STANOWISKO
 
Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
 
         Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, w której uczestniczą przedstawiciele wszystkich ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego stwierdza, że Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. był wielkim zaskoczeniem i wzbudził zdziwienie blisko 60 tysięcznej rzeszy użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy jak i członkowie społecznych organów Polskiego Związku Działkowców spodziewali się bowiem niewielkiej ingerencji Trybunału w ustawę, tym bardziej, że zarówno Sejm RP jak i Prokurator Generalny podtrzymali swoje stanowiska w zakresie niekonstytucyjności tylko 4 przepisów ustawy a przedstawiciel wnioskodawcy – I Prezesa Sądu Najwyższego znacznie ograniczył złożony wcześniej wniosek. Wbrew oczekiwaniom Trybunał Konstytucyjny dokonał jednak oceny całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdzając niezgodność z Konstytucją aż 24 przepisów ustawy, godząc tym samym w podstawowe prawa działkowców, ogrodów i Związku. Uchylając zdecydowaną większość przepisów ustawy Trybunał nie dokonał w sposób właściwy analizy jej treści a zwłaszcza nie zwrócił uwagi na ideę zawartą w ustawie, która bardzo dobrze służyła dotąd nie tylko społeczności działkowej ale także całemu społeczeństwu i gminom.
         Trybunał nie wziął również pod uwagę potrzeb społecznych i zagwarantowania istnienia organów w miastach oraz praw sprawdzonej i wielce zasłużonej dla ogrodów samorządnej, niezależnej i pozarządowej organizacji społecznej – Polskiego Związku Działkowców.
         Trybunał Konstytucyjny wychodząc z błędnego założenia o konieczności likwidacji tzw. „monopolistycznej” pozycji Związku nie uwzględnił możliwości organizowania i prowadzenia ogrodów działkowych także przez inne podmioty. W rzeczywistości Trybunał wydając Wyrok wystąpił przeciwko silnemu, dzięki przepisom ustawy Związkowi, silnemu dzięki jedności organizacyjnej, realizującemu z powodzeniem zawarte w ustawie cele i zadania. Celem Wyroku było zatem rozbicie i podzielenie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego a tym samym osłabienie jego skuteczności w walce o zachowanie ogrodów.
Konferencja Okręgowa stwierdza, że uchylając przepisy ustawy dotyczące likwidacji ogrodów Trybunał stworzył szerokie możliwości przeznaczania i sprzedaży terenów ogrodów na cele komercyjne i deweloperskie. Z krajobrazu miast w krótkim czasie mogą zniknąć w związku z tym liczne tereny ogrodów działkowych.
Wyrok Trybunału godzi zatem w prawo ogrodów do istnienia, w prawo do ich rozwoju oraz w prawo działkowca do użytkowania działki. Uchylając przepisy dotyczące zwolnień od podatków i opłat administracyjnych, Trybunał otworzył możliwość opodatkowania terenów ogrodów i ponoszenia ciężarów podatkowych przez działkowców. Uchylając przepisy dotyczące własności Związku urządzeń i obiektów ogrodowych stworzył możliwość ich przejęcia przez gminy lub Skarb Państwa co jest jawnym pogwałceniem chronionego konstytucyjnie prawa własności.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że Wyrok Trybunału Konstytucyjnego odpowiada tendencjom niektórych partii politycznych i grup biznesowych, które od wielu lat wypowiadały się przeciwko istnieniu ogrodów, szczególnie w dużych miastach, lansując fałszywą tezę tzw. „blokowania” rozwoju miast pomimo nieustannego wprowadzania licznych ustawowych ograniczeń praw działkowców i Związku.
Konferencja Okręgowa podziela poglądy wyrażone w zdaniach odrębnych Sędziów Trybunału Pana Marka Kotlinowskiego i Prof. Andrzeja Wróbla, którzy zarzucając Wyrokowi brak konstytucyjnych podstaw do rozwiązania społecznej organizacji - Polskiego Związku Działkowców zwracają uwagę na idee zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i realizowane przez Związek obiektywnie uzasadnione cele społeczne.
Wyrażone w zdaniach odrębnych poglądy są zbieżne z celami Związku, w szczególności jeżeli chodzi o ochronę najbiedniejszych grup społecznych w Polsce i o realizację zasady zrównoważonego rozwoju kraju.
Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjmując Wyrok Trybunału tylko do wiadomości stwierdza, że jest on szkodliwy również dlatego ,że prowadzi do dalszego ubożenia społeczeństwa polskiego, o czym zapomnieli Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
Pomimo Wyroku Trybunału Konstytucyjnego - Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wzywa wszystkie zarządy i komisje statutowe ogrodów działkowych do dalszego sumiennego wypełniania swoich obowiązków oraz udziela wszelkiego poparcia Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców dla działań mających na celu łagodzenie skutków Wyroku i odwrócenie niekorzystnych tendencji wynikających z Wyroku Trybunału.
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie