STANOWISKO
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
         Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z projektem ustawy o rodzinnych grodach działkowych stwierdza, że projekt ten spełnia oczekiwania działkowców oraz odpowiada wymogom Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
         Przyjęty przez Krajową Radę w dniu 18 września 2012 r. projekt ustawy reguluje nie tylko zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji ogrodów ale również zasady zrzeszania działkowców w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”.
         Przekształcenie się w związku z tym Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe wraz z podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi rodzinne ogrody działkowe jest zgodne nie tylko z oczekiwaniami Trybunału Konstytucyjnego ale zapewnia stabilizację obecnych rodzinnych ogrodów działkowych, poczucie bezpieczeństwa oraz ich dalszy rozwój.
         Jednocześnie zgodnie z wymogami demokracji i wolności zrzeszania się projekt ustawy umożliwia wyodrębnienie się rodzinnego ogrodu działkowego i prowadzenie go przez inne stowarzyszenie ogrodowe.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w sposób wyczerpujący upodmiotowił działkowca określając jego prawa do działki, sposób korzystania z działki, jej zagospodarowanie i obowiązki w uczestniczeniu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ogrodu. Przepisy projektu ustawy określiły przyczyny i zasady wygaśnięcia prawa do działki oraz sposób postępowania w tych sprawach organów stowarzyszenia ogrodowego.
         Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zabezpiecza działkowcom prawo do odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodu lub jego części, zapewnia odszkodowanie stowarzyszeniom ogrodowym a także określa obowiązki wobec podmiotu likwidującego ogród w postaci zapewnienia nieruchomości zamiennej i założenie nowego rodzinnego ogrodu działkowego wraz z ustanowieniem na rzecz stowarzyszenia tytułu prawnego do ogrodu.
         Projekt ustawy o ROD przewiduje zwolnienia stowarzyszenia ogrodowego jak i działkowców z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego oraz z podatku od osób prawnych.
         Przepisy projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zapewniają istnienie ogrodów i prawo stowarzyszenia ogrodowego do ogrodów nie posiadających dotąd tytułu prawnego.
         Przedstawiając powyższą ocenę projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że projekt ten jest kompletny, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem zawartym w Konstytucji RP oraz w innych ustawach i powinien być złożony w Sejmie RP celem jego uchwalenia a następnie wdrożenia do realizacji.
         Projektowi temu należałoby nadać status projektu obywatelskiego popieranego nie tylko przez działkowców ale także przez ogół społeczeństwa polskiego, gdyż służy on wszystkim mieszkańcom miast i gmin.
         Projekt ten był oczekiwany przez działkowców okręgu wrocławskiego, którzy po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. poczuli się zagrożeni, uznając, że Wyrok Trybunału prowadzi do likwidacji ogrodów na cele komercyjne i deweloperskie.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża uznanie i podziękowanie Krajowej Radzie PZD a zwłaszcza Prezydium Krajowej Rady oraz zespołowi prawników za wykonanie w krótkim czasie ogromnej pracy, która zaowocowała własnym projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wiceprerzes OZ                      Wiceprezes OZ                         Prezes OZ

Jerzy Karpiński                       inż. Józef Smolis                      mgr Janusz Moszkowski

 

Skarbnik OZ                            Sekretarz OZ                             Członek Prezydium OZ

dr Grażyna Watras                  mgr Barbara Korolczuk             Zbigniew Knapek

 

Członek Prezydium OZ           Członek Prezydium OZ               Członek Prezydium OZ

Władysława Lech                   Karol Pacanowski                      Jan Pinkiewicz

 

Przewodniczący Okregowej

Komisji Rozjemczeju

inż. Franciszek Skrzypniak

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie