W dniu 14 sierpnia 2012r. odbyła się Konferencja Okręgowa PZD we Wrocławiu. Celem Konferencji było ustosunkowanie się do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r., omówienie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego, zajęcie stanowiska w sprawie przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, zwrócenie się o poparcie tego projektu do Sejmu RP a także odniesienie się do ataków niektórych mediów na ustawę o ROD, na Związek oraz na Jego przedstawicieli, reprezentantów na osoby pełniące z wyboru funkcje związkowe.
Celem Konferencji był również wybór 15 delegatów na X Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w dniu 06 października 2012r.
W Konferencji Okręgowej wzięło udział 211 osób w tym 150 osób uprawnionych co zapewniło frekwencję – 61,5%. Pozostałe osoby to reprezentanci ogrodów pełniących funkcje Wiceprezesów, Sekretarzy, Skarbników czy członków zarządów ROD.
Gościem Konferencji był członek Prezydium Krajowej Rady PZD – Skarbnik Pan mgr inż. Marian Pasiński.
Konferencję Okręgową prowadziła Pani mgr Barbara Korolczuk – Sekretarz OZ. Na Sekretarza Konferencji wybrano inż. Zbigniewa Knapka – przedstawiciela ROD „Relaks” w Oleśnicy.
Konferencja wybrała 5 osobową Komisje Mandatową, 7 osobową Komisje Wyborczą i 7 osobową Komisję Uchwał i Wniosków.
Referat na temat aktualnej sytuacji Związku , ogrodów i praw działkowców spowodowanej Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 20121r. przedstawił Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu   mgr Janusz Moszkowski, zwracając uwagę na ogromną walkę jaką przeprowadzono w obronie ustawy o ROD od 2010r. oraz na negatywne  skutki Wyroku TK dla działkowców, ogrodów i PZD. Prezes OZ przedstawił najważniejsze zadania dla Związku mając na uwadze zabezpieczenie praw użytkowników działek, praw ogrodów do dalszego istnienia oraz ustalenia sposobu zarządzania terenami ROD, a w szczególności przygotowania do uchwalenia przez Sejm RP ustawy o ogrodach działkowych.
W dyskusji na forum Konferencji Okręgowej wzięli udział: Stefania Makówka z ROD „Pod Topolami”, Stanisław Pietrzak – ROD „Dalie”, Zdzisława Krzysztofik – ROD „Aster”, Irena Krawczyk ROD „Jarzębina”, Jan Piórkowski – ROD „Fantazja”, Andrzej Kopeć- ROD „Zagroda”, Henryk Tomaszewski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Janina Gruszewska – ROD „Relaks” w Górze, Kazimierz Krysztofiński – ROD „Różanka”, Jarosław Kutkowski – ROD „Irys”, Józef Gawryluk – ROD     „St. Staszica” w Oławie, Jerzy Karpiński – Wiceprezes OZ, Włodzimierz Kaucz – Członek Okręgowej Komisji Rozjemczej, Barbara Korolczuk – Sekretarz OZ.
Uczestnicy dyskusji z zatroskaniem ale i ze sprzeciwem wypowiadali się o Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, poddając go krytyce i wytykając jego szkodliwość dla działkowców. Podkreślali konieczność konsolidacji i jedności organizacji, przygotowania nowych rozwiązań prawnych, ale i konieczność realizowania wszystkich zadań statutowych. Musimy razem działać i wspierać Okręg i Krajową radę PZD w tych trudnych chwilach – podkreślali dyskutanci, ale współpracować z mediami przy reagowaniu na nieprawdziwe informacje jakie ukazują się w niektórych gazetach, tygodnikach.
Konferencja Okręgowa PZD we Wrocławiu wybrała 15-tu delegatów na X Krajowy Zjazd PZD oraz przyjęła :
Uchwałę nr 3/2012 w sprawie zaangażowania działkowców okręgu wrocławskiego w obronie ustawy o ROD,
Uchwałę nr 4/2012 w sprawie zaangażowania samorządów terytorialnych okręgu wrocławskiego w obronie praw działkowców, ogrodów i Związku zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.
Stanowisko w sprawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2012r.
Stanowisko w sprawie ataku mediów na funkcje rodzinnych ogrodów działkowych na organy PZD a w szczególności na Krajową Radę i Prezesa PZD.
Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.
Wystąpienie – pismo do Sejmu RP o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
         W trakcie Konferencji Okręgowej jej uczestnicy odśpiewali Rotę zaintonowaną przez Pana Józefa Gabryluka – Prezesa ROD im. „St. Staszica” w Oławie.
         Konferencja Okręgowa wykazała troskę nie tylko o „jutro” rodzinnych ogrodów działkowych ale także wzbudziła ducha walki o obronę ogrodów i zaowocowała jednością i konsolidacją wobec zagrożeń wywołanych Wyrokiem Trybunał Konstytucyjnego.

Warto odwiedzić


 

Logowanie