15.09.2020

 

Zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie ROD
W dniu 6 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579), która wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Wobec czego Zarządy ROD jak i sami działkowcy powinni zapoznać się z najważniejszymi zmianami, które zostały wprowadzone w.w ustawą.
Do najważniejszych z nich należy:
ü Możliwość wyboru przez właścicieli nieruchomości pomiędzy przystąpieniem do zorganizowanego przez Gminę Wrocław systemu gospodarki odpadami lub do systemu prywatnego.
 
ü Obowiązek segregacji odpadów według pięciu frakcji:
·       niesegregowane (zmieszane),
·       papier,
·        tworzywa sztuczne (metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
·        szkło,
·       bioodpady
ü Nowe, brązowe pojemniki- bioodpady, do których będziemy wrzucać: obierki, resztki owoców, warzyw, kwiaty, trawę oraz rozdrobnione gałęzie.
Wraz z dostosowaniem przepisów miejscowych do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach został również zmieniony sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ceny kształtują się następująco:
§ worek     80 litrów – 12,12 zł;
§ worek    120 litrów – 18,19 zł;
§ pojemnik   0,06 m³ –   3,17 zł;
§ pojemnik   0,08 m³ –   4,23 zł;
§ pojemnik   0,12 m³ –   6,34 zł;
§ pojemnik   0,24 m³ – 12,69 zł;
§ pojemnik   0,36 m³ – 19,04 zł;
§ pojemnik   0,66 m³ – 34,92 zł;
§ pojemnik   1,10 m³ – 58,20 zł;
§ pojemnik 7,00 m³ – 370,41 zł;
§ pojemnik 10,00 m³ – 529,16 zł;
§ pojemnik 16,00 m³ – 846,66 zł.
Podwyżki cen za gospodarowanie odpadami, które we Wrocławiu w porównaniu do cen w innych miastach w Polsce wzrosły średnio o 36% wynikają przede wszystkim przez zmiany, które wprowadziła znowelizowana ustawa o porządku i czystości w gminach tzw. ustawa śmieciowa, ale również przez wzrost wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych oraz ogólny wzrost cen paliwa, energii elektrycznej oraz koszty pracy. Należy zaznaczyć, iż z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, wprowadzone naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów dotyczy każdej z pięciu obowiązkowych frakcji.
W związku z powyższym każdy działkowiec, posiadający działkę w ROD, ma obowiązek wrzucania odpadów do odpowiednich pojemników z zachowaniem zasad segregacji odpadów. W myśl §68 pkt.1 i pkt.2 Regulaminu ROD - działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami oraz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych.
Działania niezgodne z zapisami Regulaminu ROD mogą skutkować upomnieniami kierowanymi przez Zarząd ROD, a w skrajnych przypadkach wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Ważne jest, aby wszyscy działkowcy poczuwali się do odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących tak ważnej kwestii jaką jest gospodarka odpadami w ROD. Tylko samodyscyplina pozwoli uniknąć trudności w odbiorze odpadów lub nakładanie kar na ROD, które nie stosują się do obowiązujących przepisów.
 
Wobec czego poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat segregacji odpadów i tego co można wrzucać do poszczególnych pojemników:
Pojemnik niebieski:
•          Gazety, kartony, tektura
•          Katalogi, foldery papierowe
•          Papier szkolny,
•          Stare zeszyty, książki bez twardej okładki
Pojemnik żółty:
•          Plastikowe butelki, torby
•          Drobne przedmioty metalowe - puszki, kapsle
•          Opakowania po konserwach,
•          Kartony, które od środka są pokryte warstwą aluminium,
•          Plastikowe opakowania ( za wyjątkiem tych, które mają dodatkowe ostrzeżenia na etykiecie)
Pojemnik czarny- odpady zmieszane:
Uwaga! Nazwa „odpady zmieszane” nie oznacza, że do takiego pojemnika możemy wrzucać wszystko. Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy odpady typy: talerze, brudny papier, kubki i te części śmieci, których nie wrzucimy do pozostałych pojemników.
Pojemnik zielony:
•          Szklane butelki, słoiki, opakowania szklane
Do pojemnika zielonego nie należy wrzucać luster, szkła okiennego, ceramiki czy żarówek.
Pojemnik brązowy- bioodpady, do których będziemy wrzucać: obierki, resztki owoców, warzyw, kwiaty, trawę oraz rozdrobnione gałęzie.
 
Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami §42 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec jest zobowiązany do kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w tym w szczególności pochodzących z działki części roślin.
 
                                                                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                                                  mgr  Janusz  Moszkowski

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie