30.07.2013

Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wywozu śmieci związane z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowe zasady objęły również część rodzinnych ogrodów działkowych. W szczególności ROD położone w miastach, w których gminy potraktowały tereny ogrodów jako miejsca niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne i postanowiły odbierać z nich śmieci.
Zgodnie z nowymi zasadami, z części terenów ROD śmieci będą odbierane przez firmę wybraną przez gminę w drodze przetargu, odbiór śmieci będzie za jedną stawkę (na terenie całej lub części gminy), będzie bardziej opłacalna segregacja śmieci oraz powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, gdzie będzie można oddać stare meble czy zepsuty sprzęt.
W praktyce, nowe zasady wywozu śmieci będą oznaczały brak umów, które do tej pory musiały podpisywać zarządy ROD z firmami odbierającymi śmieci. Zmieni się również wysokość i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie będzie ona, tak jak dotychczas uzależniona od ustaleń z firmą odbierającą śmieci, lecz będzie odgórnie narzucona przez gminę. Poza tym, opłaty za wywóz śmieci nie będą już uiszczane na podstawie umowy, lecz deklaracji, którą zarządy ROD miały obowiązek wypełnić i złożyć w określonych terminach (ostatecznie do końca czerwca 2013 r.).
W związku z licznymi zapytaniami w sprawie nowych zasad wywozu śmieci przypominamy, że w dniu 11.07.2013 r. Prezydium KR PZD w drodze uchwały nr 182/2013 wydało wytyczne dla zarządów ROD i ogrodów objętych ustawą śmieciową (Biuletyn Informacyjny PZD nr 7/13). W wytycznych tych ustaliło zadania dla zarządów ROD związane z nowym systemem wywozu śmieci, tak aby usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane z nową ustawą śmieciową.
 Wśród najważniejszych zadań należy wymienić:
  • konieczność regularnego wnoszenia opłaty za wywóz śmieci,
  • bieżące monitorowanie zmian odnoszących się do nowych zasad wywozu śmieci (np. stronach internetowych gmin) oraz pamiętanie o konieczności aktualizacji danych zawartych w deklaracji w przypadku zaistnienia zmian,
  • zapewnienie firmom odbierającym śmieci swobodnego dostępu do miejsc, gdzie usytuowano pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
  • utrzymywanie pojemników na śmieci w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zadbanie, aby położenie pojemników nie było uciążliwe dla użytkowników działek sąsiadujących.
  • zadbanie, aby w ogrodach była prowadzona segregacja śmieci, co związane jest z mniejszą opłatą za wywóz odpadów,
  • nie dopuszczanie, aby do pojemników ogrodowych były wrzucane tzw. elektrośmieci czy też stare meble,
  • zadbanie, aby odpady zielone składowane były w kompostownikach, w które powinna być wyposażona każda działka w ROD. To samo dotyczy odpadów zielonych z terenów ogólnych, które również powinny zostać poddane kompostowaniu. W przypadku braku takiej możliwości, sprawdzenie, czy istnieje możliwość nieodpłatnego oddania worków z odpadami zielonymi. Zważywszy, że w wielu gminach postanowiono w sposób szczególny potraktować odpady zielone.
  • nie dopuszczanie, aby w celu zmniejszenia opłaty za wywóz śmieci były spalane na działkach w ROD. W szczególności, że na terenie ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo można spalać tylko części roślin porażonych przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można jednak wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Należy też pamiętać, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad. W takiej sytuacji działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. W tej sytuacji, należy bezwzględnie powstrzymywać działkowców przed jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem miejscowym.
 
Powyższe wytyczne pozostają w zgodzie z ustawą o ROD, Statutem PZD i Regulaminem ROD. Nie uwzględniają wyjątków np. zamieszkiwania na działkach w ROD, które jest zabronione i nie powinno mieć miejsca. W takich przypadkach, zarządy ROD powinny niezwłocznie podjąć współpracę z samorządem terytorialnym i odpowiednimi służbami, celem indywidualnego rozwiązania tego problemu. W szczególności, że nielegalne zamieszkiwanie na działkach w ROD przez kilku działkowców może narazić pozostałych użytkowników działek na wyższe opłaty za wywóz śmieci. Aby tego uniknąć konieczne jest poinformowanie gminy o problemie zamieszkiwania na terenie ROD i zwrócenie się o odrębne potraktowanie działkowców, którzy zamieszkują na terenie ogrodu.
Monika Pilzak
WGG KR PZD
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie