Uchwała nr 1/V/2012
 
 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z  dnia 26 maja 2012r. w sprawie zaangażowania organów i członków Związku w ROD w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w Uchwale nr 5/IV/2012 z dnia 25 lutego 2012r. zwrócił się do wszystkich organów i członków Związku w ROD okręgu wrocławskiego o pilne i aktywne włączenie się do obrony praw działkowców, ogrodów i PZD zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych a zagrożonych wnioskami              I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanymi do Trybunału Konstytucyjnego. Okręgowy Zarząd zwrócił się o wzmożoną aktywność w tej sprawie z uwagi na zbliżający się termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przede wszystkim uznano za niezbędne podjęcie tego tematu na walnych zebraniach i przyjęcie stanowisk, uchwał, apeli, w których zawarte będą protesty ale i uzasadnione prośby w sprawie pozostawienia ustawy w niezmienionym kształcie i oddalenia wszystkich wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego. Jednocześnie wskazano, że adresatami przyjętych stanowisk, protestów powinien być nie tylko Trybunał Konstytucyjny ale wszystkie najważniejsze organy Państwa, Marszałek Sejmu, Premier Rządu RP i Minister Transportu.
         Dzisiaj już wiemy, że podjęty przez Okręgowy Zarząd apel a wcześniej w styczniu apel podjęty przez Prezydium OZ był ze wszech miar słuszny. Trybunał wyznaczył bowiem po blisko 2,5 roku termin rozpatrzenia wniosków  I Prezesa SN na dzień 28 czerwca 2012r.
         Zarządy, komisje rewizyjne, komisje rozjemcze ROD wykazały się niezwykłą mobilizacją, dojrzałością, wyczuwając zbliżające się zagrożenia, które mogą dotknąć każdego działkowca, każdego ogrodu, które mogą spowodować na niespotykaną skalę destabilizację działalności w ogrodach, likwidację wielu terenów ogrodów, odebranie działkowcom podstawowych praw zapisanych w ustawie w tym prawa własności do zgromadzonego mienia na działkach oraz prawa do zwolnień podatkowych.
         Okręgowy Zarząd z satysfakcją odnotowuje fakt podjęcia przez zdecydowaną większość ogrodów naszego okręgu stanowisk i wysłania ich do najważniejszych władz Państwa Polskiego.
 Łącznie przyjęto do 25 maja br. 579 stanowisk, które zawierały jedną myśl, prośbę, żądanie – zostawcie ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w spokoju, pozwólcie istnieć ogrodom działkowym, nie zmieniajcie prawa, które dobrze funkcjonuje i sprawdziło się w praktyce i dobrze służy działkowcom.
         Okręgowy Zarząd wyrażając podziękowanie za tak liczne masowe zaangażowanie w obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dostrzega konieczność dalszej aktywności, zwłaszcza ze strony tych zarządów ogrodów i komisji, które dotąd nie przyjęły stanowisk i uchwał. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy za miesiąc Trybunał wyda Wyrok.
         Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu apeluje jednakże do wszystkich zarządów, komisji rewizyjnych i rozjemczych o jeszcze większą mobilizację niż dotychczas. Wykorzystajmy ten ostatni miesiąc do wysłania jeszcze raz do Trybunału Konstytucyjnego naszych stanowisk, uchwał, protestów.
Uświadomijmy członkom Trybunału, że los ogrodów i działkowców jest w ich rękach, że łatwo zburzyć ale trudniej zbudować.
 
Sekretarz OZ PZD                                    Prezes OZ PZD
mgr Barbara Korolczuk                    mgr Janusz Moszkowski
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie