OŚWIADCZENIE

PRZEDSTAWICIELI RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH MIASTA WROCŁAWIA Z DNIA 08 SIERPNIA 2013r W SPRAWIE POPRAWEK PRZYJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNĄ PODKOMISJĘ SEJMOWĄ DO OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Zgromadzeni w dniu 08 sierpnia 2013r przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych miasta Wrocławia, po zapoznaniu się z wniesionymi przez Nadzwyczajna Podkomisje Sejmową poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a także po przeprowadzeniu dyskusji stwierdzają, że poprawki te bardzo mocno ingerują w projekt ustawy, który został poparty przez 70 tysięcy działkowców okręgu wrocławskiego i licznych mieszkańców Wrocławia . Ingerencja ta spowodowała, że projekt obywatelski zatracił swój sens i nie może być uznany za Nasz projekt , pod którym złożyliśmy podpisy.

Oświadczamy, że pilnie śledziliśmy obrady Podkomisji Sejmowej i stwierdzamy, że Podkomisja w wyniku politycznych przepychanek i walki o przewodnictwo straciła dwa miesiące czasu na zajęcie się w sposób merytoryczny projektem obywatelskim.

Natomiast po objęciu przewodnictwa przez Panią Krystynę Sibińską ? posłankę Platformy Obywatelskiej- Podkomisja pracowała w ekspresowym tempie , by już na 5 posiedzeniach w przez okres 9 dni doprowadzić do przyjęcia całościowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych . Forsowane poprawki przez posłów PO i osobiście prze Panią Przewodnicząca a następnie przegłosowane z uwagi na większość w składzie Podkomisji posłów Platformy Obywatelskiej doprowadziły do sytuacji, że powstał projekt w wielu przypadkach sprzeczny z naszymi oczekiwaniami a w rzeczywistości mocno wypaczony. Pod takim projektem nie możemy się podpisać, ani go honorować czy respektować. Dało się wyraźnie odczuć, że poprawki wprowadzone były na siłę, nawet wbrew opiniom obecnego konstytucjonalisty czy innych przedstawicieli uczestniczących w pracach oraz bez należytego wysłuchania i przedyskutowania argumentów prawnych i społecznych przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i PZD.

Przyjęte poprawki narażają rodzinne ogrody działkowe na ich likwidację, na odebranie praw nabytych przez działkowców i zmierzają do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce, a w szczególności w dużych miastach.

Uznajemy takie działania za sprzeczne z dążeniami i oczekiwaniami społecznymi.

Przyjęty przez Podkomisje Sejmową , glosami posłów PO zapis o przekazaniu działkowcom w użytkowanie wieczyste użytkowanej przez nich działki już obecnie wprowadza zamęt i rozgoryczenie, gdyż duża część wrocławskich ogrodów nie znajduje się w użytkowaniu wieczystym PZD. Zapis ten dzieli i poróżnia działkowców, tym bardziej, że niemal wszystkie ogrody przeznaczone są w planach zagospodarowania przestrzennego na inne, najczęściej komercyjne cele.

Jest niemal pewne, że przypadku gdy nastąpi próba przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na działkowca, Prezydent Wrocławia skorzysta w imieniu właściciela gruntów tj. Gminy Wrocław z prawa pierwokupu a już zupełnie oczywiste jest, że Gmina Wrocław odmówi innym działkowcom ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki, w przypadku gdy teren ROD jest tylko w tzw. użytkowaniu zwykłym PZD.

Wprowadzenie tego zapisu uznajemy jako próbę zmiany wizerunku Platformy w ocenie społeczeństwa i chęć uzyskania wzrostu poparcia w sondażach.

Posłowie Platformy Obywatelskiej nie pamiętają już, że to właśnie z wniosku Rady Miejskiej Wrocławia, Trybunał Konstytucyjny w dniu 20 lutego 2002r stwierdził niezgodność z Konstytucja RP art. 2 ustawy o POD z 1996r o nabywaniu przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania wieczystego gruntów ogrodów z powodu zbytniej ingerencji w prawa właściciela jakim jest Gmina. Posłowie PO już zapomnieli, że w 2009 roku glosowali przeciwko uwłaszczeniu działkowców proponowanym przez PIS gdyż było to niezgodne z Konstytucją RP.

Po co wiec robić nadzieje działkowcom, które nie są podbudowane rzetelnymi opiniami licznych autorytetów prawnych szczególnie z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz opiniami samorządów terytorialnych , Związku Miast i Gmin Polskich itp..

Takich opinii było brak podczas obrad Podkomisji, a głos obecnego prof. Orłowskiego nie został w ogóle wzięty pod uwagę.

Wśród licznych poprawek wniesionych przez Podkomisję głosami posłów PO jest próba ubezwłasnowolnienia Stowarzyszenia Ogrodowego w związku z wprowadzoną dowolnością obrotu działkami przez ich użytkowników bez żadnego zapytania się o zgodę Stowarzyszenia, czy wysłuchania jego opinii.

Całkowicie zmieniono zatem treść art. 45 projektu obywatelskiego. Wprowadzone przepisy powodują, że może dochodzić na szeroka skalę do handlu działkami bez żadnej kontroli, do skupowania przez rodzinę lub przez podstawione osoby wielu działek, by później dążyć do zmiany przeznaczenia terenu ogrodu w miejscowych planach , dążyć do przejęcia tych działek przez gminy lub przez innych inwestorów. Jest wiec to poprawka wybitnie o charakterze korupcyjnym, mająca na celu likwidację obecnych terenów ogrodów działkowych.

Brak kontroli z ramienia Stowarzyszenia Ogrodowego spowoduje ponadto naruszanie przepisów dotyczących zabudowy czy zamieszkiwania na działkach. Działki dostana się w ręce osób bogatych, przedsiębiorczych a nie rodzin o skromnych budżetach domowych, rodzin wielodzietnych, młodych małżeństw z dziećmi, emerytów i rencistów.

Obecnych na spotkaniu przedstawicieli wrocławskich ogrodów , razi nie tylko narażanie działkowców na niepotrzebne koszty geodezyjne, niezgodny z celami społecznymi obrót działkami a powoduje rozgoryczenie i frustrację w związku z propozycją potwierdzenia członkowstwa w PZD , które to członkowstwo otrzymali, nabyli zgodnie z prawem, po złożeniu deklaracji.

Ponadto nie do przyjęcia są zapisy dotyczące walnych zebrań. Zmierzają one do ponoszenia wysokich kosztów przez Stowarzyszenia, a konieczność odbywania wielu zebrań, z wprowadzonymi licznymi warunkami powoduje, że w praktyce będą trudne do spełnienia.

W całości podzielamy w tym względzie stanowisko Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej czy Krajowej Rady PZD.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych zwracają się do władz Państwa Polskiego , do posłów na Sejm RP, do senatorów RP , Premiera , Marszałka Sejmu RP, Prezydenta RP o doprowadzenie do odrzucenia przyjętych poprawek przez Podkomisje Sejmową gdyż są one niezgodne z wieloma artykułami Konstytucji RP, chroniącymi prawa gmin, chroniącymi prawa społeczne osób najbiedniejszych, dotyczącymi ochrony środowiska i wielu innych.

Poprawki te ograniczają rozwój miast i gmin.

Warto odwiedzić


 

Logowanie