STANOWISKO
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowcówwe Wrocławiu
z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie aktualnej sytuacji w przepisach regulujących gospodarkę odpadami na terenie Miasta Wrocławia.
 
 
            Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zapoznało się z informacją dotyczącą spotkania delegacji Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, odbytego w dniu 16 stycznia 2013 roku, z Przewodniczącym Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia panem Janem Chmielewskim. W trakcie tego spotkania nasza delegacja szczegółowo odniosła się do najważniejszych problemów i zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie ogrodów działkowych we Wrocławiu. Wyraziła przy tym oczekiwanie i nadzieję na to, że władze miasta, a przy tym i Rada Miasta Wrocławia, w trakcie prac nad zmianami w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia”, uwzględni zgłoszone w tej rozmowie uwagi. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu jest tego samego zdania i w szczególności widzi potrzebę:
 
  • całkowitego zniesienia obowiązujących norm gromadzenia odpadów na ogrodach działkowych – aktualnie obowiązujące normy są ustalone bez jakiegokolwiek rozpoznania przedmiotu sprawy, nie mają żadnego logicznego uzasadnienia i są niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza w okresie zimowym kiedy to działkowcy w ogóle nie korzystają z działek;
 
  • zwolnienia zarządów ogrodów z przewidywanego obowiązku segregacji odpadów – wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów na ogrodach jest nierealne i zamiar ten spowoduje tylko niepotrzebne koszty;
 
  • umożliwienia zarządom ogrodów wywożenia odpadów na wezwanie, a nie wg. narzuconego harmonogramu – pozwoli to uniknąć sytuacji naliczania zarządom ogrodów dodatkowych, niczym nie uzasadnionych obciążeń;
 
  • eliminowania w praktyce bezmyślnego i biurokratycznego automatyzmu służb miejskich w trakcie kontroli przestrzegania obowiązującego regulaminu i przy stosowaniu sankcji karnych wobec prezesów zarządów r.o.d.;
 
  • stworzenia nam warunków i możliwości do każdorazowego swobodnego wyrażania naszych opinii dot. wszelkich zmian jakie będą wprowadzane w omawianej sferze w przyszłości;
 
           W ostatniej z wymienionych przez nas potrzeb bardzo istotne będzie każdorazowe dostarczenie do naszej wiadomości szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian dotyczących omawianej sfery i dotykających tych mieszkańców miasta którzy korzystają z ogrodów działkowych. W tym zakresie nie możemy być pomijani i mamy nadzieję na partnerskie traktowanie w sprawach, które nas dotyczą. Dlatego też prosimy o spowodowanie dostarczenia nam szczegółowego uzasadnienia norm gromadzenia odpadów zawartych w aktualnie obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia”.
 
            W ocenie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu zmiany przewidywane do wprowadzenia w tym roku w przepisach regulujących gospodarkę odpadami na terenie Miasta Wrocławia są bezzasadne i bardzo niekorzystne dla ogrodów działkowych, głównie ze względów finansowych. Już w tej chwili można w nich dostrzec zwielokrotnienie kosztów wywozu odpadów. Taka sytuacja może spowodować zapaść finansową wielu ogrodów, nawet w sytuacji wprowadzenia zakładanego wzrostu cen od dnia 1 lipca 2013 roku. Sytuację tę pogarsza fakt, że firma, która przejęła ostatnio monopol na odbiór odpadów z Wrocławia, nie czekając na planowane regulacje prawne,  już od 1 stycznia b.r. zastosowała dwukrotny wzrost cen zagospodarowania odpadów. Apelujemy o pilne zbadanie i wyjaśnienie przyczyn oraz zasadności takiego wysokiego wzrostu tych cen, a także o spowodowanie jak najszybszego ich zmniejszenia.
 
            Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu oczekuje na pilne, rzeczowe i konstruktywne odniesienie się władz Wrocławia do tematyki poruszonej w niniejszym stanowisku.
 
 
 Wiceprezes OZ                     Wiceprezes OZ                                Prezes OZ
Jerzy Karpiński                      inż. Józef Smolis                             mgr Janusz Moszkowski
 
Sekretarz OZ                          Skarbnik OZ                                    Przewodniczący Okregowej
mgr Barbara Korolczuk          dr Grazyna Watras                          Komisji Rewizyjnej
                                                                                                      mgr Henryk Tomaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie