14.12.2022


Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu uprzejmie informuje o możliwości składania Deklaracji przystąpienia do Programu usuwania azbestu realizowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i planowanego do realizacji w 2023r.
Druki deklaracji i wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia bip.um.wroc.pl Termin składania Deklaracji na przyszły rok do Urzędu Miejskiego Wrocławia upływa w dniu 31 stycznia 2023r. Deklaracje niekompletne lub złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.
Dokumenty sporządzane są przez użytkowników poszczególnych działek, na których znajdują się wyroby azbestowe lub przez przedstawicieli Zarządów ROD w przypadku występowania wyrobów azbestowych na częściach wspólnych ogrodów. Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.
W ramach programu wykonawca wybrany przez miasto w trybie zamówienia publicznego na terenach ogrodów działkowych, bezpłatnie wykona prace polegające na demontażu wyrobów azbestowych, ich transporcie oraz unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych.
 
Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia:   
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie