Oława,dnia 07.01.2013r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
STANOWISKO
Zarządu i Komisji Statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Działkowcy zostali zbulwersowani po uzyskaniu informacji, że zespół posłów z Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Pana Stanisława Huskowskiego, poszedł „na całego” i przygotował propozycje likwidacji i unicestwienia działek ponad 620 000 rodzin polskich działkowców. Oznacza to, że posłowie Platformy Obywatelskiej dołączyli do koalicji z PIS i Solidarnej Polski, tworząc koalicję likwidacyjną polskiego ruchu działkowego.
Działkowcy uważają, że jest to odwet za złożenie obywatelskiego projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględniający zmiany we wszystkich przepisach dotychczasowej ustawy z 8 lipca 2005r. zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny.
Założenia przygotowane przez ten zespół poselski z Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego przewidują:
1)     nacjonalizację i komunalizację całego majątku Związku na wszystkich szczeblach tj. ROD, OZ i KR zarówno finansowego jak i infrastruktury ogrodowej;
2)     likwidację Polskiego Związku Działkowców;
3)     wygaszenie i wykreślenie z ksiąg wieczystych prawa użytkowania wieczystego a będzie dotyczyć 1700 ha gruntów ROD w okręgu wrocławskim,
4)     brak możliwości zrzeszania się pojedynczych stowarzyszeń w struktury ponad ogrodowe, ponad okręgowe itp.;
5)     prowadzenie ogrodu przez stowarzyszenie na podstawie umowy dzierżawy zawieranej z Gminą (właścicielem ogrodu) na okres do 15 lat;
6)     pełną kontrolę działalności stowarzyszenia przez właściciela gruntu tj. Gminę poprzez obowiązkowe i terminowe składanie sprawozdań w tym finansowych oraz możliwości przejęcia prowadzenia ogrodu przez Gminę lub powierzenia jednostce zewnętrznej;
7)     ustanowienia korzystania z działki przez działkowca na podstawie umowy ze stowarzyszeniem do okresu ustalonego w umowie dzierżawy;
8)     ograniczenia budowy altany do 20m2 i wysokości do 4m;
9)     likwidację terenu ROD w każdym przypadku gdy teren ogrodu przeznaczony jest na cele publiczne lub na realizację celu ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym na cele deweloperskie i komercyjne; wypowiedzenie umowy dzierżawy następuje na koniec roku kalendarzowego przed upływem okresu dzierżawy;
 
- 2 –
 
10) zobowiązanie stowarzyszenia ogrodowego do rekultywacji gruntów i posprzątania po   ogrodzie działkowym w przypadku likwidacji ogrodu;
11) obciążenie działkowców roczną opłatą za oddanie gruntów na prowadzenie ogrodu w wysokości 0,2% wartości gruntów obliczonej po cenie rynkowej;
12) prowadzenie inwestycji i remontów w ogrodzie tylko za zgodą władz gminy (właściciela gruntów);
13) obciążanie działkowców kosztami opłat:
- za użytkowaną działkę,
- za użytkowanie części wspólnych,
- za korzystanie z mediów,
- za realizację inwestycji i remontów,
- na spłatę kredytów,
- na podatek od nieruchomości od części wspólnych,
- na fundusz ogrodowy,
- na prowadzenie ogrodu.
 
Można śmiało powiedzieć, że posłowie z rządzącej partii PO szykują nam powtórkę z historii pierwszej połowy XX wieku. Jest to haniebne podejście obecnie rządzącej partii, żeby zaproponować taki scenariusz likwidacyjny działek ponad 620 000 polskich rodzin. W taki sposób odwdzięcza się rządząca partia swoim wyborcom i obywatelom.
Działkowcy, obywatele tego kraju nie mogą zrozumieć, że przedstawiciele najwyższych organów Państwa mogą prowadzić szkodliwą działalność wobec obywateli swojego państwa. Posłowie i przedstawiciele władz państwowych pobierają niemałe przecież wynagrodzenie z podatków również działkowców, prowadząc jednocześnie szkodliwe poczynania wobec swoich żywicieli – dziwne to, ale niestety prawdziwe.                                                                                                                     Naprawdę zazdrościmy działkowcom z państw zachodnich, którzy nie muszą bronić swoich praw obywatelskich przed swoją władzą, lecz przeciwnie doświadczają pełnej ochrony i różnorodnej pomocy.                                                                                                                                                    Apelujemy do najwyższych organów naszego Państwa o spowodowanie odstąpienia od zakusów zmierzających do likwidacji  społeczności działkowców w naszym kraju   i uchwalenie przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został złożony w Sejmie.
My, polscy działkowcy wzywamy wszystkich posłów do odstąpienia od likwidacji naszych ogrodów i pozwólcie nam spokojnie pracować i wypoczywać na swoich działkach, bo nie stać nas na wypoczynek w drogich zagranicznych kurortach, jak doświadczają tego za nasze podatki przedstawiciele najwyższych władz ponoć demokratycznej Polski.
Pomimo wszystko liczymy na resztki normalnych ludzkich odruchów i odstąpienie od  niecnych zamiarów likwidacji ruchu działkowego w Polsce i uchwalenie nowej ustawy złożonej w Sejmie, uwzględniającej wszystkie zmiany, które zdaniem Trybunału Konstytucyjnego były niekonstytucyjne.

- 3 -
 
Nasze stanowisko kierujemy do:
 
1. Marszałek Sejmu RP - Pani Ewy Kopacz,
2. Marszałek Senatu RP – Pana Bogdana Borusewicza ,
3. Przew. Klubu Platformy Obywatelskiej – Pana Rafała Grupińskiego,
4. Posłów Platformy Obywatelskiej z Wrocławia -  Stanisław Huskowski, Ewa Wolak, Jarosław Charłampowicz, Michał Jaros, Maciej Zieliński, Sławomir Piechota, Bogdan Zdrojewski
 
5. Posła Romana Kaczora z Oławy.
 

                                    W imieniu zbulwersowanych działkowców:
 
Prezes Zarządu                                     -   Pelagia Mamzerowska    -
 
Wiceprezes Zarządu                             -   Mikołaj Demianiuk         -
 
Sekretarz Zarządu                                 - Stanisława Socha             -
 
Skarbnik Zarządu                                  -   Janina Szymańska          -
 
Członek Zarządu                                   -  Mieczysław Zając           -
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej    -  Maria Procyk                  -
 
Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej           -   Mieczysław Walas         -
 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej               -   Kazimiera Piaskiewicz   -
 
Przewodniczący Komisji Rozjemczej    -  Stanisław Konarski        -

Z-ca Przewodniczącego                          -  Tadeusz Niewiński         -                        
 
Sekretarz Komisji Rozjemczej               -   Stanisław Więcek         -                                                           
 
Członek Komisji Rozjemczej                -   Józef Mikoda                 -    
                                                                                        

Warto odwiedzić


 

Logowanie