Uchwała nr   9 /IV/2012

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu modernizacji działek oraz przeprowadzenia powszechnego przeglądu działek w rodzinnych ogrodach działkowych.
 
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie § 7 oraz § 123 pkt. 27 Statutu PZD oraz zgodnie z Uchwałą nr 5/II/2012 Krajowej Rady PZD 24 lutego 2012r. w sprawie Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych
 
p o s t a n a w i a
§ 1
Przyjąć Program modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1.  Przeprowadzić w okresie do 30 listopada 2012r. powszechny przegląd zagospodarowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego.
 
2.  Przegląd przeprowadzi zarząd rodzinnego ogrodu działkowego wraz z instruktorem SSI pod kierunkiem członka Okręgowego Zarządu.
§ 3
1.  W oparciu o wyniki przeglądu oraz na podstawie Programu Okręgowego Zarządu, zarząd ROD opracuje własny program modernizacji działek rodzinnego ogrodu działkowego.
2.  Program modernizacji działek, którego realizacja powinna rozpocząć się już w 2012 roku stanowić będzie proces ciągły realizowany w kolejnych latach.
§ 4
1. Program modernizacji działek rodzinnego ogrodu działkowego powinien zawierać :
a)     metody wdrożenia programu,
b)    zadania dla zarządu ROD i służb instruktorskich,
c)     terminarz realizacji zadań,
d)    ocenę wdrażania Programu.
 
2. Program modernizacji działek uwzględniać będzie :
a)     stałe elementy wyposażenia działki (altana, szklarnia, inspekt, studnia, ogrodzenia, kom postnik),
b)    kwaterę sadowniczą (drzewa i krzewy owocowe)),
c)     część ozdobna działki,
d)    elementy małej architektury,
e)     ekologie na działce,
f)      porządek i ład przestrzenny na działce.
 
§ 5
Program modernizacji działek zarząd ROD przedstawi na walnym zebraniu rodzinnego ogrodu działkowego w 2013r.
 
§ 6
1.  Program modernizacji działek rodzinnego ogrodu działkowego wraz zwynikami z przeglądu, zarząd ROD przekaże do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do dnia 30 grudnia 2012r.
2.  Okręgowy Zarząd na podstawie Programów ogrodowych opracuje wynikowy zbiorczy Program modernizacji działek rodzinnego ogrodu działkowego okręgu wrocławskiego i przedstawi go na posiedzeniu plenarnym OZ.
                                                                       § 7
 
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zobowiązany jest do stałej promocji Programu modernizacji działek wykorzystując stronę internetową OZ  oraz inne formy i metody przekazu.
 
§ 8
 
         Najlepsze Programy modernizacji działek rodzinnych ogrodów działkowych zostaną wyróżnione w okręgowym konkursie ogłoszonym przez Prezydium Okręgowego Zarządu w 2012r. Realizacja Programu powinna być wsparta środkami Funduszu Oświatowego ROD oraz będzie  wspierana środkami Funduszu Oświatowego OZ.
 
§ 9
 
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Program modernizacji działek obok Programu Modernizacji ROD powinny doprowadzić do zdecydowanej poprawy stanu zagospodarowania ogrodu a tym samym do korzystnej zmiany wizerunku ogrodów w społeczeństwie i ich postrzegania przez władze oraz media.

       
§ 10
 
         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 

PROGRAM
MODERNIZACJI    DZIAŁEK    W    RODZINNYCH    OGRODACH
               DZ IAŁKOWYCH         OKRĘGU      WROCŁAWSKIEGO
I    WSTĘP
Program modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych opracowano w związku z potrzebą jak najszybszego doprowadzenia do poprawy stanu zagospodarowania działek i rodzinnych ogrodów działkowych oraz potrzebą poprawy ich wizerunku. Dotyczy to wszystkich ROD, ale głównie ogrodów położonych w wielkich aglomeracjach miejskich, gdzie są one najbardziej narażone na likwidacje i podlegają największej ocenie zarówno naszych sprzymierzeńców jak i przeciwników ROD.
Program modernizacji działek Okręgu Wrocławskiego powstał w oparciu o § 7 pkt. 2, 5, 6, 10 Statutu PZD, Uchwałę Krajowej Rady PZD Nr 5/H/2012 z 24.02.2012 i Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Nr 9/TV/2012 z 25 lutego 2012r, podjęto go w okresie kulminacji zagrożeń dla istnienia ogrodów i PZD.
Polski Związek Działkowców przez ostatnie 20 lat zmuszony był bronić się przed różnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Ten okres zmagań o istnienie ogrodów pozwolił nam na wypracowanie stanowisk uznających, że najlepszym sposobem obrony ogrodów jest ich nienaganny wygląd i zagospodarowanie. Troska o dbałość zagospodarowania i utrzymania działek jest więc podstawową przy czy na podjęcia działań modernizacyjnych w rod.
Aby uzyskać efekt poprawy wizerunku ogrodów, niezbędne jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie działkowców w uprawę działek, ciągłe poszerzanie wiedzy członków PZD ale i zrozumienie i zaangażowanie wszystkich Organów PZD.
Podjęte przez Związek działania w zakresie poprawy wizerunku ogrodów mają ogromne znaczenie ze względu na sytuację prawną, społeczną i polityczną w kraju, która w przypadku jakichkolwiek działań może naruszyć bezpieczeństwo ogrodów.
II.    CEL     MODERNIZACJI    DZIAŁEK
Celem podjętego Programu Modernizacji   działek w rodzinnych ogrodach działkowych i przyspieszenie działań w tym zakresie jest:
• poprawa stanu zagospodarowania działek w ROD, doprowadzenie do zgodności z przepisami obowiązującymi  w PZD,
•   poprawa      estetyki   i   funkcjonalności działek,
• uzyskanie   wysokiego   poziomu   estetycznego    ogrodów i działek,
•   zwiększenie dbałości   o   wizerunek    ogrodów i    działek   na   zewnątrz,
• obrona ogrodów   przed nieuzasadnionymi likwidacjami i   atakami ze    strony przeciwników PZD
• utrzymanie ustawy o rod i zachowanie innych przepisów prawnych pozwalających użytkownikom działek na korzystanie z ogrodów na dotychczasowych, korzystnych dla działkowców zasadach,
• wprowadzenie najnowocześniejszych zasad uprawy pozostających w spójności z całością ogrodu,
•   wprowadzenie nowoczesnych nasadzeń odpornych na choroby, nadających się do upraw amatorskich,
 III GŁÓWNE -ZADANIA   PROGRAMOWE   MODERNIZACJI    DZIAŁEK.
1. Coroczny  przegląd (przynajmniej jeden w roku kalendarzowym) stanu
zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego przez Komisję składającą się z Przedstawicieli Zarządu ROD, Społecznych Służb Instruktorskich, Komisji
Lustracyjnej ROD, członków ogrodu, Opiekunów ogrodu z ramienia OZ .
2. Dokonanie oceny ogrodu i działek w celu wytypowania działek poddawanych w danym roku szczegółowemu przeglądowi pod kątem modernizacji w tym w pierwszej kolejności:
•   działek przydzielonych w ostatnim   okresie   nowym    użytkownikom,
•  działek zaniedbanych, których stan zagospodarowania wskazuje na potrzebę wprowadzenia na nich radykalnych zmian naprawczych i poprawy stanu zagospodarowania,
•   działek położonych przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu, położonych przy ciągach komunikacyjnych (kolejowych, drogowych itp.), widocznych z zewnątrz ROD,
•  działek położonych przy alejach głównych w ROD, najczęściej uczęszczanych przez członków ogrodu,
3. Analiza danych uzyskanych na podstawie dokonanego przeglądu ogrodu i wyznaczenie kierunków działań zmierzających do poprawy stanu działek, oraz ustalenie harmonogramu wykonywanych prac modernizacyjnych.
4. Ocena   możliwości   przeprowadzenia modernizacji - przez użytkowników działek
(przy wsparciu przedstawicieli organów statutowych PZD w ROD, Społecznych Służb Instruktorskich i innych osób kompetentnych). Ustalenie odpowiedzialnych za wykonanie modernizacji działki.
5. Podjecie   uzgodnień w sprawie realizacji działań modernizacyjnych obejmujących 9 podstawowych   elementów wyposażenia   i   zagospodarowania działki - zgodnie z wytycznymi   Krajowej Rady PZD w tym:
•   1. Altany, 2. Ogrodzenia wewnętrznego działki, 3. Drzew i krzewów owocowych,
• 4. Części   ozdobnej    działki,                            5. Funkcjonalności działki,
• 6.Małej   architektury na działce,             7.Ekologii   na działce,
• 8. Estetyki na działce,   9. Porządku i ładu przestrzennego w zagospodarowaniu.
1. ALTANA   ocena winna uwzględniać następujące kryteria:
• aktualny stan techniczny (dobór i jakość materiałów, dach, elewacja)
• estetykę altany (kolorystyka, jakość konserwacji),funkcjonalność altany,
•   powierzchnię zabudowy i wysokość altany (zgodność z regulaminem ROD)
•   usytuowanie altany na działce (odległość od granic działki zgodna z regulaminem)
DZIAŁANIA   W KIERUNKU    MODERNIZACJI ALTANY   -PROPOZYCJE
• odświeżenie wyblakłej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne kolorystyki altany,
• przemalowanie altany na bardziej stosowny odcień,   współgrający z otoczeniem,
• konieczność wymiany dachu pokrytego eternitem, gdyż zawiera szkodliwy dla zdrowia ludzkiego azbest,
• wzbogacenie altany zadaszonym tarasem otwartym,
• likwidacja wolno postawionego na działce WC i wkomponowanie obiektu w altanę,• potrzeba modernizacji polegająca na nadbudowie dachu dwuspadowego, celem poprawy architektury altany,
• konieczność poprawy stanu technicznego dachu, prawidłowa konserwacja,
• konieczność zamontowania barierki (balustrady na tarasie, zwłaszcza gdy jest to taras na podwyższeniu i korzystają z niego dzieci).
• konieczność gruntownej modernizacji lub rozbiórki altany, w przypadku gdy stan jej został określony jako bardzo zły,
• konieczność   dostosowania   altany   ponadnormatywnej    do wymiarów   zgodnych   z regulaminem ROD,
• konieczność przesunięcia altany, która została usytuowana zbyt blisko granic działki (czyli poniżej 3 m),
• konieczność obniżenia    altany do wysokości zgodnej z regulaminem ROD (poniżej 5 m przy dachu dwuspadowym stromym, poniżej 4 m przy innym kształcie dachu),___
2. OGRODZENIE - ocena winna uwzględniać następujące kryteria:
• aktualny stan techniczny      (dobór i jakość materiałów itp.)
• estetykę ogrodzenia                               (kolorystyka, jakość konserwacji, powiązanie z otoczeniem,
pomysłowość, poziom wykonania itp.
• zgodność z regulaminem ROD (wysokość, ażurowość, brak/ obecność    występowania
ostro zakończonych elementów itp.)
DZIAŁANIA   W KIERUNKU MODERNIZACJI OGRODZENIA -PROPOZYCJE
• odświeżenie,   pomalowanie    ogrodzenia, konieczność   stałej konserwacji ogrodzenia,
• wprowadzenie podmurówki pod siatką, w przypadku gdy usytuowana jest ona bezpośrednio na gruncie,
• renowacja zniszczonej podmurówki,
• umocowanie   słupków metalowych, w celu lepszej stabilizacji ogrodzenia,
• konieczność naciągnięcia siatki   ogrodzeniowej, w celu poprawy estetyki ogrodzenia,
• konieczność wymiany ogrodzenia na nowe w przypadku, gdy jego stan określony    został jako   bardzo zły,   nie nadający   się   do   modernizacji,
• konieczność   usunięcia   drutu   kolczastego   z ogrodzenia,
• poprawa stanu furtki wejściowej na teren działki,
• dostosowanie wysokości ogrodzenia do l m. (zgodnie z regulaminem ROD),___________
3. DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE na działce (KWATERA SADOWNICZA -ocena na podstawie   następujących kryteriów:
• aktualnego stanu drzew owocowych - pod względem ich cięcia, czyli regulowania kształtu i wielkości koron, prześwietlania, odmładzania,
•   aktualnego stanu   krzewów   owocowych   pod   względem   ich   cięcia, czyli regulowania kształtu i wielkości koron, prześwietlania, odmładzania,
• zgodności z regulaminem ROD (odległość nasadzeń od granic, występowanie odmian i form słabo rosnących itp.)
•   oceny   usytuowania   kwatery sadowniczej   w   odniesieniu do zagospodarowania   działki
(gęstość nasadzeń, kolizja z mała architekturą, altaną, układem komunikacji)
DZIAŁANIA W KIERUNKU MODERNIZACJI kwatery sadowniczej -PROPOZYCJE
• konieczność   wykonania   cięć odmładzających   starych   drzew owocowych, dla poprawy ich kondycji,

• konieczność wykonania cięcia prześwietlającego drzew owocowych (usunięcia pędów chorych, krzyżujących się, suchych, połamanych),

• konieczność przeprowadzenia cięcia formującego zwłaszcza u drzew młodych, w celu uzyskania silnej dobrze doświetlonej korony, zdolnej utrzymać ciężar owoców),

• konieczność wykonania inwentaryzacji istniejących nasadzeń i zaplanowanie nowego układu części sadowniczej (z uwzględnieniem nowych nasadzeń z udziałem form słabo rosnących) w przypadku gdy obecny wygląd wprowadza chaos i nieład w ogólnej ocenie działki,

• uzupełnienie istniejącej kwatery sadowniczej nowymi nasadzeniami gatunków owocujących, ze względu na zbyt małą gęstość nasadzeń,\

• sukcesywne usunięcie drzew owocowych posadzonych w zbyt bliskiej odległości od granic, zaplanowanie i założenie kwatery sadowniczej,

• usunięcie okazów chorych, uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, nie wykazujące żywotności,______________________________________________

4. CZEŚĆ   OZDOBNA   DZIAŁKI ( roślinność   ozdobna i krzewy oraz rabaty) - ocena
winna uwzględniać następujące kryteria:
• ocenę rozmieszczenia roślinności ozdobnej na działce w tym   drzew   i krzewów ozdobnych (uwzględniając ich dobór, ilość, kondycję roślin itp.)
• ocenę   zaprojektowanych rabat kwiatowych na działce (czytelność układu, powiązania z innymi elementami działki ( z tarasem wypoczynkowym, z elementami małej architektury itp.)
    • zgodność z regulaminem ROD (odległość od granic, występowanie gatunków i  form słabo rosnących itp.)
DZIAŁANIA W KIERUNKU MODERNIZACJI części    ozdobnej   -   PROPOZYCJE
• konieczność wykonania cięcia pielęgnacyjne - formującego, w celu dominacji przewodnika (pędu głównego), w przypadku krzewów polega ono na skróceniu pędów, w celu zagęszczenia niższych partii, a także usunięciu pędów zbędnych, krzyżujących się i konkurujących o światło.
     • stosowanie cięcia prześwietlającego, polegającego na rozluźnieniu korony, doświetlenie wnętrza,
     • potrzeba wprowadzenia na działkę krzewów ozdobnych, w celu lepszego jej zagospodarowania
• przeprowadzenie cięcia sanitarnego, konieczność wykonania cięcia korygującego na ukształtowanych w sposób niewłaściwy koronach starszych drzew i krzewów,
• wykonanie cięcia odmładzającego polegającego na usuwaniu gałęzi lub pędów suchych, chorych, i uszkodzonych konarów i gałęzi,
• racjonalne rozmieszczenie części ozdobnej na działce (drzew i krzewów ozdobnych), gdyż przypadkowe ich rozmieszczenie na działce stwarza poczucie braku układu kompozycyjnego,
    • skorygowanie wymiarów krzewów ozdobnych posadzonych bezpośrednio przy ogrodzeniu,
    • podkreślenie układu kształtu istniejących rabat poprzez wprowadzenie obwódek w postaci palisad, rolborderów, obwódek z kamienia, roślinnego materiału karłowego (bukszpan, berberys,
• tawuła), ściółkowanie rabat w celu przykrycia gleby, co powoduje zmniejszenie parowania wody, nie dopuszcza do rozwoju chwastów,
   • obniżenie żywopłotu pomiędzy działkami do wys. 1metra.
5. ESTETYKA NA   DZIAŁCE -ocena winna zawierać następujące elementy - stan/poziom
• ogólne wrażenie estetyczne i kompozycyjne działki
DZIAŁANIA W KIERUNKU POPRAWY   ESTETYKI         - PRZYKŁADY
• usunąć zbędne na działce, zgromadzone przy altanie przedmioty,
• poprawić stan ścieżki ogrodowej,
•   wprowadzić więcej kwitnących roślin ozdobnych,   kwiatów jednorocznych, dwuletnich itd,
• odchwaścić część działki przewidzianą pod uprawę warzyw,
• zastosować na działce nawozy zielone   okrywowe (wyka, peluszka, łubin, facelia inne),FUNKCJONALNOŚĆ   DZIAŁKI - ocena winna zawierać następujące kryteria :
• ocenę - czy działka spełnia funkcję wypoczynkową, czy działka spełnia funkcję użytkową,
•   ocenę - czy działka spełnia funkcję wypoczynkowo - produkcyjną
• ocenę jakie inne funkcje spełnia działka, DZIAŁANIA W KIERUNKU POPRAWY FUNKCJONALNOŚCI
•   stworzenie wstępnego planu funkcjonalnego działki (poprzedzającego konkretny projekt działki),
• nadanie spójnej kompozycji i proporcji występujących funkcji na działce w zależności od potrzeb rodziny użytkownika działki,
• zalecenia w kierunku nadania   większej   spójności występującym funkcjom na działce, w celu podniesienia walorów estetycznych i poczuciu ładu przestrzennego_______________
7. MAŁA ARCHITEKTURA NA DZIAŁCE (ścieżki, nawierzchnie, oczko wodne, trejaże. pergole inne podpory pod rośliny, łuki, meble ogrodowe, placyki wypoczynkowe i inne)
• różnorodność i pomysłowość dotycząca elementów małej architektury
DZIAŁANIA     W     KIERUNKU     POPRAWY     lub     WPROWADZENIA     ELEMENTÓW     MAŁEJ
ARCHITEKTURY
• wprowadzenie ciekawych rozwiązań małej architektury, w celu podniesienia atrakcyjności działki,
• konieczność   renowacji (odświeżenie, odnowienie) zapuszczonych i zaniedbanych elementów małej architektury
•   stała konserwacja elementów małej architektury,
• poprawa zniszczonych, zapuszczonych   nabrzeży oczka wodnego,
• konieczność wymiany obiektów małej architektury na nowe, w przypadku gdy stan ich jest zły
8. EKOLOGIA NA   DZIAŁCE -ocena winna zawierać następujące elementy:
• ocenę działań w kierunku ekologii (jakie są działania),
• obecność kompostownika (ów), prawidłowość posadowienia na działce, estetyka,
• występowanie budek lęgowych,   dbałość o nie, występowanie   karmników,
• zbieranie wody opadowej,
• stosowanie nawozów zielonych, stosowanie innych nawozów organicznych,
• stosowanie naturalnych środków ochrony roślin,
DZIAŁANIA W KIERUNKU POPRAWY   EKOLOGU:
• konieczność umieszczenia na działce kompostownika,
• zamieszczenie na wyższych drzewach lub wysięgnikach budek lęgowych, w celu zapewnienia ptakom miejsca do schronienia,
• umieszczenie na działce karmników dla ptaków, w celu ich dokarmiania w okresie zimowym,
•   stosowanie naturalnych środków     ochrony     roślin,   stosowanie     nawozów        zielonych (przedplonów, poplonów itp.),
• zbieranie   i   magazynowanie   wody    opadowej    do podlewania   działki,
9. PORZĄDEK   I    ŁAD    PRZESTRZENNY    NA    DZIAŁCE
• ocena całości zagospodarowania, poziom utrzymania porządku na działce
ZALECENIA W CELU POPRAWY porządku i lądu przestrzennego oraz estetyki na działce :
• uporządkowanie działki z niepotrzebnych przedmiotów, które zgromadzono na niej     w sąsiedztwie   altany, przy ogrodzeniu działki itp.
• podjecie działań w celu podniesienia walorów estetycznych i poczucia ładu przestrzennego na działce.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------