09.11.2021

VII-me posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
 
     W dniu 08 listopada 2021r. miało miejsce VII posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Okręgowego Domu Działkowca we Wrocławiu przy zachowaniu środków ostrożności wynikających ze stanu epidemii koronawirusa COVID-19. W posiedzeniu wzięło udział 32 członków Okręgowej Rady, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska oraz zaproszeni goście. Frekwencja wyniosła 82,05%.
        Obrady otworzył i przewodniczył im Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski. Zebrani członkowie OR zatwierdzili 16 punktowy porządek obrad oraz powołali Komisję Uchwał i Wniosków w osobach: Pan Czesław Warych – Przewodniczący Komisji, Pani Henryka Kopacka, Pan Ryszard Kuzia i Pan Ryszard Mac. 
             Prezes Okręgu wręczył dwóm zaproszonym gościom dyplomy i medale Bene Meritus z okazji 40 – lecia PZD, złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” oraz dwa puchary jubileuszowe dla ROD „Sasanka” w Sobótce (40 lat) oraz ROD „Zdrowie” w Oleśnicy (45 lat
             Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2021r. przedstawił Sekretarz Okręgu mgr Czesław Warych. W sprawozdaniu zwrócił uwagę na trudny przebieg kampanii związany z epidemią koronawirusa COVID-19. Wskazał, że walne zebrania w zdecydowanej większości odbyły się na wolnym powietrzu, w okresie letnim, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i przy zachowaniu środków ostrożności w związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19. Powołany Uchwałą nr 257/XVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r. Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu 48 – mio osobowy zespół do obsługi walnych zebrań, udzielił niezbędnej pomocy zarządom ROD w przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań. W okręgu we Wrocławiu odbyły się łącznie 203 walne zebrania (w tym 11 konferencji delegatów), na 223 ROD, co stanowi 91,03%. Analiza przekazanych do Biura OZ dokumentów z walnych zebrań pokazała, że zebrania zostały zwołane prawidłowo z zachowaniem obowiązujących w PZD przepisów. Podjęto liczne uchwały w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących głównie remontu oraz modernizacji domów działkowca, elektryfikacji terenów ROD, wykonania sieci wodociągowych oraz studni w ROD, wymiany ogrodzeń zewnętrznych, budowy wiat śmietnikowych, monitoringu terenów ROD oraz wymiany tablic informacyjnych. Średnia frekwencja na walnych zebraniach wyniosła 21,71%, a średnia frekwencja na konferencjach delegatów wyniosła 69,06%. Opłaty ogrodowe mieszczą się w przedziale od 0,22zł/m2 do 1,00zł/m2. Opłaty za wywóz odpadów z terenów ROD mieszczą się w przedziale od 10zł od działki do 240zł od działki. 69 walnych zebrań zdecydowało się podwyższyć kwotę przeznaczoną na świadczenia i nagrody. Analiza dokumentacji z walnych zebrań spowodowała podjęcie przez Okręgowy Zarząd PZD 18 uchwał stwierdzających nieważność lub uchylających uchwały walnych zebrań. Niemniej należy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji jaka obecnie panuje w kraju, kampania sprawozdawcza przebiegła sprawnie, z zachowaniem obowiązujących przepisów Statutu PZD oraz uchwał KR PZD. Zwrócił jednak uwagę na konieczność indywidualnej oceny zarządów ROD, które nie zwołały walnych zebrań i jeżeli okaże się to słuszne, wyciągnięcia konsekwencji statutowych. Pan Czesław Warych, w imieniu swoim i Prezesa Okręgu oraz pozostałych członków Okręgowego Zarządu, złożył podziękowania członkom Okręgowej Rady, za włożoną pracę i trud w tegoroczną kampanię sprawozdawczą w ROD.
             Następnie Prezes Okręgu przestawił Informację z zakresu i przebiegu likwidacji części terenów ROD na cele publiczne i komunikacyjne oraz informację z zakresu działań w celu wskazania i przygotowania ogrodu zastępczego. W swoim wystąpieniu poinformował, że zdecydowana większość likwidacji opiera się na przepisach „specustawy drogowej” – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z 10 kwietnia 2003r. Postępowaniami likwidacyjnymi objęte są tereny 23 ROD, w tym 18 we Wrocławiu i 5 w Oleśnicy. Łączna powierzchnia likwidowanych terenów wynosi 9,2372ha, w tym 8,0699ha we Wrocławiu, a 1,1673ha w Oleśnicy. W zakresie procedowanych likwidacji wydano 20 decyzji administracyjnych. Przeprowadzane likwidacje części ROD prowadzone są w związku z dynamicznym programem zadań realizowanych w samym Wrocławiu, służących usprawnieniu komunikacji – budowa, rozbudowa i przebudowa ulic, budowa nowych tras tramwajowych i tras komunikacyjnych. Prezes Okręgu wskazał, że procedury likwidacyjne są długie i trwają nawet kilka lat, co związane jest głównie z czasochłonnymi procedurami inwestycyjnymi i odszkodowawczymi. W sprawie budowy nowego ROD, który przysługuje PZD w zamian za zlikwidowane części terenów ROD pod inwestycje drogowe, Prezes Okręgu poinformował, że uzgodniono z Gminą Wrocław lokalizację i powierzchnię nowego ROD i będzie to ogród o pow. około 6ha zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie ROD „Przyjaźń” na Klecinie. Obecnie trwają procedury związane z wykupem gruntu o pow. 396m2 od Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego w celu umożliwienia wjazdu na teren przyszłego ROD, a następnie rozpoczną się podziały geodezyjne działek przeznaczonych w części pod nowy ogród. Przejecie terenu ogrodu, jego budowa i zagospodarowanie nastąpi w 2022r.  
             Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie przez Prezesa Okręgu Okręgowych Dni Działkowca oraz udziału w Krajowych Dniach Działkowca zorganizowanych w trybie zdalnym. Prezes OZ przypomniał, że w Okręgowych Dniach Działkowca w dniu 11 września 2021r. wzięło udział około 150 działaczy PZD oraz Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk, Burmistrz Brzegu Dolnego Pan Paweł Pirek oraz Wiceburmistrz Góry Pani Magdalena Głuszko. Podczas uroczystości wręczone zostały specjalne dyplomy z okazji 40 – lecia PZD, odznaki „Za Zasługi dla PZD” oraz złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Podczas Okręgowych Dni Działkowca uhonorowano liczne ROD pucharami i dyplomami jubileuszowymi oraz ogłoszono wyniki okręgowych konkursów „ROD 2021 roku” i konkursu „Wzorowa Działka 2021 roku” wręczając laureatom puchary, dyplomy i nagrody. Prezes Okręgu podkreślił, że uroczystość przebiegała w atmosferze radości i zadowolenia z dokonań i w nadziei na przezwyciężenie trudnych chwili spowodowanych panującą epidemią. Prezes Okręgu odnosząc się do Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w formie zdalnej w dniu 30 września 2021r. przypomniał, że były one związane z Jubileuszem 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców i miały uroczysty i godny przebieg. Uroczystość Krajowych Dni Działkowca otworzył i prowadził Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki. W Okręgu we Wrocławiu uroczystość odbyła się na sali konferencyjnej Okręgowego Domu Działkowca, w której uczestniczyło kilkudziesięciu zasłużonych działaczy, którzy wnieśli ogromny dorobek w tworzeniu i kształtowaniu PZD, wręczono dyplomy i medale Bene Meritus. Zaproszonym gościom, wręczono również odznaki „Za Zasługi dla PZD” oraz złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Podczas uroczystości dokonano uroczystego podzielenia chleba dożynkowego, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. Krajowe Dni Działkowca były również okazją do ogłoszenia wyników konkursów krajowych „ROD 40 – lecia PZD”, w którym to konkursie wzięło udział 5 ROD z Okręgu we Wrocławiu, w tym ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach uzyskał tytuł laureata, a ROD „Frezja” we Wrocławiu i ROD „Pod Dębami” w Miliczu specjalne wyróżnienie. Prezes OZ podkreślił, że tegoroczne uroczystości w sposób szczególny uhonorowały weteranów ogrodnictwa działkowego.
 
             Okręgowa  Rada  Polskiego Związku  Działkowców  we Wrocławiu  podjęła 8 uchwał:
 
     1.     Uchwałę nr 1/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie podsumowania kampanii sprawozdawczej w      rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2021r.
 
     2.     Uchwałę nr 2/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie realizacji zadań dotyczących likwidacji    terenów ogrodów działkowych w okręgu wrocławskim oraz działań w sprawie    przygotowania zastępczego ogrodu działkowego we Wrocławiu.
 
     3.     Uchwałę nr 3/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie podsumowania Okręgowych Dni Działkowca. 
 
     4.     Uchwałę nr 4/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie udziału okręgu wrocławskiego w uroczystości Krajowych Dni Działkowca w 2021r. 
 
     5.     Uchwałę nr 5/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie podsumowania przeprowadzonych w 2021r.      Konkursów Okręgowych oraz udziału wytypowanych ROD okręgu      wrocławskiego w Krajowym Konkursie „ROD 40 – lecia PZD”. 
 
     6.     Uchwałę nr 6/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej         Rady.
 
     7.     Uchwałę nr 7/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady.
 
     8.     Uchwałę nr 6/VII/2021 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z     dnia 08 listopada 2021r. w sprawie sztandaru dla Rodzinnego Ogrodu        Działkowego ROD „im. St. Staszica” w Oławie.
 
     Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Prezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, życząc dalszych sukcesów w działalności na rzecz Polskiego Związku Działkowców i zaprosił na obiad.
 
 
 
 
 
Wiceprezes Okręgu PZD we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Gaicka

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie