Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.
 
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., który zakwestionował prawa Polskiego Związku Działkowców do prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych każe zastanowić się nad przyszłością ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dotychczas Polski Związek Działkowców przez okres ponad 30 lat swojej działalności doprowadził nie tylko do ogromnego rozwoju ogrodów działkowych co pozwoliło na pełne zaspokojenie potrzeb społecznych, ale doprowadził także do wysokiego poziomu stanu zainwestowania ogrodów oraz znacznej modernizacji urządzeń i obiektów ogrodowych. Realizacji tych celów sprzyjały zakwestionowane przez Trybunał przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, potwierdzając tym samym jak wielka była pomyłka Trybunału, jak wielką krzywdę Trybunał wyrządził ogrodom a przede wszystkim rodzinom działkowców i obecnej Organizacji.
Sukcesy Polskiego Związku Działkowców były możliwe dzięki wielkiej sprawności organizacyjnej i ogromnego zaangażowania tysięcy społecznych działaczy Związku. Sukcesy Związku były również owocem zwartości ale przede wszystkim jedności organizacyjnej, która doprowadziła do skutecznej obrony ogrodów przed nieuzasadnioną likwidacją.
Dzisiaj w okresie zagrożenia praw działkowców i ogrodów wywołanego Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zachodzi jak nigdy dotąd konieczność zwarcia szeregów i doprowadzenia do powstania nowej ogólnopolskiej organizacji działkowców, która kontynuować będzie zadania związane z utrzymaniem i rozwojem ogrodów. Niezbędna będzie wysoka świadomość działaczy i działkowców, że tylko jedna silna organizacja zrzeszająca wszystkie rodzinne ogrody działkowe może skutecznie przeciwstawić się nasilającym się próbom likwidacji ogrodów i to nie tylko na cele publiczne ale również na cele komercyjne. Przyszłość ogrodów działkowych zależy zatem w dużej mierze od nas samych ale także od dobrego prawa jakie będzie ustanowione w nowej ustawie i które będzie chronić ogrody.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się w związku z tym do wszystkich działkowców i wszystkich członków obecnych organów Związku o udzielenie pełnego poparcia dla powstania nowej krajowej organizacji działkowców. Nowy Związek, który będzie wspierać ogrody działkowe współpracować będzie z wszystkimi samorządami terytorialnymi, z organami administracji państwowej i wszystkimi instytucjami i organizacjami służąc rodzinom działkowców i całemu społeczeństwu.

Warto odwiedzić


 

Logowanie