L.dz. 81 /2013                          Wrocław, dnia 10 stycznia 2013r.
                                                                                    Zarządy ROD
                                                                                              okręgu wrocławskiego
                                                                                             
 
                        Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zawiadamia, że dwóch działkowców okręgu wrocławskiego w osobach Jerzego Karpińskiego ROD „Radość” i Karola Pacanowskiego z ROD „Oświata” we Wrocławiu złożyło w dniu        8 stycznia 2013r. skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r.
            Należy wyrazić nadzieję na pozytywne rozpatrzenie skargi przez Trybunał w Strasburgu z uwagi na naruszenie przez TK wg skarżących praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a w szczególności art. 11, art. 13, art. 14 Konwencji oraz art.1 protokołu nr 1 do Konwencji, który gwarantuje każdej osobie ochronę własności i innych praw majątkowych.
            Zdaniem skarżących Trybunał Konstytucyjny naruszył prawo do skutecznego środka odwoławczego wbrew prawu, pozbawieniu organizację społeczną podstaw prawnych do jej funkcjonowania, objął dyskryminacją skarżących w związku z niemożnością przynależenia do organizacji społecznej Polskiego Związku Działkowców.
 

                                                                Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                mgr  Janusz  Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie