Załącznik do Uchwały Nr 3/II/2019
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 28.11.2019 r.
 
Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych
Polskiego Związku Działkowców
w kadencji 2020 - 2023.
 
W latach 2020 - 2022 w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD. Natomiast w 2023 roku w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD a w Okręgach PZD odbędą się Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD.
Statut Polskiego Związku Działkowców zobowiązuje Komisje do prowadzenia kontroli i badań finansowych we wszystkich organach Związku zgodnie z przepisami związkowymi.
Komisje Rewizyjne funkcjonujące w naszej organizacji są niezależnym, organem kontroli wewnętrznej Związku i posiadają statutowy obowiązek sprawdzania jak organy zarządzające wszystkich szczebli organizacyjnych gospodarują funduszami związkowymi, przestrzegają w codziennej działalności przepisy związkowe i prawo powszechnie obowiązujące a przede wszystkim jak dbają o interesy działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że Komisje Rewizyjne w całym Związku winny ze szczególną starannością wykonywać swoje dobrowolnie przyjęte obowiązki a w swojej pracy muszą bezwzględnie przestrzegać i działać zgodnie z kompetencjami jednoznacznie określonymi w Statucie PZD, uchwałach organów wyższych Związku i Regulaminie Komisji Rewizyjnych PZD uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniu 22 czerwca 2018 roku.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD do:
1) przygotowania szczegółowego programu działania na każdy rok kadencji i przyjęcie jego w formie uchwały na posiedzeniu Komisji w pełnym składzie,
2) dokonania badania sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu PZD na dzień 31 grudnia badanego roku składającego się z:
- bilansu,
- rachunku zysku i strat,
- sprawozdania z Funduszu Oświatowego PZD,
- sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD,
- informacji dodatkowej,
- części opisowej do sprawozdania.
3) dokonania badania projektu preliminarza finansowego Okręgu PZD na każdy rok w kadencji i wydanie do niego opinii oraz do projektów preliminarzy finansowych Funduszu Oświatowego i Funduszu Rozwoju ROD na każdy rok.
4) dokonywania oceny działalności statutowej Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD w każdym roku kadencji z uwzględnieniem zwłaszcza:
            - realizacji programów Związku: Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku, Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD, Program Modernizacji Działek w ROD,
            - gospodarki gruntami i stanu prawnego gruntów ROD,
            - likwidacji ROD zgodnie z przepisami związkowymi i przyjętymi procedurami w Związku,
            - rozpatrywania skarg i zażaleń i reagowania na nie,
            - kontakty Okręgu PZD z ROD,
            - ocena realizacji planu pracy Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD,
            - funkcjonowanie Okręgu PZD zgodnie z §§ 105 do 112 Statutu PZD,
            - wykorzystanie Funduszu Statutowego, Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD.
5) sporządzania sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w każdym roku kadencji i przekazywanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
6) dokonania zbadania przestrzegania RODO w OZ PZD.     
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych do:
1) zbadania bilansu rodzinnego ogrodu działowego za każdy mijający rok w kadencji. Bilans musi być przyjęty uchwałą przez Zarząd ROD. Z badania bilansu komisja sporządza protokół, w którym stwierdza poprawność jego sporządzenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zakładowym Planem Kont PZD i uchwałami Związku.
2) zbadania projektu preliminarza ROD na każdy kolejny rok, oraz projektów preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD i Funduszu Rozwoju ROD na każdy kolejny rok i wydanie opinii.,
3) zbadania działalności Zarządu ROD w zakresie zagospodarowania ogrodu i działek, w tym budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania (art.12 i art.13 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku).,
4) zbadania inwestycji i remontów prowadzonych w ROD,
5) zbadania realizacji programu oświatowego, w tym szkolenie nowych członków PZD oraz ocena pracy Społecznej Służby Instruktorskiej,
6) przygotowania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za każdy mijający  rok celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków PZD w ROD, a w 2023 roku sporządzenia sprawozdania za okres upływającej kadencji w latach 2019 - 2023 celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków PZD w ROD.,
7) zbadania czy Zarząd ROD wykonał postanowienie zawarte w art.33 ust.3 i ust.4 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.,
8) skierowania do każdego w kadencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD wniosków wynikających z działalności Zarządu ROD celem ich zatwierdzenia a w 2023 roku skierowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków PZD w ROD wniosków wynikających z działalności Zarządu ROD w kadencji 2019-2023 celem ich zatwierdzenia wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD (§ 92 ust.2 Statutu PZD).
9) dokonania zbadania przestrzegania RODO w ROD.
Polski Związek Działkowców jest masową i w pełni demokratyczną organizacją społeczną. W ocenie realizacji zadań statutowych Związku ogromne znaczenie ma działalność Komisji Rewizyjnych, która musi być zgodna z przepisami Statutu PZD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie zobowiązuje Komisje Rewizyjne wszystkich szczebli do zachowania poprawności w działaniu i wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie ze Statutem PZD, Regulaminem ROD i Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZD.
 
 
Krajowa Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Działkowców
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie