L.dz.  1346 /2012                                                                                     Wrocław, dnia 22 maja 2012r.
                                                            Zarządy ROD
                                                            Komisje Rewizyjne ROD
                                                            Komisje Rozjemcze ROD
                                                            okręgu wrocławskiego
                                                            w s z y s t k i e
 
     Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie rozpatrzenia wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego, w których zakwestionował zgodność przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP. Rozprawa została wyznaczona  na dzień 28 czerwca czwartek 2012r, o godz. 9.00. Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał 2 wnioski I Prezesa SN tj. :
1)      o zbadanie zgodności z Konstytucją RP całej ustawy o ROD,
2)      o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art.6, art. 10, art.13 ust.1, art.13 ust.4, art.14 ust. 1 i 2, art.15 ust. 2, art.17 ust.2, art.18, art. 19, art.20, art.24, art.30, art.31 ust.1,2 i 3, art.31 ust.4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a więc aż 17 przepisów ustawy o ROD.
 I Prezes Sądu Najwyższego zakwestionował więc przepisy ustawy o ROD, które dotyczą :
a)      definicji ROD i nieodpłatnego przekazywania gruntów pod nasze ogrody,
b)      obowiązków PZD w zakresie podziału na działki i zagospodarowania ogrodu,
c)      podejmowania uchwał przez organy PZD w sprawie przydziału działek,
d)     zwolnienia działkowców i Związku z podatków
e)      własności działkowca urządzeń, obiektów i nasadzeń na działce,
f)       bezpłatnego korzystania z gruntów ROD,
g)      koniecznej zgody PZD na likwidacje terenów ROD na cele komercyjne,
h)      likwidacji terenów ROD w okresie międzywegetacyjnym,
i)        konieczności zapewnienia nieruchomości zamiennej za likwidowany teren ROD i założenie, odtworzenie ogrodu przez inwestora,
j)        wypłaty odszkodowań członkom PZD – użytkownikom działek za składniki majątkowe na działkach oraz Związkowi za mienie ogrodowe,
k)      zaspokojenia roszczeń osób trzecich do nieruchomości zajętych przez ROD przez Gminy lub Skarb Państwa.
Zakwestionowane przepisy, które będzie rozpatrywał Trybunał mają kardynalne znaczenie dla działkowców i dla naszej organizacji gdyż dotyczą prawa własności majątku działkowców i prawa własności PZD, prawa do ogrodów zastępczych, prawa do odszkodowań, prawa do niewyrażenia zgody na likwidację terenów ROD na cele komercyjne, deweloperskie, prawa do  wypełniania podstawowych obowiązków przez organy PZD dot. przydziału działki, prawa do zwolnień podatkowych i prawa do bezpłatnego użytkowania działki.
W zaistniałej sytuacji wobec tak jawnego zamachu na podstawowe prawa działkowców i Związku Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zgodnie z Uchwałą nr 1/V/2012 z dnia 26.05.2012r.
w z y w a
wszystkie zarządy ROD, wszystkie komisje rewizyjne ROD, wszystkie komisje rozjemcze ROD do powszechnego protestu w obronie praw działkowców, ogrodów i Związku poprzez :
1)      wysyłanie drogą pocztową oraz emailami do Trybunału Konstytucyjnego a w szczególności do Prof. Andrzeja Rzeplińskiego – Prezesa TK  zdecydowanych protestów w obronie ustawy o ROD, niezależnie od faktu już wcześniejszego wysłania stanowisk, uchwał walnego zebrania, zarządu czy komisji. Protesty te należy wysłać do wiadomości do Marszałka Sejmu RP, Premiera oraz Ministra Transportu,
2)      oflagowanie siedzib, bram ogrodów działkowych flagami związkowymi i państwowymi,
3)      umieszczenia niniejszej informacji na wszystkich tablicach ogłoszeń na terenie ogrodu,
4)      wywieszenie transparentów z treścią protestu o obronie ustawy o ROD (bramy, obiekty itp.),
5)      wywieszanie haseł w obronie ustawy o ROD,
6)      informowanie działkowców we wszelki możliwy sposób o przygotowanym zamachu na ich prawa celem wysyłania indywidualnych sprzeciwów do TK, Marszałka Sejmu RP, Premiera i Ministra Transportu,
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że wnioski złożone przez I Prezesa SN będzie rozpatrywać Trybunał w pełnym 12 osobowym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Stanisław Biernat a sędzią sprawozdawcą będzie Prezes TK Prof. Andrzej Rzepliński.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, ze w piśmie z dnia 14 maja 2012r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyznało się do przygotowywania nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym bez udziału najbardziej zainteresowanej strony tj. bez udziału PZD. Działania takie uważamy za skandaliczne i które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie.
Okręgowy Zarząd prosi o przekazywanie kopii wszelkich protestów do Biura OZ drogą pocztową, emaliową lub osobiście oraz o poinformowanie o formach powszechnego protestu.
Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu apeluje również do Zarządów ROD, Komisji i działkowców o pilne i powszechne wysyłanie próśb, wniosków, stanowisk do Marszałka Sejmu RP – Pani Kopacz o wyznaczenie innych posłów, którzy będą reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym niż poseł Stanisław Pięta a w szczególności  poseł Andrzej Dera. Poseł ten jest bowiem zdecydowanym przeciwnikiem ogrodów i Związku i w 2009r. z ramienia PiS występował o uchylenie w całości ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Najlepiej by przed Trybunałem występował poseł, który głosował w 2005r. za uchwaleniem ustawy o ROD.
Oczekujemy na powszechną obronę naszych praw zapisanych w ustawie. bądźmy bardzo aktywni w tej obronie. Czekamy na wszystkie wystąpienia
Adres emaliowy do Trybunału Konstytucyjnego – dorota.hajduk@trybunal.gov.pl
Akcję protestacyjną polegającą na oflagowaniu siedzib, bram oraz na umieszczeniu haseł i transparentów należy przeprowadzać w dniach 23-29 czerwca 2012r.

                                                                              Prezes OZ PZD

                                                                              mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie