25.11.2022

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
Wykonanie drogi na terenie ROD PLON we Wrocławiu ul. Góralska b/n dł. 120 mb z kostki brukowej
wraz z odwodnieniem drogi
I- Instrukcja dla Wykonawców
Ogłoszenie wysłano do OZ PZD w Wrocławiu przy ul. Starogroblowej 4 w dniu …21-12-2022
Umieszczono na tablicy ogłoszeń ogrodu oraz stronie internetowej ogrodu , ogłoszenie też umieszczono na stronie Gazety Wrocławskiej.
Osoba Kontaktowa Marek Macek
Tel: 668 643 711
Nazwa Zamawiającego:
ROD ‘’PLON’’ 53-610 Wrocław
Ul. Góralska bn.
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1.1        Wykonanie wewnętrznej drogi z kostki brukowej grub.10 cm. na podbudowie dł. 120 m. wraz z odwodnieniem oraz wykonanie chodnika na dł .65 mb. z kostki brukowej gr. 8 cm. i utwardzenie placu pod kontenery na śmieci o powierzchni 22,5 m2.Ponadto zamówienie obejmuje remont kładki na cieku wodnym na rej 3 .Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie dokumentacji przez wykonawcę , przed przystąpieniem do realizacji zadania (przekroje , rysunki , uzgodnienia itp. )
2. Termin realizacji zamówienia: do 30-03-2023
3. Warunki przystąpienia do przetargu:
3.1         Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca winien wykazać że w ostatnim okresie pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum jedną realizację, której przedmiotem był remont, przebudowa lub budowa drogi o nawierzchni z  kostki betonowej
Chodników placów powyżej 300m2 i wartości mini 30.000 zł.
3.2         Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3.2.1.    O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 150.000 zł.
3.2.2 Wykonawca realizuje ofertę z swoich środków i końcową fakturą po odbiorze zamawiającego rozlicza się z zleceniodawcą.
4. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
4.1         Wykaz wykonanych, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.
4.2         Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udziale zamówienia z art.24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych.
4.3.        Opłacona polisę w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę.
4.4         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.5         Wypełniony i podpisany formularz cenowy.
4.6         oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców dla ROD ‘’PLON’’
4.7 za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia kryteria ROD PLON
5. Termin, miejsce i forma składania ofert
5.1.        Termin złożenia oferty 10-12.2022 r., godz. 14:00
5.2.        Miejsce złożenia oferty : ROD ‘’PLON’ Ul. Góralska  bn . 53-610 Wrocław
5.3.        Forma składania ofert:
5.3.1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
,,Wykonanie drogi wewnętrznej Rod ‘’PLON’’ Ul. Góralska  bn . 53-610 Wrocław
5.3.2. Otwarcie ofert nastąpi 10-12-2022 o godzinie 15:00 w siedzibie zarządu ROD ‘’PLON’’.
6. Oferty złożone po terminie:
6.1.        Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.
6.2.        Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.
II.           Opis przedmiotu zamówienia
7.Zakres przedmiotu zamówienia
7,1.  Zakres robót obejmuje :
I Droga dł. 120 mb.i szer. 3,5m
1.      Roboty ziemne w gruncie kat. 3 z transportem urobku na odległość 1 km.
2.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża
3.      Ułożenie geowłókniny
4.      Warstwa odsączająca z piasku gr. 10-15cm.
5.      Podbudowa z kamienia łamanego
-warstwa dolna o fr.0-63 grub.20 cm
-warstwa górna o fr. 0-31,5 grub. 10 cm.
6.      Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej gr.3-5 cm
7.       Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej  gr. 10 cm.
8.      Ułożenie krawężników i obrzeży .na betonie.(120+55 )mb
9.      Ułożenie betonowych korytek ściekowych na dł.50 mb.
10.   Budowa studzienek  ściekowych szt. 2
11.   Budowa studni chłonnych wraz z odpwowadzrniem
II- Chodnik dł. 65 mb. Szer 1,2m, plac pod kontenery 22,5m2.
1       -Wykonanie koryta w gr. Kat. 3 z wywiezieniem ziemi na odl 1 km.
2        Profilowanie i zagęszczenie koryta
3       Warstwa odsączająca grub . 15 cm.
4       Podsypka cementowo piaskowa grub.3-5 cm.
5       kostka brukowa betonowa kolorowa gr 8-cm.
6       Obrzeże betonowe 6 cm. Dł.65 mb. na betonie .
7       Krawężnik betonowy o wym . 100x25x12 na betonie
 
III Remont kładki na rej. 3.
1-Wyrównanie istniejącej płyty betonowej wraz z jej obustronnym przdłużeniem
z betonu B-25
2-Naprawa powierzchni betonowych podpór.
Wykonanie studzienki rewizyjnej według ustaleń.
 
Odwodnienie drogi dojazdowej i chodnika w sposób powierzchniowy poprzez nadane spadki poprzeczne i podłużne kierujące wody opadowe i roztopowe do ścieku przy krawężnikowego z odprowadzeniem tych wód poprzez studzienkę ściekową z wpustem ulicznym przykanalikiem PVC fi 200 do zaprojektowanej studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3,00m.
UWAGA!!!
Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami .
Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie