11.09.2020
 
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE” we Wrocławiu
51-607 Wrocław; ul. Czackiego 53
e-mail: zarzad@rod-zacisze.wroclaw.pl
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania
Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej na terenie kolonii Czarna Woda w ROD „ZACISZE” we Wrocławiu
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest o przepisy:
- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 11.10.2015 r. w sprawie inwestycji i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polskim Związku Działkowców.
- Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej na terenie kolonii Czarna Woda w ROD „ZACISZE” we Wrocławiu w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 
Zakres prac określony jest w dokumentacji przetargowej.
 
Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Koszty realizacji wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
 
Dokumentację przetargową można otrzymać w formie elektronicznej lub odebrać w formie papierowej w siedzibie Zarządu ROD „ZACISZE” we Wrocławiu. Zainteresowani udziałem w przetargu proszenie są o kontakt z przedstawicielem Organizatora – e-mail zarzad@rod-zacisze.wroclaw.pl lub tel. 601 890 467.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16.00
 
Otwarcie ofert nastąpi 02 października 2020 r. o godz. 16.00 w siedzibie Organizatora przetargu. Organizator przetargu przewiduje możliwość skorzystania z „procedury odwróconej”, w wyniku której dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24a ust. 1 ustawy Pzp).
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie