wykaz schronisk i noclegowni funkcjonujących we Wrocławiu, z którymi zarządy ROD mogą podjąć współpracę.
 
Następnie Główna Księgowa OZ wraz z Dyrektorem Biura OZ omówiły tematykę związaną z tworzeniem Ośrodka Finansowo – Księgowego (OFK). Wskazały na ogromne zalety tworzenia tego typu ośrodków i zachęcały obecnych do poruszenia tego zagadnienia na najbliższych posiedzeniach zarządów i do przekazywania podpisanych ankiet w przedmiotowej sprawie. Omówiono zasady funkcjonowania takiego ośrodka i jego zadania. Wskazano, że jest to na chwilę obecną jedyna właściwa alternatywa przede wszystkim dla biur rachunkowych, które najczęściej nie radzą sobie z prowadzeniem księgowości w ROD, gdyż nie orientują się zbyt dobrze w przepisach PZD i w funduszach Związku,. Jest to również doskonała alternatywa dla tych ROD, które nie mają obecnie zatrudnionej księgowej, i dla tych którzy z jakichś przyczyn współpracę z księgową muszą zakończyć. W temacie tworzenia OFK zadano dużo pytań, na każde z nich udzielono odpowiedzi.
 
Kolejnym tematem, któremu poświęcono sporo czasu był temat związany z wdrażaniem w ROD programu komputerowego DGCS PZD System. Program został omówiony pod kątem modułów, jakie posiada, jego możliwości oraz kompatybilności z OFK, który również na tym programie będzie pracował. Wspomniano, iż w Okręgu we Wrocławiu już 131 ROD zakupiło i wdraża program. Wskazano, że program jest dobry, spełnia oczekiwania zarządów i po wprowadzeniu bazy danych, znaczenie ułatwia pracę poszczególnym członkom zarządu.  Podczas omawiania zagadnienia odpowiedziano na wszystkie zadawane pytania i przekazano druk zamówienia.
 
Podczas spotkania omówiono również organizację przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz przekazano pisma, w których wskazany został opiekun z ramienia Okręgowej Rady do jego obsługi. Omówiono w szczegółach zasady zwoływania, przebiegu walnych zebrań oraz obowiązku zarządów po walnych zebraniach. Szczegółowo omówiono uchwały, które po tegorocznych walnych zebraniach Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zmuszony był unieważnić lub uchylić, zwracając uwagę na poprawność ich podjęcia, w celu uniknięcia błędów w przyszłym roku. Po krótkiej dyskusji i zadawanych pytaniach przystąpiono do omawiania kolejnego zagadnienia związanego z inwestycjami w ROD.
 
Zasady realizacji inwestycji w ROD omówiła Pani Ewa Gaicka – Dyrektor Biura, która skupiła się głownie na konieczności składania wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonanych po 01 października br. Związane jest to z możliwością otrzymania do takich zadań dotacji z pieniędzy otrzymanych z Gminy Wrocław dla ogrodów położonych we Wrocławiu. Łącznie środków do rozdysponowania jest 250 tys. zł. Okręg te środki musi wydać do końca 2019r. a do końca stycznia 2020r. przekazać do Gminy Wrocław sprawozdanie z ich wykorzystania. Zasady przyznawania dotacji z puli środków gminnych będą takie, jakie obowiązują w PZD. Na dotychczasowych drukach wnioski składane są do Biura OZ. Do zarządów ROD skierowana została prośba, aby takie wnioski składać najpóźniej do 10 grudnia 2019r., tak aby można było przyznane środki wypłacić jeszcze w tym roku. Po krótkiej dyskusji na przedmiotowy temat, przystąpiono do omawiania kolejnego tematu. 
Następnie Dyrektor Biura OZ przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania zarządu ROD, tj.: podstawy prawne działania organów PZD, struktura w Biurze OZ oraz struktura w PZD, komunikacja w Związku, działalność zarządu: reprezentacja w Związku, posiedzenia zarządu, zasady zawierania umowy dzierżawy działkowej, zasady zatwierdzania umów przeniesienia praw do działki, zasady wypowiadania umowy dzierżawy działkowej.
Temat ten w szczególności obfitował o zadawane pytania, na które osoby prowadzące naradę odpowiadali i udzielali wyjaśnień zgromadzonym.
Po omówieniu wszystkich tematów merytorycznych, prowadzący narady odpowiedzieli przybyłym na inne zadawane pytania związane z działalnością zarządu i na pytania związane z funkcjonowaniem ogrodów działkowych.
Po wyczerpaniu porządku narady, Prezes OZ poinformował, że widzi konieczność zwołania kolejnych narad z nowo wybranymi zarządami ROD. Takie narady zorganizowane zostaną około połowy listopada, a zaproszeni na nie zostaną na nie tylko prezesi zarządu ROD, ale także wiceprezesi i sekretarze zarządów. Dodatkowe narady poświęcone będą głównie statutowej działalności zarządu, realizacji obowiązków funkcyjnych członków zarządu, zagadnieniom prawnym oraz przygotowania i realizacji inwestycji w ogrodzie działkowym.
 
Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu
Dyrektor Biura OZ
mgr inż. Ewa Gaicka

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie