W dniu 28, 29 września oraz 01, 02 października 2012r. odbyły się narady z Prezesami ROD i innymi członkami zarządów ROD okręgu wrocławskiego. Tematami narad były :
  1.     obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
  2.     Wyrok a zwłaszcza uzasadnienie do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r.,
  3.     projekt ustawy o ogrodach działkowych „Solidarnej Polski”,
  4.     Sondaż CBOS na temat rodzinnych ogrodów działkowych, Wyroku TK oraz Polskiego Związku Działkowców.
W naradach uczestniczyło 252 przedstawicieli ROD okręgu wrocławskiego. Narady prowadził Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski przy aktywnym wsparciu Wiceprezesa Jerzego Karpińskiego i Sekretarz OZ mgr Barbary Korolczuk. Projekt nowej obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie treści zawartej w poszczególnych artykułach omawiała Inspektor ds. prawnych OZ – mgr Urszula Wróblewska.
Uczestnicy narad szczegółowo zostali poinformowani o wszystkich najważniejszych postanowieniach projektu ustawy, a zwłaszcza w zakresie praw i obowiązków działkowca zapisanych w rozdziale III, zasad i podstaw użytkowania działki, zasad zrzeszania się działkowców w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”, prawach członka stowarzyszenia ogrodowego, przepisach dotyczących likwidacji terenów ROD z uwzględnieniem prawa do odszkodowania dla działkowca oraz dla stowarzyszenia oraz prawie do ogrodu i terenu zastępczego, zasad tworzenia ogrodów działkowych oraz o obowiązkach działkowca, stowarzyszenia i samorządu terytorialnego. Szczegółowo omówiono przepisy dotyczące zwolnienia stowarzyszenia i działkowców z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego oraz z podatku od osób prawnych a także przepisy przejściowe, zgodnie z którymi Polski Związek Działkowców przekształci się w stowarzyszenie ogrodowe wraz z jednostkami terenowymi i obecnymi rodzinnymi ogrodami działkowymi, które staną się terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia.
Po omówieniu projektu ustawy miała miejsce dyskusja i dodatkowe wyjaśnienia niektórych proponowanych przepisów. Uczestnicy spotkań wyrazili aprobatę dla projektu ustawy, zwłaszcza że proponowane przepisy powodują ewolucyjne, łagodne przejście zmian w sposobie i podstawach prawnych dotyczących zarządzania terenami ROD oraz w stosunku do ustanawiania prawa użytkowania działki. Uczestnicy narad ze zrozumieniem odnieśli się do przepisów umożliwiających tzw. wyodrębnienie się  terenu ogrodu ze stowarzyszenia PZD i powołania własnego stowarzyszenia czego zażądał Trybunał Konstytucyjny. Aprobując projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wyrażali troskę by cały projekt bez zmian został przyjęty przez Sejm RP.
Uczestnicy spotkań z uznaniem odnieśli się do nadania statusu obywatelskiego projektu i zebrania wymaganych co najmniej 100.000 podpisów pod projektem ustawy. Spowoduje to, że projekt taki uzyska ogromne poparcie społeczne w Polsce, co będzie się liczyło w uchwaleniu ustawy przez Sejm RP.
Uczestnicy narad zadeklarowali zbieranie podpisów pod projektem ustawy zwracając uwagę na jak najszybsze złożenie projektu w Sejmie RP.
Uczestnicy spotkań krytycznie odnieśli się do projektu ustawy „Solidarnej Polski” posła Andrzeja Dery, który jest bardzo niekorzystny dla ogrodów i działkowców a zarządzanie terenami ogrodów przez Wspólnoty jest nie do przyjęcia. Ponadto projekt ten został już w 2009r. odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu.
Przedstawiciele ogrodów uznali za słuszne występowanie ogrodów i działkowców do Sejmu RP z poparciem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
                                                      Prezes OZ PZD
                                                          mgr Janusz Moszkowski

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie