30.09.2020

 

S T A N O W I S K O
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 września 2020r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w pełni popiera działania władz państwowych w zakresie prawidłowej gospodarki wodą, której deficyt jest coraz bardziej odczuwalny i powodujący powstawanie obszarów suszy. Nasilające się w tej sprawie tendencje mają wpływ na całą gospodarkę państwa, a co za tym idzie na byt zamieszkujących takie tereny ludzi.
Podjęta w tym zakresie przez władze państwowe inicjatywa zmierzająca do poprawy tej niekorzystnej sytuacji w postaci projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, której celem jest z jednej strony ochrona przed nadmiernym zużyciu wody, a z drugiej jej retencjonowanie w celu zabezpieczenia wykorzystania wody dla szeroko rozumianych celów gospodarczych jest godna poparcia.
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu pragnie podkreślić, że działania mające na celu racjonalne gospodarowanie wodą prowadzone są od dłuższego czasu na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Systematycznie, co roku coraz więcej zakładanych jest na sieci wodociągowej na działkach liczników poboru wody przez co woda przeznaczona do celów uprawowych jest wykorzystywana w sposób bardziej oszczędny. Zauważyć należy również fakt wykorzystania przez działkowców wody opadowej poprzez gromadzenie tzw. „deszczówki” w specjalnych pojemnikach np. beczkach, przez co coraz mniej zużywa się wody gruntowej. Zatem retencjonowanie wody i oszczędne nią gospodarowanie jest celem naszego Stowarzyszenia – Polskiego Związku Działkowców.
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zwraca ponadto uwagę na korzystny wpływ terenów rodzinnych ogrodów działkowych na obszary naszych miast. Ogrody działkowe jako stały element zieleni miejskiej zatrzymują odpływ wody, stanowią naturalny jej rezerwuar i korzystnie wpływają na coraz bardziej wysuszone, nagrzewane obszary intensywnej zabudowy.
Przedstawiając powyższe – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych powinny być szczególnie chronione przed nieuzasadnioną ich likwidacją, chyba, że dotyczy ona inwestycji o charakterze nadrzędnym, ogólnospołecznym którymi są inwestycje zapobiegające skutkom suszy. Przedstawiony projekt ustawy w tej sprawie powinien, tak jak inne „specustawy” na przykład „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”, czy „w zakresie budowli przeciwpowodziowych”, zabezpieczać w przypadku likwidacji terenów ogrodów interesy działkowców i naszego stowarzyszenia – Polskiego Związku Działkowców w zakresie prawa do odszkodowań za likwidowany majątek na działkach i na terenach wspólnych.  Projekt ten powinien przyznać prawo PZD do wskazania przez inwestora zamiennego terenu i odtworzenia ogrodu tak jak to jest w przypadku likwidacji ogrodu na cel publiczny lub na wyżej wymienione – cele drogowe i wałowe. Przedstawiony projekt ustawy tego obowiązku nałożonego na inwestora nie zawiera, a sposób określania odszkodowania za likwidowany majątek jest nieczytelny, zróżnicowany a powinien być jasno określony jak jest wyrażony w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.XII.2013r. tj. poprzez sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego. Okręgowy Zarząd zwraca uwagę również na konieczność wprowadzenia do projektu ustawy uregulowania zawartego w art. 25 ust. 4 ustawy o ROD tj. do likwidacji tzw. resztówki” ogrodu działkowego jeżeli w wyniku likwidacji części ogrodu nie nadaje się do dalszego wykorzystania na dotychczasowy cel.
Wskazane uwagi, które powinny być uwzględnione w przedstawionym projekcie ustawy zmierzają jak wskazano wyżej do zachowania terenów ogrodów działkowych w miastach, gdyż same w sobie prowadzą do przeciwdziałania powstawania obszarów suszy, gorących obszarów miejskich oraz retencjonują wodę.
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu uważa, że zapisy projektu ustawy powinny doprowadzić do zmiany przepisów w ustawie Prawo Wodne w zakresie poboru wody dla celów nawadniania upraw w rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności w zakresie ustalania z tego tytułu stawek. Stowarzyszenie ogrodowe – Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, a woda w rodzinnych ogrodach działkowych, w sposób oszczędny jest wykorzystywana wyłącznie dla celów uprawowych. Grunty ogrodów działkowych są ponadto gruntami rolnymi, a w związku z powyższym w art. 270 ustawy Prawo Wodne powinien być wprowadzony zapis gwarantujący zwolnienie z opłaty stałej za pobór wody.
Rodzinne ogrody działkowe, których celem jest ochrona i poprawa środowiska miejskiego, wytwarzanie korzystnego mikroklimatu, uzupełnienie obszarów zieleni miejskiej oraz służebna rola wobec społeczeństwa miejskiego, powinny być szczególnie chronione, pielęgnowane i doceniane przez wszelkiego szczebla władze, w tym władze naszego Państwa.
Przedstawiając powyższe – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Sejmowych, posłów na Sejm RP o uwzględnienie wskazanych w tym Stanowisku propozycji zmian zapisów w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, a dotyczących terenów rodzinnych ogrodów działkowych i naszego Stowarzyszenia.
Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu                                   Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr inż.  Ewa Gaicka                                                       mgr  Janusz Moszkowski           

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie