I n f o r m a c j a

z X posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w dniu 13 sierpnia 2013r W dniu 13 sierpnia 2013r odbyło się X-te posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. W posiedzeniu oprócz członków OZ wzięli udział Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej.

Głównym tematem tego nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowego Zarządu był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty w dniu 26 lipca b.r. przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową, a zwłaszcza poprawki zgłoszone i przeforsowane przez posłów Platformy Obywatelskiej.

Członkowie Okręgowego Zarządu zwrócili uwagę na styl pracy członków Podkomisji, szalone tempo i na siłę forsowane poprawki PO bez względu na ich zgodność z Konstytucją RP. Stwierdzili, że odpowiedzialność za przyjęty bubel legislacyjny ponosi przede wszystkim Przewodnicząca Podkomisji Pani Poseł Krystyna Sibińska oraz posłowie PO Marek Łapiński i Poseł Tomasz Smolarz. Członkowie OZ podkreślili, że w pracach Podkomisji uczestniczył tylko jeden ekspert z zakresu prawa konstytucyjnego, którego negatywna opinia i wątpliwości co do zgodności z Konstytucją nie były brane pod uwagę. Brak było innych ekspertów, konstytucjonalistów oraz co jest bardzo istotne brak było opinii gmin zwłaszcza dużych miast oraz opinii Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskiej, Związku Powiatów Polskich itp. Opinie te, jak podkreślali, są wręcz wymagalne w sytuacji proponowanych zmian stanu prawnego gruntów ROD (działek), których właścicielami są Gminy lub Skarb Państwa.

W dyskusji podnoszono, że w przypadku Wrocławia, gdzie 90% gruntów ROD zostało przeznaczonych na cele komercyjne władze Miasta nie pozwolą na przekazywanie działek w użytkowanie wieczyste działkowcom i skorzystają z prawa pierwokupu, a już zupełnie pewne jest by Prezydent Wrocławia nie zgodzi się na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz działkowca tam gdzie PZD ma tylko tytuł użytkowania zwykłego. Członkowie OZ podkreślili, że Poseł Marek Łapiński posłużył się kłamstwem w tej sprawie podczas konferencji prasowej mówiąc, że gminy przekażą prawo użytkowania wieczystego działkowcom.

Propozycja tzw. ”uwłaszczenia” działkowców jest celowym dzieleniem społeczeństwa, co jest niedopuszczalne. Jako niekonstytucyjne członkowie OZ uznali również przepis nakładający na członka PZD składanie oświadczenia woli o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD, gdyż jest to ingerencja w prawa i wolności obywatelskie.

Wprowadzanie własnych przepisów (przez posłów PO) w zakresie dowolnego i niekontrolowanego obrotu działkami uznali jako skandaliczne, gdyż mogą doprowadzić do szeregu patologii i zjawisk korupcyjnych t.j. handel działkami, ich skupowanie przez podstawione osoby, lub członków rodzin o zasobnym portfelu, zabudowę budynkami o większym niż dozwolonym normatywie i ich zamieszkiwanie. Cele społeczne, działki dla najbardziej potrzebujących nie będą realizowane. Zapis ten jak zauważyli, także utrudni pracę organów stowarzyszenia.

To co uczynili posłowie PO w przepisach przejściowych projektu ustawy w sprawie zwoływania zebrań, celem wyboru stowarzyszenia, proponowane terminy, zasady, terminy uchwalania statutu i wyboru organów stowarzyszenia członkowie OZ określili jako niemożliwe do zrealizowania. Uznali, że zaproponowane przez posłów PO przepisy będą martwą literą prawa i narażają działkowców i zarządy na ponoszenie niepotrzebnych kosztów. Komu to potrzebne ? - pytali.

Przyjęty przez Podkomisję projekt ustawy uznali za próbę zrealizowania zamiarów PO do unicestwienia Polskiego Związku Działkowców i pełne przejęcie kontroli nad ogrodami przez Gminy wraz z ich majątkiem, gdyby ustawa o ogrodach nie weszła w życie po nowym roku 2014. A jest takie realne niebezpieczeństwo.

Okręgowy Zarząd przyjął w sprawie projektu ustawy Podkomisji STANOWISKO oraz Uchwałę nr 1/X/2013, w której zwrócił się do działkowców, Zarządów i Komisji Statutowych ROD o podjęcie masowego sprzeciwu wobec przyjętych poprawek i treści projektu ustawy o ROD.

Okręgowy Zarząd na posiedzeniu podjął ponadto Uchwałę o oddaleniu wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD „Odra” we Wrocławiu, a kolejną uchwałą stwierdził nieważność 5 – uchwał walnych zebrań ROD „Gaje”, „Pod Lasem” i „Storczyk” w Trzebnicy jako niezgodnych z przepisami Statutu.

 

PZD P R E Z E S

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie