Członkowie-Założyciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, reprezentujący milionowe środowisko polskich działkowców, wyrażają głęboką dezaprobatę przebiegiem i wynikami prac sejmowej podkomisji, mającej wypracować nowe przepisy dotyczące ogrodów działkowych.

Mimo że podkomisja przyjęła za bazę swoich prac projekt obywatelski – co dawało nadzieję na przyjęcie dobrej i kompleksowej regulacji zgodnej z wolą działkowców – to jednak zmiany, jakie w projekcie przeforsowali posłowie Platformy Obywatelskiej (PO) oraz Solidarnej Polski (SP), poważnie naruszyły integralność oraz istotę projektu.
Pragniemy przypomnieć, że zasadniczą intencją Komitetu przy tworzeniu projektu było zarówno dostosowanie nowych przepisów do Konstytucji, ale również zabezpieczenie praw działkowców, aby zachować ich silną pozycję, która gwarantuje istnienie i rozwój ogrodów działkowych. Przygotowany projekt spełnił te założenia, czego dowodem są pozytywne opinie uznanych konstytucjonalistów, a także powszechna akceptacja ze strony samych działkowców, którzy wyrazili swoje poparcie ponad 924 tysiącami podpisami.
Tak masowa i jednoznaczna akceptacja ze strony środowiska działkowców stanowi dla Komitetu zobowiązanie do obrony w procesie legislacyjnym fundamentów i założeń projektu obywatelskiego. Nie pozwolimy, aby tak wyraźne stanowisko prawie miliona osób zostało sprzeniewierzone i służyło wprowadzeniu regulacji na wskroś odmiennych od tych, które uzyskały tak ogromne poparcie. Komitet nie pozwoli na wykorzystanie masowej inicjatywy obywatelskiej do realizacji partykularnych interesów niektórych partii politycznych, które dążą do osłabienia ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Z ogromnym żalem oświadczamy, że poprawki przegłosowane przez posłów PO i SP istotnie zmieniły oblicze projektu obywatelskiego. Oceniając jego aktualną treść, trudno nie odnieść wrażenia, ze jest to już inny dokument, odbiegający od pierwowzoru, nie gwarantujący utrzymania charakteru i istoty ogrodów działkowych. Uważamy, że przy takim kształcie projekt nie zebrałby wymaganej liczby 100 tysięcy podpisów. Przeforsowane zmiany zdeformowały projekt i wykrzywiły sens poszczególnych zapisów, wyrażających intencje autorów projektu oraz osób, które go poparły.
Jako Członkowie-Założyciele Komitetu odbieramy to jako wyraz zlekceważenia niemal miliona obywateli, których wola została zignorowana. Jesteśmy w pełni świadomi, że w toku prac sejmowych wszystkie projekty podlegają zmianom, ale uważamy, iż każda poprawka powinna być poprzedzona rzeczową dyskusją i poparta merytoryczną argumentacją. Tymczasem przebieg posiedzeń podkomisji jaskrawo wykazał, że merytoryka została całkowicie wyparta przez politykę. Zbyt często ignorowano argumenty autorów projektu obywatelskiego w celu przepchnięcia własnych, zupełnie niezrozumiałych, koncepcji, które sprzeciwiają się charakterowi i zasadom funkcjonowania ogrodów działkowych.
Przykładem takiego podejścia jest zmiana w przepisie dotyczącym przenoszenia przez działkowca praw do swojej działki, czego efektem będzie niekontrolowany i komercyjny obrót działkami, co może wynaturzyć funkcjonowanie wielu ogrodów działkowych. Z kolei wyraźnie propagandowa poprawka, mająca jakoby „uwłaszczyć” działkowców jest obarczona poważnymi zastrzeżeniami konstytucyjnymi, sygnalizowanymi przez eksperta podkomisji, które mogą w ogóle zablokować nową ustawę. Ponadto zaproponowane uwłaszczenie pomija znaczną część działkowców, zwłaszcza z największych miast. Utrzymuje też swoistą furtkę dla gmin w postaci prawa pierwokupu za 1% wartości, czyli zanim działkowiec się uwłaszczy gmina będzie mogła przejąć prawo i w ogóle pozbawić działkowca działki. Uwłaszczenie może się zatem w wielu przypadkach skończyć zwykłym wywłaszczeniem. Takie zagrożenia były podnoszone przez przedstawicieli Komitetu podczas podkomisji, jednak posłowie PO i SP je zupełnie zignorowali.
Największe oburzenie wywołuje jednak przebieg prac podkomisji nad kluczowymi przepisami przejściowymi. Kwestia najbardziej newralgiczna nie doczekała się żadnej merytorycznej dyskusji, nie pozwolono autorom projektu zgłosić jakichkolwiek poprawek, lecz przecięto wszelką dyskusję i po prostu przegłosowano cały rozdział w wersji zgłoszonej przez PO. W rezultacie przyjęto karykaturalny system, w którym każdy z niemal miliona działkowców będzie musiał w ciągu kilku miesięcy na nowo wypełnić deklarację, jeżeli nie chce utracić członkostwa w dotychczasowej organizacji.  Może to doprowadzić do pozbawienia praw organizacyjnych tysięcy obywateli wbrew ich wcześniej wyrażonej woli, co już stanowi naruszenie Konstytucji, co jasno wykazał ekspert podkomisji, którego po raz kolejny zlekceważono. Ponadto w ramach przeforsowanych przepisów przejściowych zmusza się każdy z niemal 5 tysięcy ogrodów działkowych do kosztownego zwoływania kolejnych walnych zebrań w celu ponownego rozpatrywania kwestii wyodrębnienia się ze struktur organizacji ogólnopolskiej. O ile działkowcy muszą mieć szansę wypowiedzenia się w tej sprawie, to jednak wprowadzenie obowiązku wielokrotnego rozpatrywania tej kwestii, w szczególności na każdym kolejnym walnym zebraniu, może doprowadzić do braku koniecznej stabilności organizacyjnej w ogrodzie. Stąd przedstawiciele Komitetu proponują, aby kwestia ta była rozstrzygana raz na dwa lata, jeżeli taka będzie wola samych działkowców.
Mając powyższe na uwadze Członkowie-Założyciele Komitetu, jako autorzy i propagatorzy projektu obywatelskiego popartego ponad 924 tysiącami podpisów, wyrażają pogląd, że przebieg i efekty pracy podkomisji budzą nasz głęboki sprzeciw. Wprowadzone zmiany uderzają w założenia projektu, który ma być zgodny z Konstytucją i zachować charakter ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej. Dlatego też wzywamy wszystkich parlamentarzystów, a zwłaszcza posłów PO i SP, do odstąpienie od forsowanych zmian, które godzą w interesy działkowców i istotę ogrodnictwa działkowego. Apelujemy o uszanowanie masowego głosu obywateli, którzy wyraźnie określili swoją wolę w zakresie kształtu popartego przez siebie projektu. Działkowcy wyrazili swoje stanowisko i najlepiej wiedzą, jakie regulacje zabezpieczą ich prawa oraz zapewnią istnienie i rozwój ogrodów działkowych w Polsce.
 
                   Członkowie-Założyciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
 
 
 
 
Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku

Warto odwiedzić


 

Logowanie