STANOWISKO

Przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2013 r. uczestników spotkania w sprawie poprawek przyjętych przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Zgromadzeni w dniu 10 sierpnia 2013r. przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych Oleśnicy, Oławy, Strzelina, Milicza, Brzegu Dolnego, Środy Śląskiej, Trzebnicy, Żmigrodu, Jelcza Laskowic, Sobótki, Kątów Wrocławskich, Twardogóry i Międzyborza stwierdzają, że wprowadzenie przez Podkomisję Sejmową kilkadziesiąt poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w znacznym stopniu wypaczają sens projektu, pod którym podpisało się blisko 1 milion działkowców, obywateli naszego Państwa, w tym 70 tysięcy działkowców okręgu wrocławskiego. Przyjęte ekspresowe tempo pracy przez Podkomisję spowodowało, że w odczuciu nie tylko działkowców, ale wielu prawników przyjęto projekt, którego zapisy mogą być sprzeczne z Konstytucją RP. Przyjęto bowiem zapisy, które nie znajdowały się w projekcie obywatelskim a zostały przeforsowane prze posłów Platformy Obywatelskiej mających wraz z posłem Solidarnej Polski większość w składzie Podkomisji. Odnosiło się wrażenie, że posłowie PO, za wszelką cenę chcą wprowadzić swoje poprawki bez należytego wysłuchania argumentów prawnych innych stron, w tym przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Polskiego Związku Działkowców czy obecnego na posiedzeniach konstytucjonalisty. Przyjęcie więc do procedowania przez Podkomisję, jako wiodącego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w rzeczy samej nie zmieniło zamiarów PO do wprowadzania do projektu ustawy własnych zapisów. Najbardziej dyskutowanym jest wprowadzony przez Platformę zapis dotyczący ewentualnego uwłaszczenia działkowców na działkach i na częściach wspólnych. Zapis ten jakby korzystny dla działkowców jednak różnicuje użytkowników działek. W okręgu wrocławskim ponad 1/3 ogrodów nie znajduje się w użytkowaniu wieczystym PZD i ci działkowcy nie będą mogli być objęci tym przepisem. Występuje, zatem nierówność w traktowaniu działkowców i nie ma się, co łudzić, że np. władze Wrocławia dobrowolnie będą przekazywały działkowcom działki w użytkowanie wieczyste, tym bardziej, że ogrody w planach miasta mają inne przeznaczenie, najczęściej pod zabudowę deweloperską, czy komercyjną. Zwrócić należy uwagę na fakt, że prawa samorządów terytorialnych, gmin będących właścicielami gruntów ogrodów, już kilkakrotnie były przedmiotem Wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się przeciwko zbyt silnej ingerencji Związku i działkowców w prawo własności gmin, w prawo decydowania i przeznaczenia gruntów ogrodów działkowych. Tak było w 2002 r, kiedy to Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją RP przepisów dotyczących przekazania terenów ogrodów w użytkowanie wieczyste PZD oraz w roku 2008. Wyroki te potwierdzają dotychczasowe poglądy, ze przepis ten jakby korzystny dla samych działkowców a niekorzystny dla gmin może być zaskarżony do Trybunału. Zauważyć należy, że w tej sprawie już teraz padają negatywne wypowiedzi Związku Miast Polskich. Należy również podkreślić, że gminy mają prawo skorzystania z prawa pierwokupu gruntów w działkach. Uczestników dzisiejszego zgromadzenia budzi sprzeciw wobec wykreślenia w całości proponowanych przepisów dotyczących przeniesienia prawa do działki a wprowadzenia, krótkiego zapisu na mocy, którego działkowiec ma pełną dowolność zbycia swego prawa na rzecz innej osoby. Nasze zastrzeżenia budzi fakt, że może odbywać się to z pominięciem organów stowarzyszenia, bez jego zgody, opinii, wiedzy. W określonych sytuacjach, może to doprowadzić do wynaturzenia, korupcji, celowego skupowania działek, podkupywania, szczególnie, gdy tereny ogrodów działkowych w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego czy na cele komercyjne. Jako potencjalni użytkownicy wieczyści mogą dążyć przez zbycie gruntów ogrodów na cele określone w planach lub wprowadzać w rzeczy samej zabudowę mieszkaniową. Pojawi się problem, z którym już dzisiaj nie mogą sobie poradzić powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. W tej sprawie stowarzyszenie jest jakby ubezwłasnowolnione, niemające żadnego wpływu na zmianę użytkownika działki. Duże zamieszanie wśród działkowców może spowodować wprowadzony zapis o konieczności potwierdzenia przynależności do stowarzyszenia ogólnokrajowego Polskiego Związku Działkowców. W okresie 5 miesięcy działkowiec ma obowiązek pisemnie potwierdzić tę przynależność, a jeżeli tego nie uczyni traci członkostwo, które później na nowo może dopiero nabyć. Jest to zapis mocno kontrowersyjny, który może również być zaskarżony do Trybunału, gdyż godzi w prawa i wolności obywatelskie. Trudnymi do przyjęcia są zapisy dotyczące zwoływania zebrań, na których działkowcy mają się określić, do jakiego stowarzyszenia chcą należeć. Wprowadzane przez posłów Platformy zapisy przewidują, bowiem zwoływanie w odstępie 1 miesiąca dwóch zebrań, przy czym działkowicz jest zawiadamiany pisemnie za potwierdzeniem. Warunki uchwalania nowego Statutu zaledwie w ciągu 12 miesięcy i jego zarejestrowanie, a także przeprowadzenie wyborów do organów stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy, każą przypuszczać, że będzie to niezwykle trudne, bowiem w tym samym okresie muszą się odbyć zebrania wybierające stowarzyszenie, oraz uchwalony statut i wybory komitetu założycielskiego. Wprowadzanie przez Podkomisję Sejmową poprawki w przypadku ich przyjęcia przez Sejm RP mogą doprowadzić, że Prezydent RP zawetuje ustawę lub Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność jej przepisów z Konstytucją RP, co spowoduje, że ustawa nie wejdzie w życie. Sytuacja ta byłaby najgorszą z możliwych, gdyż ogrody utracą obecne prawo użytkowania wieczystego, gdyż przestanie istnieć Polski Związek Działkowców, a grunty i cały majątek przejdą na własność gmin, co było w przygotowanym przez Platformę Obywatelską projekcie ustawy o ogrodach działkowych. Uczestnicy zgromadzenia w dniu 10 sierpnia zwracają się do posłów na Sejm RP, Premiera, Marszałka Sejmu RP o zmianę wprowadzanych zapisów, gdyż prowadzą one do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Liczymy, że zwycięży rozwaga i mądrość a działkowcy, jako baczni obserwatorzy życia politycznego w Polsce wyrażą swój stosunek podczas zbliżających się wyborów samorządowych, europarlamentu oraz do Sejmu i Senatu RP.

Stanowisko zostało przyjęte przez 39 przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych miast i gmin okręgu wrocławskiego

Otrzymują :

1. Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polski

2. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

3. Pan Donald Tusk Premier Rządu RP

4. 42 posłów na Sejm RP Czł. Komisji Infrastruktury

5. 27 posłów na Sejm RP Czł. Komisji Samorządu Terytorialnego I Polityki Regionalnej

6. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych PO, PiS, SLD, PSL, Ruchu Palikota i Solidarnej Polski.

Warto odwiedzić


 

Logowanie