Wrocław, dnia 26 maja 2012r.
 
                                                           Szanowny Pan (i)
                                               Sędzia
                                               TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
                                               AL. J. Ch. Szucha 12 A
                                               00-918 WARSZAWA
 
            W związku z wyznaczeniem na dzień 28 czerwca 2012r, terminu rozprawy, na której rozpatrzone zostaną wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego zaskarżające przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – obradujący na V-tym posiedzeniu plenarnym w dniu 26 maja 2012r. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się po raz kolejny z prośbą o oddalenie wszystkich wniosków I Prezesa SN.
         Okręgowy Zarząd zwraca uwagę na intencje I Prezesa Sądu Najwyższego, który poprzez złożenie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP całej ustawy o ROD a przynajmniej 17 jej przepisów pragnie doprowadzić do destabilizacji w sposobie zarządzania terenami ogrodów, do ogromnego chaosu a w ostateczności do likwidacji wielu ogrodów działkowych w Polsce.
         Właściwie I Prezes Sądu Najwyższego zakwestionował wszystkie najważniejsze przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , takie jak nieodpłatne przekazywanie gruntów pod nowe ogrody, zadania dla organów PZD związane z zarządzaniem, tworzeniem i budową ogrodów, zakwestionował prawo własności działkowca zgromadzonego majątku na działce oraz zwolnienia podatkowe jak również konieczną zgodę Związku na likwidacje ogrodu na cele komercyjne, deweloperskie. Dąży też do przywrócenia terenów ogrodów byłym właścicielom i ich spadkobiercom pomimo faktu, że od 50 i więcej lat istnieją bardzo dobrze zagospodarowane ogrody działkowe, których grunty zostały przekazane pod ogrody przez ówczesne władze. Wnosi o uchylenie wszystkich przepisów ustawy dotyczących likwidacji terenów ogrodów pomimo, że już wcześniej Trybunał Konstytucyjny odebrał Związkowi prawo wyrażenia zgody na likwidację ogrodów na cele publiczne a Sejm RP poprzez liczne „specustawy” doprowadził do likwidacji wielu terenów ROD.
         Sytuacja jaka już się wytworzyła wokół ogrodów spowodowała, że niektóre gminy żądają wysokich kwot za przekazanie choćby niewielkich powierzchni pod zorganizowanie nowych ogrodów, a tak jest np. we Wrocławiu, gdzie żąda się również ogromnych kwot za przekazanie , gruntów pod zastępczy ogród za zlikwidowany pod drogę publiczną, co uważamy za wyjątkową, rażącą niesprawiedliwość, uniemożliwiającą odtworzenie ogrodu.
         Sytuacja jaka powstała wokół ogrodów działkowych i ustawy o ROD doprowadziła do kierowania przez niektóre gminy żądań od Związku ogromnych środków za użytkowanie wieczyste gruntów ROD, środków, których w Związku nie ma i nie będzie, a przecież grunty oddawane były Związkowi na zasadzie nieodpłatności.
         Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną, utrzymującą się wyłącznie ze składek członkowskich i z opłat, które sami działkowcy uchwalają na walnych zebraniach, a które przeznaczone są w całości na utrzymanie urządzeń ogrodowych.
         Próba obciążenia Związku podatkami a w rzeczywistości obciążenia tymi podatkami działkowców o co występuje I Prezes Sądu Najwyższego doprowadzi do masowego porzucania działek, bez odszkodowań co umożliwi i przyspieszy proces przejmowania terenów ROD przez gminy i ich sprzedaży inwestorom komercyjnym, deweloperom.
         Nie do pogodzenia są również wnioski dotyczące pozbawiania działkowców własności urządzeń i nasadzeń na działkach., oraz wnioski dotyczące pozbawienia Związku własności budynków i urządzeń ogrodowych, które zostały wytworzone, wybudowane siłami i środkami członków Związku i całej Organizacji.
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu nie może się również zgodzić z odebraniem Związkowi prawa do działalności samorządowej, do realizacji zapisów zawartych w ustawie i w Statucie PZD a dotyczących uprawnień organów PZD w zakresie spraw członkowskich.
         Przedstawiając powyższe Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu wyraża nadzieję, że Pan(i) jako sprawiedliwy Sędzia Trybunału Konstytucyjnego weźmie pod uwagę nasz sprzeciw, nasze zastrzeżenia co do intencji i wniosków złożonych przez I Prezesa Sądu Najwyższego i podejmie jedyną słuszna decyzję jaką jest oddalenie tych wniosków.
         Decyzji takiej oczekują wszyscy działkowcy – okręgu wrocławskiego i my jako społecznie działający członkowie Okręgowego Zarządu wybrani w demokratycznych wyborach na Zjeździe i reprezentujący wszystkie ogrody działkowe w naszym okręgu.
 
                                                     Z poważaniem
                            Uczestnicy V-ego posiedzenia plenarnego
                              Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

Warto odwiedzić


 

Logowanie