Wrocław, dnia 28 czerwca  2013r.
 
L.dz.  1650  /2013                                         Zarządy ROD
                                                                okręgu wrocławskiego
                                                                                 
            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przedkłada poniższą Informację z działalności Okręgowego Zarządu w I półroczu 2013r.
I.      DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACYJNO-STATUTOWA
W I półroczu 2013r. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu odbył 2 posiedzenia tj. :
1. W dniu 23 lutego 2013r., którego głównymi tematami były : posumowanie działalności w 2012r.,
     plan zadań i preliminarze na rok 2013 oraz działania na rzecz promocji obywatelskiego projektu
     ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
VIII-mu posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski, który złożył obszerne sprawozdanie z działalności OZ w 2012r. Na posiedzeniu wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : Barbara Korolczuk, Helena Gomółka, Władysława Kmiecik, Ryszard Grzelka i Marek Chromów.
Bilans i Sprawozdania finansowe OZ za 2012r. przedstawiła Gł. Księgowa OZ a Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ – mgr Henryk Tomaszewski przedstawił szczegółowy Protokół z badania sprawozdań finansowych OZ za 2012r. wnioskując o ich zatwierdzenie.
W dyskusji na posiedzeniu zabrali głos : Dariusz Maciaszek, Zdzisław Nawara, Jerzy Karpiński-Wiceprezes OZ, Ewa Szajneman, Tadeusz Minko, Witold Stankiewicz. Dyskusja dotyczyła podkreślenia wysokiego poziomu organizacyjno-statutowego OZ, uzyskania bardzo dobrego wyniku w zbieraniu podpisów za obywatelskim projektem ustawy, przygotowaniu ogrodów do usuwania odpadów w oparciu o nową ustawę „śmieciową” od 01 lipca 2013r., działalności OZ na rzecz ogrodów i PZD, w tym pomoc OZ dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych oraz w sprawach oświatowych.
     Odpowiedzi na pytania udzielili : Prezes OZ oraz Wiceprezes OZ – Jerzy Karpiński.
Okręgowy Zarząd przyjął :
1) STANOWISKO w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych przedstawionych przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego.
2)    7-em uchwał tj. :
§   Nr 1/VIII/2013   w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu za
                       rok 2012 ,
§   Nr 2/VIII/2013   w sprawie zatwierdzenia bilansu i Sprawozdań finansowych OZ za 2012r.,
§   Nr 3/VIII/2013   w sprawie zatwierdzenia planu pracy OZ na 2013r.,
§   Nr 4/VIII/2013   w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych OZ na rok 2013r.,
§   Nr 5/VIII/2013   w sprawie zaangażowania zarządów ROD, komisji rewizyjnych i komisji
                                   rozjemczych w działania na rzecz poparcia obywatelskiego projektu ustawy o                             rodzinnych ogrodach działkowych,
§   Nr 6/VIII/2013   w sprawie wyrażenia podziękowania Krajowej Radzie PZD i Komitetowi
                                   Inicjatywy Ustawodawczej za wkład w przekazanie obywatelskiego projektu
                                   ustawy o ROD oraz za złożenie wraz z podpisami ,
§   Nr 7/VIII/2013   w sprawie odwołania Romana Puszkarów z członka Okręgowego Zarządu PZD
                       we Wrocławiu.
       Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu działalność statutową za 2012r. zamknął nadwyżką w wys. 31.946,64 zł, działalność inwestycyjną zamknął stanem na FR ROD w wys. 2.575.683,86 zł a działalność oświatową zamknął stanem na Funduszu Oświatowym w wys. 74.054,14 zł.
2. W dniu 28 maja 2013r. odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu, którego głównymi tematami były : aktualna sytuacja PZD i ROD, przebieg i zakończenie kampanii sprawozdawczej w ROD, zbiorcze roczne sprawozdanie finansowe ROD za 2012r., zbiorczy roczny preliminarz finansowy ROD. Posiedzenie z upoważnienia Prezesa OZ prowadził Wiceprezes OZ - Jerzy Karpiński. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano „ Helenę Gomółkę, Danutę Panek, Jana Pinkiewicza, Józefa Smolisa i Zbigniewa Skrzypczaka. W trakcie posiedzenia wręczono odznaki PZD „Za Zasługi dla PZD” i złotą „Zasłużony Działkowiec” dla działaczy z ROD „Jeżyny”, „Malwa”, „Nowy Kanał”, Nad Widawą”, „Pokój”, „Spółdzielca”, „Raków” Psarach, „Złote Piaski” w Miliczu i „Zdrowie” w Oleśnicy.         
Aktualną sytuację PZD i ROD przedstawił Wiceprezes OZ Jerzy Karpiński. Informację o przebiegu i zakończeniu kampanii sprawozdawczej przedstawiła Sekretarz OZ mgr Barbara Korolczuk, zbiorcze, roczne Sprawozdanie finansowe ROD za 2012r. przedstawiła Gł. Księgowa OZ, która przedstawiła również zbiorczy, roczny preliminarz ROD na rok 2013. Protokół z badania zbiorczego sprawozdania finansowego przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Henryk Tomaszewski wraz z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania. Przewodniczący Komisji w imieniu OK. Rewizyjnej przedstawił również Opinię do Preliminarza finansowego ROD na 2013r.
W dyskusji udział wzięli : Ryszard Mac, Barbara Korolczuk, Mieczysław Karbowski,. Odpowiedzi udzielił Wiceprezes OZ Jerzy Karpiński.
Okręgowy Zarząd przyjął 10 uchwał tj. :
§    Nr 1/XI/2013     w sprawie zaangażowania członków i organów Związku w promocji i poparciu
                      obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
§   Nr 2/XI/2013      w sprawie przebiegu i zakończenia kampanii sprawozdawczej ROD okręgu
                      wrocławskiego w 2013r.,
§   Nr 3/XI/2013      w sprawie unieważnienia walnego zebrania sprawozdawczego w ROD „Odra”
                      we Wrocławiu,
§   Nr 4/XI/2013      w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał walnych zebrań sprawozdawczych
                      podjętych wbrew obowiązującym przepisom ustawy o ROD,
§   Nr 5/XI/2013      w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał walnych zebrań sprawozdawczych
                       podjętych z naruszeniem obowiązujących przepisów Statutu PZD i uchwał
                      organów nadrzędnych,
§   Nr 6/XI/2013      w sprawie wygaśnięcia mandatu członka OZ Ireneusza Grabowskiego ,
§   Nr 7/XI/2013      w sprawie powołania Okręgowego Zarządu Panią Krystynę Przychodną z ROD
                        „Cicha Dolina”.
§   Nr 8/XI/2013      w sprawie powołania Okręgowego Zarządu Pana Czesława Warycha z ROD
                        „Partynice”.
§   Nr 9/XI/2013      w sprawie przyjęcia zbiorczego, rocznego Sprawozdania finansowego ROD za
                       rok 2012.
§   Nr 10/XI/2013    w sprawie przyjęcia zbiorczego, rocznego Preliminarza finansowego na 2013r.
       Okręgowy Zarząd przyjął również specjalne wystąpienie do poszczególnych 15-tu członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej powołanej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz 3-ech pozostałych projektów ustaw (PO, SP i SLD). Wystąpienia te przesłano do posłów za zwrotnym potwierdzeniem.
 
II.     DZIAŁALNOŚĆ PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE WROCŁAWIU
W okresie 6 miesięcy 2013r. od stycznia do czerwca 2013r. łącznie Prezydium OZ odbyło          8 posiedzeń i przyjęło 37 uchwał :
§   Nr 1/I/2013         w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ,
§   Nr 2/I/2013         w sprawie powołania Zarządu komisarycznego w ROD „Odra” we Wrocławiu,
§   Nr 3/I/2013         w sprawie wprowadzenia zmiany do planu zagospodarowania ROD „Tęcza”
                       we Wrocławiu,
§   Nr 4/I/2013         w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Okręgowego Zarządu na 2013r.,
§   Nr 5/I/2013         w sprawie przyjęcia Planu kontroli ROD w 2013r.,
§   Nr 6/I/2013         w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi ROD im. „J. Kilińskiego” w Oleśnicy
                        na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu,
§   Nr 7/I/2013         w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi ROD „Rakowiec” na działania
                       przekraczające zakres zwykłego zarządu,
§   Nr 8/II/2013        w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ,
§   Nr 9/II/2013        w sprawie powołania Zarządu komisarycznego w ROD „Leśna Polana” we
                       Wrocławiu,
§   Nr 10/II/2013      w sprawie likwidacji części terenu ROD „Przyszłość” w Strzelinie pod budowę
                       nowego układu komunikacyjnego,
§   Nr 11/III/2013    w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ, dotyczących
                       czasowego zajęcia terenów ROD,
§   Nr 12/III/2013    w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ w sprawie
                       przyznania dofinansowania do realizowanych zadań w ROD,
§   Nr 13/III/2013    w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi ROD „Pod Morwami” na działania
                       przekraczające zakres zwykłego zarządu,
§   Nr 14/III/2013    w sprawie ogłoszenia okręgowego konkursu „ROD Roku 2013”,
§   Nr 15/III/2013    w sprawie ogłoszenia okręgowego konkursu „Wzorowa Działka 2013”,
§   Nr 16/III/2013    w sprawie ogłoszenia okręgowego konkursu „Modernizacja działki w Roku
                       2013,
§   Nr 17/III/2013    w sprawie przyznania pożyczki dla Zarządu ROD „Odra” w Brzegu Dolnym,
§   Nr 18/IV/2013    w sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2012r.,
§   Nr 19/IV/2013    w sprawie ustalenia i podziału opłaty z tytułu czasowego zajęcia ROD „Tęcza”
                       pod „Przebudowę kolektora ścieków Odra”,
§   Nr 20/IV/2013    w sprawie wyrażenia zgody na zwołanie walnego zebrania ROD „Podgrodzie”
                       w dniu 11.05.2013r.,
§   Nr 21/IV/2013    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy w sprawie
                       wykonania robót wykończeniowych w Domu Działkowca w ROD im.
                       „J.Dzierżonia” we Wrocławiu,
§   Nr 22/IV/2013    w sprawie przyjęcia wniosku o unieważnienie walnego zebrania
                       sprawozdawczego członków ROD „Odra” we Wrocławiu z dnia 06.04.2013r.,
§   Nr 23/V/2013      w sprawie wyrażenia zgody na zwołanie walnego zebrania sprawozdawczego
                       w ROD „Antena”, „Czyżyk”, „Dolam”, „Mozajka”, „Odpoczynek”, Pod 3
                       Lipami” i w ROD „Stokrotka” w Kątach Wrocławskich w dniach 11 i 15 maja
                        2013r.,
§   Nr 24/V2013       w sprawie zgłoszenia ROD „Frezja” do krajowego konkursu p.n. „ROD Roku
                       2013”,
§   Nr 25/V/2013      w sprawie zgłoszenia działki w ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach do
                       Krajowego Konkursu „Wzorowa Działka 2013r.”,
§   Nr 26/V/2013      w sprawie zgłoszenia Domów Działkowca w ROD „Radość” i „Szczepin” do
                       Krajowego Konkursu „Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013”,
§   Nr 27/VI/2013    w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ,
§   Nr 28/VI/2013    w sprawie powołania Zarządu Komisarycznego w ROD „Jutrzenka” w
                       Oleśnicy,
§   Nr 29/VI/2013    w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ dot. przyznania
                       dotacji do inwestycji w ROD,
§   Nr 30/VI/2013    w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ dot. czasowego
                       zajęcia terenów ROD,
§   Nr 31/VII/2013   w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu ROD „Partyzant” dot.
                       odmowy przyznania działki Bożenie Wolskiej,
§   Nr 32/VII/2013   w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ w sprawie
                       czasowego zajęcia terenów ROD „Przyjaźń”,
§   Nr 33/VII/2013   w sprawie ustalenia i podziału opłaty z tytułu czasowego zajęcia terenu ROD
                       „Storczyk” we Wrocławiu,
§   Nr 34/VIII/2013 w sprawie powołania Zarządu Komisarycznego w ROD „Storczyk” w
                       Trzebnicy,
§   Nr 35/VIII/2013 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów w ROD okręgu
                       wrocławskiego na 2013r.,,
§   Nr 36/VIII/2013 w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ dot. przydzielenia
                       dotacji dla ROD,
§   Nr 37/VIII/2013 w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji Inwestycji OZ dot. projektów i
                       czasowego zajęcia terenów ROD.                
       Prezydium Okręgowego Zarządu przyjęło ponadto Decyzję w sprawie pozostawienia bez rozpoznania odwołania Romana Nowickiego od Uchwały Zarządu ROD „Cicha Dolina” w sprawie nadania członkowstwa PZD i prawa użytkowania działki.
       Prezydium Okręgowego Zarządu przyjęło również dwa STANOWISKA :
1)      STANOWISKO z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie aktualnej sytuacji w przepisach regulujących gospodarkę odpadami na terenie m. Wrocławia.
2)      STANOWISKO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie projektu o ogrodach działkowych wniesionego do Sejmu RP przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej.
III.    DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE
         WROCŁAWIU
1. Prezydium OZ w I półroczu 2013r. podjęło uchwały o przyznaniu :
1)   Zarządowi ROD im. „Nad Widawą” we Wrocławiu dotacji w wysokości 1.300 zł na wzmocnienie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
2)   Zarządowi ROD „Rezeda” we Wrocławiu  dotacji w wysokości 14.000 zł na remont Domu Działkowca i modernizację ujęć wodnych,
3)   Zarządowi ROD „Poświętne” dotacji w wysokości 10.000 zł na elektryfikację ogrodu,
4)   Zarządowi ROD „Odra” w Brzegu Dolnymdotacji w wysokości 8.000 zł na remont Domu Działkowca, ogrodzenia zewnętrznego i modernizację sieci wodociągowej,
5)   Zarządowi ROD „Sielanka” we Wrocławiu dotacji w wysokości 25.000 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego,
6)   Zarządowi ROD „Obrońca” we Wrocławiu dotacji w wysokości 9.000 zł na  wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
7)   Zarządowi ROD „Łączność” dotacji w wysokości 85.000 zł na pokrycie materiałów do przyłącza wodociągowego i budowy sieci wodnej po terenie ROD,
8)   Zarządowi ROD „Niskie Łąki” w Miliczudotacji w wysokości 1.500 zł na remont dachu budynku gospodarczego,
9)   Zarządowi ROD „Kuźniki” we Wrocławiudotacji w wysokości 4.000 zł na modernizację i remont studni oraz  wymianę części ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
10)    Zarządowi ROD „Przyjaźń” we Wrocławiu dotacji w wysokości 3.000 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
11)    Zarządowi ROD „Przyszłość” w Strzelinie dotacji w wysokości 6.300 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
12)    Zarządowi ROD „Radość” we Wrocławiudotacji w wysokości 10.000 zł na V etap elektryfikacji ogrodu,
13)    Zarządowi ROD „Relaks” w Górze dotacji w wysokości 7.000 zł na remont Domu Działkowca, ogrodzenie i bramy wjazdowe,
14)    Zarządowi ROD im. „Zgoda” w Sycowie dotacji w wysokości 6.000 zł na remont studni i meliorację terenu ROD,
15)    Zarządowi ROD „Szczepin” we Wrocławiudotacji w wysokości 10.000 zł na budowę ogrodzenia zewnętrznego betonowego,
16)    Zarządowi ROD „Pod Gruszą” we Wrocławiudotacji w wysokości 1.500 zł na wykonanie nowej bramy i furtki,
17)    Zarządowi ROD „Nadzieja” w Wąsoszu dotacji w wysokości 2.000 zł na pokrycie kosztów remontu Domu Działkowca,
18)    Zarządowi ROD „Zdrowie” w Oleśnicydotacji w wysokości 2.500 zł na budowę pomieszczenia magazynowego,
19)    Zarządowi ROD „Samo Życie” we Wrocławiu dotacji w wysokości 8.000 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego od ul. Chociebuskiej,
20)    Zarządowi ROD „Źródło Zdrowia” we Wrocławiu dotacji w wysokości 2.000 zł na wykonanie przyłącza i linii zasilającej Dom Działkowca,
21)    Zarządowi ROD „Niskie Łąki” w Miliczudotacji w wysokości 2.700 zł na doprowadzenie energii elektrycznej do budynku administracyjnego,
22)    Zarządowi ROD „Aronia” we Wrocławiudotacji w wysokości 6.000 zł na remont dachu Domu Działkowca,
23)    Zarządowi ROD „Sielanka” we Wrocławiu dotacji w wysokości 4.500 zł na remont Domu Działkowca,
24)    Zarządowi ROD im. „Polar” we Wrocławiu dotacji w wysokości 15.000 zł na II etap elektryfikacji ogrodu,
25)    Zarządowi ROD „Tarnogaj” we Wrocławiudotacji w wysokości 8.500 zł na wymianę sieci wodociągowej,
26)    Zarządowi ROD „Barycz” w Żmigrodzie dotacji w wysokości 5.000 zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
27)    Zarządowi ROD „Fantazja” we Wrocławiu dotacji w wysokości 55.000 zł na elektryfikację ogrodu,
28)    Zarządowi ROD „Róża” w Oleśnicydotacji w wysokości 50.000 zł na elektryfikację terenu 5-go ogrodu,
29)    Zarządowi ROD „Kolejarz” w Żmigrodzie dotacji w wysokości 1.500 zł na remont ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,
30)    Zarządowi ROD „Poziomka” we Wrocławiu dotacji w wysokości 4.000 zł na budowę pomieszczenia gospodarczego,
31)    Zarządowi ROD „ZNTK” w Oławiedotacji w wysokości 3.500 zł na remont biura Zarządu ROD,
2.  Prezydium OZ dokonało uzgodnień projektów a następnie  czasowego zajęcia terenu ROD
     dla :
a)      Górn. Zakładu Obsługi Gazownictwa w celu umartwienia nieczynnego gazociągu w ROD „Pod Morwami”,
b)      Firmy BESKO w celu zajęcia terenu ROD „Przyjaźń” pod budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
c)      GT INSTAL w celu modernizacji sieci cieplnej na terenie ROD „Kolejarz” w Oleśnicy,
d)     Biura Projektów PIOTREX w celu przebudowy sieci energetycznej na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu,
e)      ZWiK w Oławie w celu budowy wodociągu na terenie ROD „St. Staszica” i „ZNTK” w Oławie,
f)       MPWiK w celu lokalizacji przepompowni ścieków na terenie ROD  „22-go Lipca”,
g)      ABiP Biura Projektów w celu lokalizacji gazociągu na terenie ROD „Róża” w Oleśnicy,
h)      Firmy TELNET w celu położenia kabla na terenie ROD „Bażant”,
i)        TAURON-u w celu zmiany lokalizacji sieci SN na terenie ROD „Jagoda”,
j)        MPWiK w celu budowy wodociągu na terenie  ROD „Przyjaźń”,
k)      Zakładu Proj.-Usługowego w celu budowy gazociągu na terenie ROD „Bażant”.
l)        BIPROWOD-u w celu lokalizacji i budowy kanalizacji sanitarnej na terenie ROD „22-go Lipca”,
m)    BBKS-PROJEKT w celu odwodnienia terenu dla osiedla Żerniki we Wrocławiu i prowadzenia robót na terenie ROD „Aronia” i „Słonecznik”,
n)      INWEST-TERMA w celu budowy sieci ciepłowniczej obok ROD „Wodnik”.
3. Okręgowy Zarząd prowadzi negocjacje i przygotowania do likwidacji :
a)      Części ROD „Osobowice” o pow. 0,3274 ha pod przebudowę ul. Osobowickiej. Inwestor Gmina Wrocław – ZDiUM.
b)      Części ROD „Radość Życia” o pow. 0,2007 ha pod budowę drogi do projektowanego cmentarza. Inwestor Gmina Wrocław – Wydział Inżynierii Miejskiej.
c)      Części ROD „Pod Morwami” o pow. ok. 3,70 ha pod budowę węzła „Widawa” drogi S-5. Inwestor GDDKiA.
d)     Części ROD „22-go Lipca” o pow. około 700 m2 pod budowę przepompowni ścieków. Inwestor Gmina Wrocław – MPWiK.
e)      W zakresie wyegzekwowania odszkodowania z tytułu utraty prawa użytkowania wieczystego części ROD „Raj” o pow. ….. ha.
f)       W zakresie wyegzekwowania odszkodowania z tytułu utraty prawa użytkowania wieczystego części ROD „Jedność” o pow. ….. ha.
 IV.    DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA  
1)        W I półroczu 2013r. w Okręgowym Ośrodku Szkolenia odbyły się 6 szkoleń kandydackich, w których wzięło udział 529 nowych działkowców.
2)        Ponadto odbyły się 4 szkolenia komisji rewizyjnych ROD, w których uczestniczyło 156 osób.
3)         Zorganizowano 1 posiedzenie kwartalne instruktorów okręgowych SSI z udziałem 32 osób.
 
V.    GOSPODARKA  ODPADAMI W  ROD  
W związku ze zmienionymi przepisami i zasadami w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów i śmieci z terenów ogrodów odbyły się dwa spotkania organizacyjne w dniach 29 maja i 07 czerwca 2013r., których celem było zapoznanie się z przepisami i objaśnienia w zakresie złożenia do 30 czerwca br. deklaracji o wysokości opłaty i instruktażu w zakresie jej prawidłowego wypełnienia. W naradach uczestniczyli przedstawiciele ze 141 ROD. Pozostałe 18 ROD zostało zaproszone na 25 czerwca br.
Sprawę prowadzi Wiceprezes  - Jerzy Karpiński
W sprawie gospodarki odpadami prowadzona jest ożywiona korespondencja i spotkania z przedstawicielami władz Wrocławia.
Złożenie deklaracji „śmieciowej” jest obowiązkowe.
 VI.    FINANSE
       Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przypomina, że z dniem 30 czerwca 2013r. upływa termin rozliczenia składki członkowskiej. Prosimy o przyspieszenie wpłat udziału składki z uwagi na konieczność jej rozliczenia z Krajową Radą PZD.
       Prosimy również o terminowe miesięczne rozliczanie wpisowego z tytułu przyjęcia wpłat od nowych działkowców.
VII.        Sprawa prowadzenia walki o obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na bieżąco omawiana jest na naradach z prezesami ROD oraz w przekazywanej korespondencji.
PILNE ! śledzić stronę internetową Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady PZD.
Projekt obywatelski jest wiodący w procesie sprocedurowania przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową, w której znajduje się poseł – Marek Łapiński.
Kolejne posiedzenie Podkomisji w dniu 08 lipca 2013r.
Dotychczasowa walka, podpisy, protesty, pikiety i manifestacja przynoszą rezultaty.
VIII.   W związku z podtopieniami jakie wystąpiływ niektórych ogrodach informuje się, że kompetencji zarządu ROD jest możliwość zwolnienia poszkodowanych działkowców z prac na rzecz ogrodu i z ekwiwalentu finansowego a w kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania jest zwolnienia z innych opłat ( z wyjątkiem na budowę, remont infrastruktury ogrodowej).
Obowiązkowa jest wpłata składki członkowskiej uchwalonej przez KR PZD.
       Dobrych planów na działkach pomimo niekorzystnych zdarzeń pogodowych życzy Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu
 
                                                           Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                mgr Janusz Moszkowski