11.05.2022

Dotacja dla wrocławskich ROD - umowa podpisana
 
          W dniu 15 kwietnia 2022r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski oraz Wiceprezes Okręgu Pani Ewa Gaicka podpisali Umowę z Gminą Wrocław o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Tworzenie Warunków dla Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wrocławiu w 2022 roku”.
          Zgodnie z zawartą Umową, Gmina Wrocław przekazała na konto Funduszu Rozwoju ROD Okręgu we Wrocławiu kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodach działowych położonych we Wrocławiu. Główne zadania inwestycyjne, które będą dofinansowane z ww. środków to m.in. budowa sieci wodociągowych i studni, elektryfikacja terenów ROD, wymiana ogrodzeń i bram wejściowych, modernizacja domów działkowca, modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych i miejsc postojowych, budowa systemów monitoringu, melioracje terenów ROD, zakup i montaż elementów małej architektury, budowa sanitariatów oraz oświetlenie głównych ciągów komunikacyjnych w ROD.  
          W związku z powyższym, do wszystkich zarządów ROD położonych we Wrocławiu zostały wystosowane pisma informujące o możliwościach składania wniosków o dotacje do ww. inwestycji, które będą rozpatrywane zgodnie z przyjętymi kryteriami.
          Jednocześnie Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu składa podziękowanie Prezydentowi Wrocławia Panu Jackowi Sutrykowi za udzielone kolejne ( czwarty rok) wsparcie finansowe realizacji ww. zadań, za dostrzeganie potrzeb ogrodów działkowych, służących wrocławskiej społeczności.  
 
 
Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Gaicka

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie