16.03.2022

VIII-me posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

            W dniu 14 marca 2022r. odbyło się VIII-me posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Okręgowego Domu Działkowca we Wrocławiu przy zachowaniu środków ostrożności wynikających ze stanu epidemii koronawirusa COVID-19. W posiedzeniu wzięło udział 31 członków Okręgowej Rady, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska oraz zaproszeni goście, tym Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk. Frekwencja wyniosła 79,50%.
                 Obrady otworzył i przewodniczył im Prezes okręgu mgr Janusz Moszkowski. Zebrani członkowie OR zatwierdzili 14 punktowy porządek obrad, uzupełniony o dodatkowy punkt – obchody jubileuszu 40 lecia pracy w PZD Prezesa Okręgu Pana Janusza Moszkowskiego. Powołana została Komisja Uchwał i Wniosków w osobach: Pani Władysława Lech – Przewodniczący Komisji, Pani Henryka Kopacka, Pan Ryszard Kuzia i Pan Zbigniew Heliński.
                  I Wiceprezes okręgu Pan Karol Pacanowski odczytał treść Uchwały nr 9/VIII/2022 w sprawie jubileuszu 40 – lecia pracy Prezesa Janusza Moszkowskiego na rzecz ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego PZD, którą to Uchwałą członkowie OR podziękowali serdecznie Prezesowi okręgu za włożoną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz ROD. W imieniu członków OR i pracowników biura OZ wręczony został Prezesowi okręgu drobny upominek, upamiętniający tę szczególną uroczystość. Serdecznie życzenia z okazji jubileuszu popłynęły również z ust Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, który docenił ogromny wkład Prezesa okręgu w rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności tych położonych we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu wspomniał o dobrej współpracy z okręgiem i o ogromnym znaczeniu ogrodów działkowych dla miasta Wrocławia. Z okazji jubileuszu Prezydenta Wrocławia Pan Jacek Sutryk wręczył Prezesowi okręgu grafikę wrocławskiego artysty, składając wyrazy uznania za dotychczasową działalność. Z uwagi na szereg obowiązków, szczególnie tych związanych z napływem uchodźców z Ukrainy, Prezydent Wrocławia życząc owocnych, dobrych obrad, opuścił posiedzenie.
                Kontynuując obrady, Prezes okręgu przestawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarząd PZD we Wrocławiu za 2021r. podkreślając w szczególności realizację zadań inwestycyjnych w ROD, udzielane dotacje przez okręg oraz te otrzymywane przez ogrody z budżetów jednostek samorządowych. Prezes omówił zagadnienia związane z likwidacją części ROD na cele komunikacyjne oraz toczące się uzgodnienia projektowe dotyczące planowanej budowy północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia oraz zaawansowanie prac regulujących stan prawny gruntów ROD. W tym miejscu poinformował o trwających procedurach związanych z tworzeniem nowego ROD, które powinny zakończyć się do końca czerwca br., i które doprowadzą do przyznania działek kolejnym, około 150 rodzinom. W sprawozdaniu przedstawiony został również temat dużego zapotrzebowania na działki oraz planowania wznowienia szkoleń nowych działowców. Omówione zostało również zagadnienie działalności kontrolnej OZ, kampania sprawozdawcza roku 2021, postepowania sądowe oraz wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej. Prezes OZ w swoim sprawozdaniu przedstawił również wyniki ubiegłorocznych konkursów okręgowych i krajowych, jubileusze ogrodowe oraz jubileusz 40 – lecia PZD.
 
 
             
 
 
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medalu Jubileuszowego „BENE MERITUS” z okazji 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców 5 – ciu zasłużonym działaczom Związku.    
                W tym miejscu Prezes OR przedstawił projekt uchwały OR w sprawie wygaśnięcia mandatu członkowi OR (1 osoba) oraz przedstawił dwie kandydatury na nowych członków OR, tj. Prezesa Zarządu ROD „Raków” w Psarach oraz Prezesa Zarządu ROD „Pokój” we Wrocławiu. Ww. prezesi przedstawili się członkom OR, zyskując ich poparcie i w wyniku głosowania weszli w skład Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu.
  
               Bilanse i sprawozdania finansowe za rok 2021 przestawiła i omówiła Główna księgowa okręgu, wskazując dobrą kondycję finansową okręgu i zamknięcie roku ubiegłego nadwyżką na działalności statutowej.
                Następnie głos zabrała Pani Zofia Zielińska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD we Wrocławiu, która omówiła protokół z badania bilansu i sprawozdań finansowych okręgu oraz przedstawiała pozytywną ocenę działalności finansowej okręgu za rok 2021.
                 Prezes okręgu w dalszej części posiedzenia przedstawił szczegółowy Plan pracy na 2022 rok, który zawiera m.in. takie zagadnienia jak – regulowanie stanów prawnych gruntów ROD, rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, działalność prawna czy też szkoleniowa okręgu. Plan pracy zakłada realizację wszelkich niezbędnych działań, zapewniających okręgowi prawidłowe funkcjonowanie.
                  Po krótkiej przerwie Główna księgowa okręgu przedstawiła preliminarze finansowe okręgu na 2022 rok, a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną ich ocenę, stwierdzając, że przedstawiony preliminarz zapewnia realizację wszystkich zadań wskazanych w Planie pracy oraz prawidłową działalność finansową okręgu.
                 Następnie Wiceprezes okręgu przystąpiła do omówienia proponowanej zmiany podwyższonej opłaty ogrodowej przeznaczonej na Fundusz Oświatowy PZD, wskazując czynniki, które za taką zmianą przemawiają. Członkowie OR po krótkiej dyskusji zaakceptowali zaproponowane założenia.
 
 
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu podjęła 9 uchwał:
 
1.     Uchwałę nr 1/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu w 2021r.
 
      2.   Uchwałę nr 2/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdań finansowych okręgu wrocławskiego za 2021 rok.
 
3. Uchwałę nr 3/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Planu pracy okręgu wrocławskiego na 2022r.
 
4. Uchwałę nr 4/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych okręgu wrocławskiego na 2022r.
 
5. Uchwałę nr 5/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej na terenie okręgu wrocławskiego przeznaczonej na Fundusz Oświatowy Polskiego Związku Działkowców.
 
6. Uchwałę nr 6/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady.
 
7. Uchwałę nr 7/VIII/2022 i nr 8/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie powołania członka Okręgowej Rady.
 
8. Uchwałę nr 9/VIII/2022 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2022r. w sprawie jubileuszu 40 – lecia pracy Prezesa Janusza Moszkowskiego na rzecz ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego PZD.

Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Prezes okręgu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, życząc dalszych sukcesów w działalności na rzecz Polskiego Związku Działkowców i zaprosił na obiad.
 

Wiceprezes Okręgu PZD we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Gaicka
  

 

 

ZałącznikWielkość
Uchwała OR 1VIII2022.pdf159.81 KB
Uchwała OR 3VIII2022.pdf158.89 KB
Uchwała OR 5VIII2022.pdf126.42 KB
APEL OR.pdf72.04 KB

Warto odwiedzić


 

Logowanie