R A M O W Y  p r o g r a m       t r z y d n i o w e g o   s z k o l e n i a    k a n d y d a t ó w     na      d z i a ł k o w c ó w     o r g a n i z o w a n e g o         w   O k r ę g o w y m    D o m u         D z i a ł k o w c a    w e    W r o c ł a w i u ul. S t a r o g r o b l o w a    4
 
I. TEMATYKA DOTYCZĄCA SPRAW ORGANIZACYJNYCH
1.Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013r.
2. Prawa i obowiązki   działkowca w świetle Statutu PZD i Regulaminu ROD
3.Zagospodarowaniedziałki według obowiązujących przepisów   PZD
4.Aktualna  sytuacja  Związku i znaczenie stanu ogrodów i działek na ich postrzeganie w środowisku   miejskim
 
II. TEMATYKA   dot. GLEBOZNAWSTWA    i NAWOŻENIA
1. Podstawowe  wiadomości o glebie i jej właściwościach :
·      kwasowość gleby, nawożenie wapniowe, organiczne, nawozy zielone,
·      sposoby poprawy struktury gleby i jej pojemności sorpcyjnej i wodnej,
·      wymagania glebowe roślin ogrodniczych,
·       elementy    ekologii.
 
III. WARZYWNICTWO
1. Uprawa   podstawowych roślin warzywniczych na działce i znaczenie ich dla   zdrowia ludzi,
·       przygotowanie gleby pod uprawę roślin warzywniczych,
·       warzywa produkowane   z   siewu   oraz z   rozsady -terminy
·       znaczenie  płodozmianu, przygotowanie    rozsady warzyw,
2. Agrotechnika    uprawy  warzyw   w     okresie    wegetacj.XII.i     roślin,
3. Sposoby przyspieszania i opóźniania   zbioru   warzyw,
 
IV. SADOWNICTWO
1.Zakładanieczęści sadowniczej na działce, z zaleceniem kwaterowego prowadzenia   upraw sadowniczych,
2.Podstawowe wiadomości o podkładkach drzew owocowych, znaczenie podkładek   w uprawach prowadzonych na działce,
3.Przegląd gatunków iodmian zalecanych   do upraw amatorskich,
4.Prowadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów owocowych w pierwszych latach po posadzeniu,
5.Metody   cięcia i prześwietlania drzew   i krzewów   owocowych,
 
V. ROŚLINY    OZDOBNE
1.Rola roślin ozdobnych i możliwości  ich zastosowania na działce,
2.Uprawa roślin  wieloletnich, przykłady, stosowanie dodatkowych elementów ozdobnych – podpór, kamieni i innych
3. Uprawa   roślin   dwuletnich     i jednorocznych,
4.Znaczenie roślin ozdobnych w wprowadzaniu elementów modernizacji,
 
VI. OCHRONA    ROŚLIN
1.Podstawowe wiadomości z zakresu ochrony roślin, przegląd najbardziej rozpowszechnionych chorób i szkodników na działce,
2.Metody ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnienier.m   sposobów  agrotechnicznych    i biologicznych   ochrony.
 
Trzydniowe  szkolenie kandydackie  prowadzą  Radca Prawny Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu i wysokiej klasy wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wykłady prowadzone są w godzinach popołudniowych t.j. od   godziny  16.oo zgodnie z przesłanym do wszystkich zarządów ROD   harmonogramem  szkoleń. 
Na  szkolenie należy zgłosić się ze skierowaniem uzyskanym od Zarządu ROD w którym planuje się uzyskać działkę.
Szkolenie  kończy  się  uzyskaniem  Zaświadczenia ukończenia   kursu, które  jest  jednym z elementów  otrzymania od Zarządu   Ogrodu   Przydziału    działki.
 

Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
We   Wrocławiu
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie