16.06.2021
 
VI-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
            W dniu 14 czerwca 2021r. miało miejsce VI posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej hotelu Scandic we Wrocławiu przy zachowaniu pełnych obostrzeń i wymagań związanych ze stanem epidemii koronawirusa COVID-19. W posiedzeniu, które trwało od godziny 10:00 do 15:00 wzięło udział 34 członków Okręgowej Rady oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska. Frekwencja wyniosła 87,18%.
          Obrady otworzył i przewodniczył im Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski. Zebrani uczcili chwila ciszy zmarłych – byłego, długoletniego członka Okręgowego Zarządu i Wiceprezesa Okręgu Pana Jerzego Karpińskiego i członka Okręgowej Rady, Prezesa ROD „Dzierżonia” Pana Kazimierza Neckara.      
          Zebrani członkowie OR zatwierdzili 22 punktowy porządek obrad oraz powołali Komisję Uchwał i Wniosków w osobach: inż. Zbigniew Knapek – Przewodniczący Komisji, mgr Ewa Szajneman, mgr Pelagia Mamzerowska i mgr Czesław Warych.  
          Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu za 2020r. przedstawił Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski. W sprawozdaniu zwrócił uwagę na trudny rok w realizacji zadań spowodowany epidemią koronawirusa COVID-19 oraz na ograniczenia z tego powodu w funkcjonowaniu organów okręgowych PZD i Biura Okręgu. Prezes Okręgu stwierdził jednakże, iż w 2020r. nie przeszkodziło to w pomyślnej realizacji wielu zadań, w tym w regulacji stanu prawnego terenów ROD – uzyskując 6 decyzji głównie Prezydenta Wrocławia na obszar ponad 19 ha a do uregulowania pozostał teren o powierzchni około 31 ha. Ponadto Prezes Okręgu zwrócił uwagę na fakt, że regulacja stanu prawnego terenów ROD następuje również w wyniku procesów likwidacji części terenów ROD. w 2020r. działania likwidacyjne objęły tereny 21 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 7,83ha. Po ponad 16 latach zakończony został proces likwidacyjny terenów ROD „Pod Morwami” we Wrocławiu. W wyniku regulacji stanu prawnego terenów ROD łączna powierzchnia ogrodów działkowych uległa zmniejszeniu o 15,3387ha i wynosi obecnie 2317,8992ha. Ważnym tematem sprawozdania był wzrost zapotrzebowania na działki w ROD, co w 2020r. skutkowało przyjęciem w poczet członków PZD 4423 nowych działkowców i zagospodarowaniem zdecydowanej większości wolnych działek w ROD. Zjawisko to spowodowało rozpoczęcie rozmów w władzami Wrocławia dotyczących przekazania nowych gruntów pod tworzenie nowego ROD, które to grunty o pow. 4,72ha zlokalizowane w dzielnicy Krzyki przylegają do ROD „Przyjaźń”. Prezes Okręgu w swoim sprawozdaniu dużą uwagę poświęcił także zadaniom inwestycyjnym realizowanym z dużym powodzeniem, głównie dzięki uchwale nr 92/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020r. w związku ze stanem epidemii oraz w oparciu o uchwały walnych zebrań z 2019 i 2020r. Do realizowanych zadań Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przyznał dotacje na łączną kwotę 1 006 857,90 zł, w tym 600 000 zł to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z Gminy Wrocław, za co Prezes Okręgu złożył podziękowania Prezydentowi Wrocławia Panu Jackowi Sutrykowi. Ponadto Prezes Okręgu poinformował, że w 2020r. Okręgowy Zarząd zawarł 19 umów czasowego zajęcia terenów ROD oraz 4 aneksy do umów oraz rozpatrywał sprawy związane z wprowadzaniem zmian w planach zagospodarowania ROD. W Sprawozdaniu Prezes Okręgu zawarł również informacje o trwającym procesie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych, które wydane zostały dla 15 ROD, a 10 zarządów ROD wciąż oczekuje na ich wydanie. Prezes Okręgu zwrócił również uwagę na fakt, iż działalność Okręgu to również postępowania prawne i kontrolne. Kontynuowane są postępowania prokuratorskie, komornicze oraz działalność kontrolna w ROD. W ramach działalności prawnej rozpatrywano skargi oraz udzielano porad prawnych zarządom, komisjom rewizyjnym i działkowcom. Rozpatrywano pod katem prawnym wnioski zarządów ROD w sprawie wypowiedzeń umów dzierżawy działkowej, poddawano kontrolom uchwały walnych zebrań i uchwały zarządów oraz w wyniku rezygnacji członków zarządów, powoływano zarządy komisaryczne. Prezes Okręgu omówił również funkcjonowanie Ośrodka Finansowo – Księgowego, który prowadzi finanse ROD, i który to wciąż się rozwija. Ponadto w swoim sprawozdaniu Prezes Okręgu zawarł informację dotyczącą funkcjonowania Okręgowego Zarządu PZD, który obradował na 17 posiedzeniach, na których podjęto łącznie 273 uchwały oraz przyjęto 1 stanowisko, realizując tym samym zadania OZ wynikające wprost ze Statutu PZD oraz z uchwał Krajowego Zarządu I Krajowej Rady PZD. 
          Następnie Główna księgowa OZ przedstawiła członkom Okręgowej Rady bilans i sprawozdanie finansowe okręgu wrocławskiego za 2020r., wskazując że działalność Okręgu w 2020r. zamknęła się nadwyżką 150.390,13zł oraz przedłożyła Preliminarz finansowy Okręgu wrocławskiego na 2021r. Protokół z badania bilansu i ocenę z działalności Okręgowego Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani mgr Zofia Zielińska, podkreślając prawidłowość sporządzonych dokumentów i wysoką ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedłożyła również Ocenę preliminarzy finansowych okręgu wrocławskiego na 2021r., wskazując, że zapewnia on pełną realizację zadań statutowych i zapewnia płynność finansową Okręgu.
          W kolejnym wystąpieniu Główna księgowa OZ przedstawiła Roczny, zbiorczy bilans i sprawozdanie finansowe ROD okręgu wrocławskiego za 2020r. oraz Roczne, zbiorcze preliminarze finansowe ROD okręgu wrocławskiego na 2021r., a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani mgr Zofia Zielińska omówiła Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej z badania bilansu i sprawozdań finansowych ROD okręgu wrocławskiego za 2020r. oraz Ocenę Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD do rocznych, zbiorczych preliminarzy finansowych ROD okręgu wrocławskiego na 2021r.
          Prezes Okręgu wręczył wszystkim obecnym członkom OR Plan pracy okręgu wrocławskiego na 2021r. i omówił szczegółowo jego obszerną tematykę.
          W kolejnym punkcie Prezes Okręgu omówił realizację inwestycji w remontów w ROD okręgu wrocławskiego w 2021r. Poinformował członków OR o otrzymaniu z Gminy Wrocław dotacji w kwocie 420 000zł na ich realizację i zaapelował do członków OR, którzy z ramienia Okręgu uczestniczą w walnych zebrania w ROD o zachęcanie do podejmowania uchwał w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na walnych zebraniach, aby wykorzystać otrzymane środki.
          Prezes Okręgu bardzo szczegółowo omówił Jubileusz 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców przestawiając szczegółową historię PZD uczestnikom posiedzenia, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze stronu członków OR. Przedstawił wszelkie działania polityczne, społeczne, protesty, marsze w obronie Polskiego Związku Działkowców, podkreślając przy tym ogromne zasługi Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego, który zawsze walczył o Związek, a poprzez podejmowanie słusznych decyzji i skutecznych działań doprowadził ostatecznie do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.
 
          Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu podjęła 12 uchwał, tj.
 
1.     Uchwałę nr 1/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu w 2020r.
 
2.     Uchwałę nr 2/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdań finansowych okręgu wrocławskiego za 2020 rok.
 
3.     Uchwałę nr 3/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy okręgu wrocławskiego na 2021r. 
 
4.     Uchwałę nr 4/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych okręgu wrocławskiego na 2021r. 
 
5.     Uchwałę nr 5/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego, zbiorczego sprawozdania finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego za 2020 rok.
 
6.     Uchwałę nr 6/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego, zbiorczego preliminarza finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego na rok 2021.
 
7.     Uchwałę nr 7/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD okręgu wrocławskiego w 2021r.
 
8.     Uchwałę nr 8/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie Jubileuszu 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców.
 
9.     Uchwałę nr 9/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Pana Kazimierza Neckara.  
 
10.Uchwałę nr 10/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Pani Władysławie Kmiecik.
 
11.Uchwałę nr 11/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Okręgowej Rady Pana Ryszarda Kuzia.   
 
12.Uchwałę nr 12/VI/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Okręgowej Rady Pana Krzysztofa Szachniewicza.   
 
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Prezes OR podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, życząc dalszych sukcesów w działalności na rzecz Polskiego Związku Działkowców i zaprosił na obiad, który został podany w hotelowej restauracji.
  
Wiceprezes Okręgu PZD we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Gaicka
 
 

ZałącznikWielkość
Uchwała nr 1VIOR.doc56 KB
Uchwała nr 3VIOR.doc52 KB
Uchwała nr 7VIOR.doc50 KB
Uchwała nr 8VIOR.doc57.5 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie