06.11.2019

 

 
          W dniu 4 listopada 2019r. odbyło się III-cie posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Tematem posiedzenia było :
·       przebieg i rezultaty XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 18 października 2019r.,
·       realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów w ROD w okresie    III-ech kwartałów 2019r. oraz w sprawie udzielania pomocy
w realizacji w/w zadań przez gminy,
·       ocena i podsumowanie obchodów Okręgowych Dni Działkowca oraz Okręgowych Konkursów w 2019r.,
          Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Okręgowej Rady a gośćmi III-go posiedzenia byli : Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt, członek Krajowego Zarządu, Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Zofia Zielińska.
          Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano : Pana Zbigniewa Knapka, Pana Zbigniewa Helińskiego, Pana Bogdana Kucharzaka oraz Panią Ewę Szajneman.
          Ocenę i przebieg XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców przedstawił delegat okręgu wrocławskiego na Zjazd – Prezes Okręgu Janusz Moszkowski. Prezes Okręgu podkreślił, że Zjazd Krajowy jak zawsze jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Związku. Zwrócił uwagę na fakt, że na Zjeździe tym przyjmowane są kierunki działań do realizacji przez cały Związek, przez wszystkie organy PZD i przez wszystkich jego członków. Służą temu celowi przyjęty obszerny Program Związku na lata 2019-2023 jak i 10 Stanowisk, w których Zjazd odniósł się do wszystkich najważniejszych spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych, w tym dotyczących rozwoju ogrodów, utrzymania terenów ROD poprzez uregulowanie stanu prawnego i wprowadzenia ich do studium i planów zagospodarowania przestrzennego, znaczenia ustawy o ROD i jej obrony, współpracy z samorządami terytorialnymi i otwarcia ogrodów dla lokalnej społeczności. Jednocześnie Zjazd zwrócił uwagę na konieczność nowoczesnego zarządzania ogrodami przez organy PZD zwłaszcza na szczeblu podstawowym i pozyskiwania kadr do realizacji tego celu. Zaznaczył również, że należy doskonalić, kontynuować i szerzyć działalność w zakresie oświaty ogrodniczej oraz dbać o bezpieczeństwo na terenach ogrodów. Prezes Okręgu stwierdził , że Zjazd słusznie podkreślił obowiązywanie 7 szczegółowych programów w w/w sprawach uchwalonych w poprzedniej kadencji.
          Prezes Okręgu stwierdził również, że XIV Krajowy Zjazd był perfekcyjnie przygotowany i zorganizowany. XIV Krajowy Zjazd dokonał wyboru nowej 45 osobowej Krajowej Rady, w tym 3 członków desygnowanych z okręgu wrocławskiego tj. Prezesa Okręgu, I Wiceprezesa – Karola Pacanowskiego i Sekretarza - Okręgu Pana Czesława Warycha, a także dokonał wyboru 11 osobowej Krajowej Komisji Rewizyjnej w składzie, której znalazła się Barbara Korolczuk. Prezes Okręgu stwierdził, że wybór Pana mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego Prezesem PZD gwarantuje pełną realizację uchwalonego przez Zjazd Programu.
          Temat „Realizacji inwestycji i remontów w ROD w ciągu III kwartałów 2019” oraz współpracę z władzami gmin, w tym z władzami Wrocławia przedstawiła w swoim referacie Wiceprezes Okręgu – Dyrektor Biura OZ - mgr inż. Ewa Gaicka. Zwróciła uwagę na pomyślną realizację w tym okresie 80 zadań inwestycyjnych i remontowych, które uzyskały dotacje z Funduszu Rozwoju ROD w Okręgu w wysokości ponad 250 tyś. zł. Podkreśliła, że zarządy ogrodów coraz lepiej i sprawniej realizują zadania a dalszemu rozwojowi ogrodów sprzyjać będzie dofinansowanie zadań przez gminy w tym przede wszystkim przez władze Wrocławia, które przekazały w 2019r. na w/w cele na Fundusz Rozwoju ROD w Okręgu kwotę 250.000zł za co należy podziękować zwłaszcza Prezydentowi Wrocławia.
          W dyskusji udział wzięli członkowie Okręgowej Rady : kol. Zbigniew Knapek, kol. Ewa Szajneman, kol. Czesław Warych, kol. Jarosław Wikiera, kol. Karol Pacanowski, kol. Zofia Zielińska, kol. Helena Łojewska, którzy podkreślili wzorowe przygotowanie i przyjęty przez Zjazd Program, wnieśli jednak pytania w sprawie sposobu wyboru członka Krajowej Komisji Rewizyjnej z okręgu wrocławskiego. Szczegółowych odpowiedzi udzielili – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt oraz członek Krajowego Zarządu – Pan Piotr Gadzikowski, którzy stwierdzili, że wybór Pani Barbary Korolczuk odbył się prawidłowo, zgodnie z Regulaminem obrad, gdyż prawo zgłoszenia kandydata do KKR ma każdy delegat na Zjeździe.
          W dyskusji w innych sprawach, dot. Konkursu Okręgowego i Okręgowych Dni Działkowca wypowiadali się kol. Henryka Kopacka, kol. Jarosław Wikiera, kol. Władysława Kmiecik, którzy stwierdzili, że uroczystość była bardzo dobrze przygotowana oraz, że uroczystość tę uświetnił Wojewoda Dolnośląski – Pan Paweł Hreniak oraz Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk, Wiceprezydent Wrocławia – Pan Sebastian Lorenc. W swoich wypowiedziach zwrócili się o rozważenie podwyższenia nagród konkursowych co być może spowoduje zwiększenie zgłoszeń ogrodów do udziału w konkursach.
          Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu na swoim III posiedzeniu przyjęła 5 uchwał tj. :
·       nr 1/III/2019          w sprawie znaczenia XIV Krajowego Zjazdu Delegatów
                              PZD dla istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów
                              działkowych oraz dla działalności organów Związku,
·       nr 2/III/2019          w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań w
                              zakresie budowy, modernizacji i remontów
                              infrastruktury ogrodowej,
·       nr 3/III/2019          w sprawie  współpracy z władzami Miasta Wrocławia w
                              realizacji zadań dotyczących rozwoju rodzinnych
                              ogrodów działkowych i ich otwarcia dla lokalnych
                              społeczności,
·       nr 4/III/2019          w   sprawie   podsumowania obchodów Okręgowych
                              Dni Działkowca,
·       nr 5/III/2019          w sprawie podsumowania przeprowadzonych w 2019r.
                              okręgowych konkursów „Wzorowa Działka” i „ROD
                              2019r.”.
              Na posiedzeniu Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu w sprawach różnych poinformowano, o zbliżających się szkoleniach nowych zarządów ROD, szkoleniach DGCS oraz o powołaniu w okręgu Ośrodka Finansowo-Księgowego.
          Kończąc obrady III posiedzenia Okręgowej Rady – Prezes Okręgu – Pan Janusz Moszkowski podziękował członkom Okręgowej Rady za aktywność oraz podziękował Pani Marii Fojt z Krajowej Komisji Rewizyjnej i Panu Piotrowi Gadzikowskiemu z Krajowego Zarządu za udział w posiedzeniu oraz za wyjaśnienia.
          Obrady III Okręgowej Rady zakończyły się wspólnym obiadem.
 
            Prezes Okręgu we Wrocławiu

               mgr  Janusz Moszkowski

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie