SPOTKANIE Z PANEM JANEM CHMIELEWSKIM – Przewodniczącym Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia – 16.01.2013 r.
 
          Informujemy, że w dniu 16.01.2013 r.  odbyło się spotkanie delegacji Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z panem Janem Chmielewskim, Przewodniczącym Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia. Z naszej strony w spotkaniu tym uczestniczyli: Wiceprezes OZ pan Jerzy Karpiński, Członek Prezydium OZ pan Karol Pacanowski i Sekretarz Zarządu ROD „Radość” pan Maciej Skórzyński. W trakcie tego spotkania wymieniono poglądy dotyczące aktualnego stanu i przewidywanych zmian w przepisach związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności zmian jakimi powinien być objęty „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia”.
 
          W trakcie tego spotkania delegacja Okręgowego Zarządu we Wrocławiu szczegółowo odniosła się do najważniejszych problemów i zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie ogrodów działkowych we Wrocławiu. Wyraziła przy tym oczekiwanie i nadzieję na to, że Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia, a przy tym i sama Rada Miasta Wrocławia w trakcie prac nad zmianami w w/w regulaminie uwzględni zgłoszone w tej rozmowie uwagi, a w szczególności potrzebę:
  
  • całkowitego zniesienia lub odpowiedniej weryfikacji obowiązujących norm gromadzenia odpadów w ogrodach działkowych, obecnie znacznie zawyżonych i nie mających swojego uzasadnienia zwłaszcza w okresie zimowym;  
  • zwolnienia zarządów ogrodów z przewidywanego obowiązku segregacji odpadów – wprowadzenie takiego obowiązku na ogrodach jest nierealne i zamiar ten spowoduje tylko niepotrzebne koszty;
  • umożliwienia zarządom ogrodów wywożenia odpadów na wezwanie, a nie wg. narzucanego harmonogramu;
  • skontrolowania zasadności i weryfikacji cen zagospodarowania odpadów, znacznie  zawyżonych od 1.01.b.r. przez firmy wywożące te odpady;
  • nie stosowania biurokratycznego i bezmyślnego automatyzmu przez uprawnione służby miejskie w trakcie kontroli przestrzegania obowiązującego regulaminu i przy stosowaniu sankcji karnych;
  • stworzenia nam warunków i możliwości do każdorazowego wyrażania naszych opinii dot. wszelkich zmian jakie będą wprowadzane w omawianej sferze w przyszłości.
         
              O dalszym przebiegu wydarzeń związanych z powyższą sprawą będziemy na bieżąco informować. Ewentualne pisemne uwagi i propozycje dotyczące przepisów o których mowa powyżej można przesyłać do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu lub bezpośrednio na adres Pana Przewodniczącego: jan.chmielewski@rada.wroc.pl
 
 
                          Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD
                                        weWrocławiu
 
                                      Jerzy Karpiński

Warto odwiedzić


 

Logowanie