Załącznik do Uchwały Nr 2/II/2019
                                                           Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 28.11.2019 r.
 
Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020 - 2023.
 
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przypomina Przewodniczącym pionu rewizyjnego Związku o obowiązkach wynikających z badania bilansów ROD czy Okręgów PZD oraz poszczególnych sprawozdań z funduszy.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych każdego szczebla organizacyjnego mają obowiązek:
1. Poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem Prezesa, Księgowego, Skarbnika i Sekretarza ROD, którzy biorą udział przy badaniu bilansu; nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy badaniu uczestniczył również cały Zarząd.
Zarząd ROD jest zobowiązany do przedstawienia również protokolarza zebrań Zarządu z podjętymi uchwałami, rejestr uchwał oraz rejestr członków PZD i dzierżawców działek w ROD.
2. Przewodniczący Komisji powołuje Zespół Kontrolny, w co najmniej 2-osobowym składzie do badania sprawozdań finansowych. W dużych jednostkach PZD wskazane jest przeprowadzanie badania przez Zespół w większym składzie osobowym.
3. Podczas badania Zespół Kontrolny musi mieć w swojej dyspozycji przepisy Związku tj. ustawę o ROD z 2013 roku, Statut PZD, Regulamin ROD, Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, Zakładowy Plan Kont PZD oraz uchwały dotyczące Funduszu Oświatowego PZD i Funduszu Rozwoju PZD.
 
Przy badaniu sprawozdań należy zwrócić szczególną uwagę na:
1. czy sprawozdanie sporządzone jest na drukach obowiązujących w Związku i czy są one podpisane przez upoważnione osoby.,
2. czy salda poszczególnych kont na dzień 1 stycznia danego roku są zgodne z saldami bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
3. czy ogród posiada konto bankowe, na którym gromadzone są fundusze ROD oraz odrębne konto lub subkonto na środki Funduszu Rozwoju ROD. Czy Okręg PZD posiada oddzielne konto dla środków Funduszu Rozwoju ROD.
4. czy są potwierdzenia stanu środków finansowych na kontach bankowych na dzień 31 grudnia danego kontrolowanego roku. 
5. należy sprawdzić stan gotówki w kasie ROD i OZ oraz czy jest ona zgodna z uchwałą Zarządu ROD i OZ PZD o wysokości pogotowia kasowego.
6. wymaga szczególnej uwagi porównanie dokonanej inwentaryzacji – spisu z natury w aktywach i pasywach wykazanych w bilansie za badany rok.
7. zbadać miejsce przechowywania dokumentów finansowych ROD. Jeśli brak siedziby należy zobowiązać Zarząd ROD do podjęcia uchwały z określeniem miejsca przechowywania i osoby, która prowadzi księgowość ROD i powiadomić o tym OZ PZD.
8. zapoznać się z uchwałą Zarządu ROD w sprawie ustalenia wysokości opłaty ogrodowej zgodnej z § 147 ust.1 pkt 1 Statutu PZD.
9. sprawdzić czy ogród posiada aktualny Nr REGON i NIP. Większość ogrodów ma poprawiony Nr REGON, lecz nie zawsze NIP i należy zwrócić uwagę czy jest właściwa nazwa ogrodu tj. ROD a nie POD.
10. sprawdzić czy Zarząd ROD pobiera opłatę ogrodową zgodną z § 147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD określoną w uchwale OZ PZD w tej sprawie oraz terminowość odprowadzania części należnej organom wyższym PZD.
11. zbadać zgodność wydatków z zatwierdzonymi preliminarzami finansowymi.
12. sprawdzić czy rozliczono prowadzone inwestycje i remonty zgodnie z przepisami związkowymi.
13. zbadać płatność składki członkowskiej i opłaty ogrodowej uchwalonej przez Walne Zebranie ROD. W przypadku występujących zaległości zbadać, jakie działania Zarząd podjął w tej sprawie. Zbadać terminowość odprowadzenia części opłaty ogrodowej-partycypacji do OZ PZD.
14. ubezpieczenie majątku ROD.
15. sprawdzić czy osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe złożyły oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej.
16. sprawdzić terminowość odprowadzania gotówki na konto bankowe ROD przez Skarbnika ROD, odprowadzenie środków finansowych do Okręgu PZD i należnych podatków do US i ZUS.
17. zbadać zobowiązania ROD i OZ , jeśli takie są to, z jakiego tytułu i ich przyczyny.
18. gospodarowanie środkami Funduszu Oświatowego i Rozwoju ROD, musi być zgodne z uchwałami Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD oraz zapisami Statutu PZD w tej sprawie.
19. zbadać czy Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna ROD posiadają pieczątki o właściwej treści.
20. ustalić gdzie Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna ROD przechowuje dokumentację organów i ROD oraz czy o miejscu przechowywania powiadomiono Okręg PZD i Okręgową Komisję Rewizyjną PZD.
21. dokonać zbadania przestrzegania RODO w ROD i Okręgu PZD.
 
Przy sporządzaniu protokołu z badania sprawozdań finansowych i odnoszenia się do działalności statutowej należy bezwzględnie zapisać w ilu jednobrzmiących egzemplarzach go sporządzono i określić dla kogo jest on przeznaczony.
 
Krajowa Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Działkowców
 
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2019 roku
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie